Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana

Glavni članak: Zlatni ljiljan

Banja LukaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Imamović (Himzo) Sedin[1] 6. novembar 1967. Banja Luka 5. mehanizovani bataljon 1996.
2. Suhonjić (Ale) Haris[2] 14. juni 1961. Banja Luka 41. slavna motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 31. augusta 1993. u Šantićevoj ulici (Mostar)
3. Šarić (Husein) Šeherzad[3] 14. februar 1956. Banja Luka 505. viteška brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 21. decembra 1993. u Todorovu (Velika Kladuša) na dužnosti referenta za sigurnost
4. Žilić (Abdulah) Amir[4] 28. februar 1969. Banja Luka 17. krajiška brdska brigada Zlatni ljiljan posthumno 1993.
Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994.
Poginuo 6. januara 1993. u rejonu Crkvice (Visoko) na dužnosti komandanta bataljona

BihaćUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Abdihodžić (Munib) Senad[5] 3. juli 1956. Bihać 501. slavna brdska brigada 1996.
2. Alagić (Mustafa) Hasan[6] 9. juni 1950. Bihać 502. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 9. maja 1994. u Krivaji (Cazin) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete
3. Alagić (Hasan) Ibrahim[6] 12. august 1958. Bakšaiš 501. slavna brdska brigada 1994.
4. Alibabić (Islam) Omer[7] 15. januar 1967. Srbljani 510. oslobodilačka brigada Posthumno 1994. Poginuo 14. aprila 1994. u Čajićima (Cazin) na dužnosti komandira voda
5. Alibabić (Muharem) Senad[7] 11. juni 1956. Pokoj 502. slavna brdska brigada 1994.
6. Avdagić (Husnija) Fikret[8] 21. novembar 1970. Bihać 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 15. jula 1994. u rejonu Vodomuta (Bosanska Krupa) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajne poslove
7. Beganović (Adem) Muhamed – Hamić[9] 20. septembar 1962. Bihać Informativna služba Komande 5. korpusa Posthumno 1996. Poginuo 6. aprila 1995. u rejonu Pršinih uvala (Bihać) na dužnosti snimatelja-reportera
8. Begić (Husein) Šefik[10] 24. april 1968. Bihać 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 28. oktobra 1993. na Skokovima (Cazin) na dužnosti pomoćnika komandanta za poslove sigurnosti
9. Behić (Osman) Šehzudin[10] 18. august 1962. Ribić 2. bihaćka pješadijska brigada Posthumno 1994. Poginuo 2. decembra 1992. na Grabežu (Bihać) na dužnosti zamjenika komandira čete
10. Behrem (Mujaga) Huse[11] 26. februar 1966. Orašac 501. slavna brdska brigada 1995.
11. Behrem (Alija) Rizvo[11] 23. decembar 1960. Orašac 5. mješoviti artiljerijski puk 1996.
12. Bejtić (Muho) Edin[11] 29. septembar 1968. Brekovica 503. slavna brdska brigada 1994.
13. Beširević (Himzo) Erni[12] 17. oktobar 1965. Bihać 517. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. jula 1994. u Delićima (Cazin) u činu desetara i na dužnosti komandira desetine
14. Bulić (Hasib) Fadil[13] 1. maj 1968. Sokolac 501. slavna brdska brigada 1995.
15. Čavkunović (Ferid) Smail[14] 8. mart 1964. Pokoj 502. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 29. jula 1994. u rejonu Pećkih brda (Cazin) na dužnosti komandira voda minobacača
16. Ćatić (Himzo) Mirsad – Čuperak[15] 15. oktobar 1957. Bihać 9. brdska brigada 1992.
17. Ćemalović (Emin) Emir[16] 18. april 1967. Kulen Vakuf 501. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 31. augusta 1994. na Spahića glavici (Bihać) na dužnosti komandira čete
18. Dizdarević (Hamdo) Redžep[17] 23. maj 1970. Orašac 501. slavna brdska brigada 1995.
19. Dizdarić (Osman) Salih[17] 12. septembar 1962. Bihać 2. bihaćka pješadijska brigada Zlatni ljiljan i Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994. Poginuo 20. marta 1993. na Grabežu (Bihać) na dužnosti komandira čete
20. Duraković (Mehmed) Kenan[18] 3. april 1972. Bihać 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 22. jula 1994. na Kestenovačkoj glavici (Velika Kladuša)
21. Duraković (Hasan) Sead[18] 12. juni 1967. Bihać 501. slavna brdska brigada 1994.
22. Fatkić (Đulaga) Kadir[19] 27. juli 1956. Gata 502. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. decembra 1993. u Šturliću (Cazin) na dužnosti komandira voda minobacača
23. Felić (Hasan) Asim[20] 30. juni 1964. Gata 502. slavna brdska brigada 1995.
24. Glumac (Meho) Alija[21] 19. januar 1959. Orašac 5. bataljon Vojne policije 1995.
25. Hambašić (Muharem) Sead[22] 15. januar 1959. Klokot 5. mehanizovani bataljon 1996.
26. Hodžić (Mustafa) Irfan[23] 19. juli 1965. Bihać 501. slavna brdska brigada 1995.
27. Hodžić (Ramo) Zijad[24] 17. oktobar 1968. Ćukovi 517. oslobodilačka brigada 1994.
28. Hrnjica (Fehim) Samir[25] 10. novembar 1967. Bihać 501. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 8. marta 1994. na Vijencu (Bihać) na dužnosti komandira čete
29. Hukić (Ibrahim) Šemsudin[26] 26. februar 1967. Bihać 5. mješoviti artiljerijski puk 1994.
30. Ibrahimpašić (Murat) Irman[27] 19. oktobar 1976. Bihać Izviđačko-diverzantska četa Komande 5. korpusa Posthumno 1996. Poginuo 24. jula 1995. u Bugaru (Bihać) na dužnosti radiotelegrafiste
31. Jusić (Meho) Mirsad[28] 15. august 1967. Spahići 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 29. oktobra 1993. na Skokovima (Cazin) na dužnosti komandira voda
32. Karabegović (Munir) Nihad[29] 12. januar 1961. Bihać 5. mješoviti artiljerijski puk 1996.
33. Keranović (Mehmed) Smail[30] 21. juni 1965. Bihać 5. bataljon Vojne policije 1996.
34. Kolaković (Ibro) Edin[31] 8. februar 1961. Bihać 5. mješoviti artiljerijski puk 1995.
35. Kolaković (Hamza) Irfan[31] 1. oktobar 1962. Orašac 501. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 18. aprila 1994. na Debeljači (Bihać) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajne poslove
36. Koričić (Rasim) Asim[32] 18. juli 1952. Bihać 37. muslimanska lahka brigada 1995.
37. Kosović (Hasan) Osman[33] 5. januar 1950. Bihać 502. slavna brdska brigada 1994. Nestao 19. jula 1995. u Bugaru (Bihać) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za operativne poslove; pronađen mrtav 23. marta 1996.
38. Kovačević (Omer) Huse[34] 18. februar 1955. Kostela 503. slavna brdska brigada 1994.
39. Kozlica (Adem) Midhet[35] 12. novembar 1970. Bihać 502. viteška brdska brigada 1996.
40. Kudić (Šaban) Hasan[36] 17. decembar 1967. Bihać 5. bataljon Vojne policije 1995.
41. Kulenović (Himzo) Jasmin – Havarija[37] 12. novembar 1957. Bihać 501. slavna brdska brigada 1994. Poginuo 10. januara 1995. u Podzvizdu (Velika Kladuša) u činu natkapetana i na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete
42. Kunić (Hasib) Emir[38] 25. novembar 1959. Sokolac 501. slavna brdska brigada 1994.
43. Kurić (Hasib) Ismet[38] 6. novembar 1963. Klokot 502. slavna brdska brigada 1996.
44. Lipovača (Adem) Jusuf[39] 1. oktobar 1956. Ćukovi 502. viteška brdska brigada 1996. Poginuo 1. oktobra 1997. u saobraćajnoj nesreći kod Bosanskog Petrovca
45. Malkoč (Adem) Nijaz[40] 3. decembar 1975. Bihać 5. mješoviti artiljerijski puk 1995.
46. Memagić (Velaga) Ismet[41] 1. juli 1947. Bihać 5. bataljon Vojne policije 1995.
47. Mujagić (Hazim) Nehru[42] 4. maj 1955. Bihać Izviđačko-diverzantska četa Komande 5. korpusa 1996.
48. Mujić (Sadik) Emir[43] 19. maj 1966. Kostela 502. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Nestao 7. marta 1995. u rejonu Pupinovca (Velika Kladuša) na dužnosti komandira Izviđačkog voda; razmijenjen mrtav 19. maja 1995.
49. Nuhanović (Osman) Husnija[44] 8. januar 1967. Bihać 1. lahka baterija protivzračne odbrane 1996.
50. Redžepagić (Husein) Edhem[45] 22. novembar 1968. Bihać 511. slavna brdska brigada 1994.
51. Rekić (Osmo) Esnaf[46] 3. august 1972. Vrsta Odred za specijalna djejstva 5. korpusa 1994. Podlegao od posljedica ranjavanja 28. februara 1994. u bolnici u Zagrebu na dužnosti zamjenika komandanta odreda
52. Rekić (Alaga) Ismet[46] 28. decembar 1974. Vrsta Izviđačko-diverzantska četa Komande 5. korpusa Posthumno 1995. Poginuo 24. jula 1995. u Bugaru (Bihać) na dužnosti komandira desetine
53. Rekić (Zejnil) Osman[46] 22. oktobar 1969. Vrsta 333. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 24. jula 1994. na Vlašiću
54. Rogić (Mile) Marko[47] 4. januar 1953. Dobrenica 501. slavna brdska brigada 1994.
55. Sedić (Mehmed) Mirsad[48] 25. august 1963. Bihać 501. slavna brdska brigada 1995.
56. Selimović (Enver) Enes[49] 15. juni 1959. Pokoj Protivtenkovska četa TO Pokoj Posthumno 1996. Poginuo 14. juna 1992. na Grabežu (Bihać)
57. Smlatić (Sulejman) Sidik[50] 6. juni 1964. Bihać 1. bihaćka pješadijska brigada Zlatni ljiljan i Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994. Poginuo 12. decembra 1992. na Grabežu (Bihać) na dužnosti komandira čete
58. Srebrić (Mustafa) Samir[51] 1. oktobar 1973. Muslići Odred za specijalna djejstva Posthumno 1994. Poginuo 12. jula 1992. kod Pritoke (Bihać)
59. Šabić (Bekir) Almir[52] 6. januar 1963. Kulen Vakuf 501. slavna brdska brigada 1995.
60. Šarganović (Selim) Senad – Šargan[3] 29. oktobar 1953. Bihać 501. slavna brdska brigada 1994.
61. Topić (Hasan) Jazid[53] 19. mart 1965. Bihać 501. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 14. januara 1993. na Grabežu (Bihać) na dužnosti komandira voda
62. Toromanović (Husnija) Sead[53] 1. mart 1948. Bihać 502. slavna brdska brigada 1996.

BijeljinaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Adanalić (Abdulah) Adin[5] 3. januar 1971. Bijeljina 3. motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 8. novembra 1992. na Azićima (Sarajevo)
2. Denjagić (Safet) Alija[54] 29. august 1965. Bijeljina 215. viteška motorizovana brigada 1994.
3. Mehmedović (Asim) Fahrudin[55] 20. juli 1974. Bijeljina 120. lahka brigada "Crni labudovi" 1994.
4. Paravlić (Mehmedalija) Sead[56] 25. septembar 1966. Janja 210. brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 25. oktobra 1993. u Šehovićima (Ilijaš) na dužnosti načelnika Štaba 210. brdske brigade
5. Smajić (Šaban) Samir[57] 20. decembar 1972. Bijeljina 120. lahka brigada "Crni labudovi" 1994.

Bosanska DubicaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Nesimović (Muhamed) Elvir[58] 15. januar 1972. Bosanska Dubica 2. manevarski bataljon 3. korpusa 1996.

Bosanska Krupa i BužimUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Bajrektarević (Husein) Asim[59] 1. april 1962. Bužim 505. viteška brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 28. septembra 1995. u Lušci Palanci (Sanski Most) na dužnosti komandanta bataljona
2. Bajrić (Ahmet) Asim[59] 21. septembar 1966. Mrazovac 505. viteška motorizovana brigada 1994.
3. Bajrić (Mustafa) Nisvet[59] 26. mart 1973. Lubarda 505. viteška brdska brigada 1995.
4. Baltić (Mumin) Safet[60] 25. januar 1966. Elkasova Rijeka 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 12. septembra 1994. na Ćorkovači (Bužim) u činu vodnika i na dužnosti komandira voda
5. Baltić (Osman) Zahid[60] 13. april 1967. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. jula 1994. u rejonu Krčane (Cazin) na dužnosti zamjenika komandanta bataljona
6. Bašić (Miralem) Fikret[61] 2. januar 1960. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1994.
7. Bašić (Miralem) Meho[62] 20. februar 1949. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 5. augusta 1995. na Vijencu (Bužim) u činu kapetana i na dužnosti pomoćnika komandanta za obavještajne poslove
8. Bratić (Muharem) Merim – Braco[63] 9. mart 1966. Bosanska Krupa 1. bošnjačka brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 2. augusta 1992. na Rogoju (Trnovo) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
9. Burzić (Sulejman) Osman[13] 2. oktobar 1972. Mrazovac 505. viteška brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 9. juna 1995. u Sadikovićima (Velika Kladuša) na dužnosti pomoćnika komandira čete za moral
10. Cinac (Rasim) Arif[64] 20. septembar 1968. Bužim 505. viteška brdska brigada 1994.
11. Crnkić (Abid) Mirsad[64] 14. septembar 1956. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. juna 1994. u Todorovu (Velika Kladuša) u činu majora i na dužnosti komandanta brigade
12. Čaušević (Hasan) Husein[14] 3. juni 1971. Mrazovac 505. viteška brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 21. februara 1994. na Grmuško-srbljanskom platou (Bihać)
13. Ćordić (Husnija) Safet[65] 1. januar 1971. Elkasova Rijeka 505. viteška motorizovana brigada 1994.
14. Dizdarević (Ibrahim) Sead[17] 9. mart 1965. Mrazovac 505. viteška brdska brigada 1994.
15. Duraković (Abdija) Alija – Gumeni[66] 3. maj 1967. Elkasova Rijeka 505. viteška motorizovana brigada 1994.
16. Duraković (Zarif) Hasan[18] 22. maj 1953. Bag Bužimska udarna muslimanska pješadijska brigada Posthumno 1994. Poginuo 7. oktobra 1992. na Ćorkovači (Bužim) na dužnosti komandira voda
17. Đulić (Salih) Arif[67] 7. maj 1956. Mrazovac 505. viteška brdska brigada 1994.
18. Elkasović (Ahmet) Agan[67] 28. septembar 1962. Lubarda 505. viteška brdska brigada 1994.
19. Emrić (Hasan) Hamdija[68] 4. maj 1968. Mrazovac 505. viteška brdska brigada 1995.
20. Gerzić (Munib) Šefik[21] 5. juli 1967. Ostrožnica 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 29. jula 1994. na Krčani (Cazin) na dužnosti komandira desetine
21. Grošić (Husein) Zuhdija[69] 14. april 1966. Mrazovac 505. viteška brdska brigada Posthumno 1995. Podlegao od posljedica ranjavanja 10. jula 1995. u RMC Bihać u činu nadvodnika i na dužnosti komandira čete
22. Hadžipašić (Husein) Asim[70] 5. januar 1971. Pištaline 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 9. februara 1994. na Grmuško-srbljanskom platou (Bihać)
23. Hajrudinović (Mustafa) Fikret[71] 5. juni 1968. Dobro Selo 505. viteška brdska brigada 1994.
24. Haskić (Selim) Huse[72] 26. oktobar 1967. Konjodor 505. viteška brdska brigada 1994.
25. Haskić (Mehmed) Sulejman[72] 11. januar 1974. Ljusina 501. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 28. septembra 1995. u Čađavici (Ključ)
26. Isaković (Aziz) Safet[1] 10. maj 1973. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1994.
27. Jezerkić (Asim) Refik[73] 9. septembar 1973. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 23. novembra 1994. na Padežu (Bosanska Krupa) na dužnosti komandira desetine
28. Jusić (Ahmet) Midhad[28] 29. novembar 1968. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada 1994.
29. Kahrić (Mehmed) Mehmed[74] 6. novembar 1963. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 19. septembra 1995. u Bosanskoj Krupi u činu natporučnika
30. Kahrić (Abid) Mustafa[74] 23. januar 1956. Bosanska Otoka 1. zrakoplovna baza Zenica 1996. Pilot
31. Kauković (Mehmed) Fikret[75] 21. septembar 1971. Baštra 505. viteška brdska brigada 1994.
32. Kauković (Mehmed) Refik[75] 5. maj 1968. Baštra 505. viteška brdska brigada 1994.
33. Kauković (Sejfo) Safet[75] 10. novembar 1968. Zaradostovo 505. viteška brdska brigada 1994.
34. Komić (Nurija) Mirsad[76] 29. august 1956. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada 1995.
35. Komić (Mustafa) Zijad[76] 13. maj 1961. Bosanska Otoka Odred TO Bosanska Otoka Posthumno 1994. Poginuo 29. juna 1992. u Bosanskoj Otoci (Bosanska Krupa)
36. Kovačević (Mehmed) Enver[34] 27. februar 1960. Mahmić-selo 511. slavna brdska brigada 1994.
37. Kovačević (Zarif) Redžep[77] 26. februar 1960. Mahmić-selo 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. juna 1994. u rejonu Skokova (Cazin) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za moral
38. Kurtović (Mustafa) Alija[78] 13. februar 1966. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada 1994.
39. Ljubijankić (Abdija) Safet[79] 12. januar 1971. Dobro Selo 505. viteška motorizovana brigada 1994.
40. Mehić (Osman) Sead[80] 2. septembar 1968. Jezerski 511. slavna brdska brigada 1994.
41. Mulalić (Agan) Husref[81] 29. novembar 1968. Bužim 505. viteška brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 21. februara 1994. na Grmuško-srbljanskom platou (Bihać)
42. Musić (Husein) Hasan[82] 26. juli 1960. Lubarda 105. krajiška brigada Posthumno 1994. Podlegao od posljedica ranjavanja 3. februara 1993. u RMC Bihać na dužnosti komandanta 1. pješadijskog bataljona
43. Mustafić (Rasim) Osman[83] 15. septembar 1970. Bužim 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Vjerski službenik - imam; poginuo 11. maja 1994. u Todorovu (Velika Kladuša) na dužnosti pomoćnika komandira čete za moral
44. Mustafić (Rifet) Safet – Kanta[83] 24. decembar 1969. Bužim 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. jula 1994. na Dautovića glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda
45. Nanić (Abid) Hamdija[84] 17. novembar 1970. Varoška Rijeka 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 9. septembra 1994. na Radoču (Bužim) na dužnosti komandira voda
46. Nanić (Ibrahim) Izet[85] 4. oktobar 1965. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada Zlatni ljiljan 1994.
Orden heroja oslobodilačkog rata posthumno 1998.
Poginuo 5. augusta 1995. na Vijencu (Bužim) u činu brigadira i na dužnosti komandanta brigade
47. Nanić (Ibrahim) Nevzet[85] 8. maj 1968. Bužim TO Bužim Posthumno 1994. Poginuo 30. juna 1992. na Osmači (Bosanska Krupa) na dužnosti komandira voda
48. Nizandžić (Mehmed) Ismet[86] 3. januar 1971. Brigovi 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 14. jula 1994. u Golubovićima (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda
49. Odobašić (Hasan) Nijaz[87] 12. novembar 1968. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. februara 1994. na Grmuško-srbljanskom platou (Bihać) na dužnosti komandira voda minobacača
50. Oraščanin (Hasib) Ensad[88] 13. decembar 1971. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 2. jula 1993. u rejonu Bosanske Otoke (Bosanska Krupa) na dužnosti komandira mitraljeske desetine
51. Oraščanin (Ibrahim) Šefik[88] 25. januar 1962. Pištaline 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 27. jula 1994. u Krakači (Cazin) na dužnosti komandira čete
52. Osmanagić (Mujo) Nedžad[88] 3. juni 1974. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada 1996.
53. Pajalić (Bećir) Atif[89] 9. august 1971. Konjodor 504. lahka brigada 1994.
54. Pašić (Mehmed) Alaga[90] 27. juli 1964. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada 1996.
55. Pašić (Ibrahim) Huzeir[90] 4. april 1968. Bosanska Otoka 511. slavna brdska brigada 1994.
56. Pehlić (Hasan) Husein[91] 20. januar 1967. Konjodor 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. juna 1994. u Golubovićima (Velika Kladuša) na dužnosti komandira voda
57. Porić (Zuhdija) Amir[92] 15. august 1971. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada 1994.
58. Ramić (Ferid) Refik[93] 1. juli 1971. Veliki Badić 511. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 30. oktobra 1994. u rejonu Vranjske (Bosanska Krupa) u činu nadvodnika i na dužnosti komandira voda
59. Redžić (Smail) Sead[46] 2. januar 1958. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 7. aprila 1994. na Grmuško-srbljanskom platou (Bihać) na dužnosti komandira čete
60. Rožić (Husnija) Enes[94] 22. oktobar 1968. Lubarda 505. viteška brdska brigada 1994. Podlegao od posljedica ranjavanja 16. oktobra 1995. u RMC Bihać u činu nadvodnika
61. Salkić (Ibrahim) Mirsad[95] 7. oktobar 1969. Dobro Selo 105. muslimanska pješadijska brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. januara 1993. kod Banjana (Bosanska Krupa) na dužnosti komandira voda
62. Sedić (Kadir) Mirsad[93] 4. januar 1956. Arapuša 511. slavna brdska brigada Zlatni ljiljan 1996.
Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima 1998.
63. Suljić (Mustafa) Hazim[2] 24. oktobar 1962. Zaradostovo 105. krajiška pješadijska brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. januara 1993. na Kadića glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira čete
64. Suljić (Mustafa) Rasim[2] 4. mart 1965. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1994.
65. Šabić (Bajro) Muhamed[52] 10. januar 1960. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada 1994.
66. Šahinović (Hasan) Enver – Dok[96] 9. januar 1972. Bužim 727. slavna brdska brigada 1995.
67. Šahinović (Asim) Muharem[96] 25. februar 1973. Brigovi 505. viteška motorizovana brigada 1994. Poginuo 21. novembra 1994. u Podzvizdu (Velika Kladuša) u činu poručnika i na dužnosti zamjenika komandira baterije
68. Šehić (Bećo) Sead[97] 15. juni 1941. Bosanska Krupa 511. slavna brdska brigada 1994.
69. Topalović (Mustafa) Asim[98] 2. januar 1969. Mrazovac 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 23. jula 1994. na Kestenovačkoj glavici (Velika Kladuša) na dužnosti komandira baterije
70. Veladžić (Husein) Fadil[99] 22. februar 1964. Konjodor 505. viteška brdska brigada 1994.
71. Veladžić (Husein) Jasmin[99] 11. maj 1969. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1994.
72. Veladžić (Husein) Meho[99] 15. septembar 1971. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1995.
73. Veladžić (Mustafa) Nijaz[100] 1. april 1972. Konjodor 505. viteška brdska brigada 1995.
74. Veladžić (Mumin) Osman[100] 18. novembar 1966. Elkasova Rijeka 505. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. jula 1994. na Ćorkovači (Bužim) na dužnosti pomoćnika komandira čete za moral
75. Veladžić (Mumin) Šefik[100] 18. februar 1965. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1994.
76. Velagić (Hasib) Husein[100] 26. april 1969. Mali Badić 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 10. jula 1994. u rejonu Skokova (Cazin)
77. Velagić (Derviš) Nijaz[101] 13. maj 1968. Mali Badić 505. viteška brdska brigada 1994.
78. Zorić (Hasan) Abdulah[102] 14. oktobar 1971. Varoška Rijeka 505. viteška brdska brigada 1996.

Bosanski NoviUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Alijagić (Meho) Himzo[103] 7. decembar 1964. Donji Agići 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 12. maja 1994. u rejonu Marine glave (Velika Kladuša)
2. Bašić (Mehmed) Emira[61] 3. juli 1969. Bosanski Novi 15. motorizovana brigada Posthumno 1995. Poginula 27. novembra 1993. na Jevrejskom groblju (Sarajevo)
3. Hamzagić (Munib) Hasan[22] 18. maj 1964. Bosanski Novi 517. oslobodilačka brigada 1995.

Bosanski PetrovacUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Bajrić (Husein) Fadila[59] 1. august 1959. Bosanski Petrovac 502. slavna brdska brigada 1994.

BratunacUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Hasanović (Avdo) Hajrulah[104] 1. april 1961. Glogova 280. istočnobosanska lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 3. oktobra 1993.
2. Husić (Ševko) Šemso[105] 19. maj 1970. Pirići TO Skenderovići Posthumno 1994. Poginuo 14. decembra 1992. u Kunjercu (Srebrenica) na dužnosti komandira Čete Poloznik
3. Malagić (Nurif) Ekrem[106] 1. januar 1969. Voljevica 28. divizija Posthumno 1996. Poginuo 9. jula 1995. u Ljubisaviću (Srebrenica)
4. Memišević (Hajdar) Nurija[107] 1. oktobar 1966. Bratunac TO Potočari Posthumno 1994. Poginuo 16. januara 1993. u Jezeru (Srebrenica)
5. Mustafić (Safet) Mirsad[83] 10. januar 1963. Zalužje 1. muslimansko-podrinjska lahka brigada 1995.
6. Omerović (Ibro) Avdo[108] 1. januar 1951. Pobuđe 284. istočnobosanska lahka brigada Posthumno 1996. Poginuo 7. oktobra 1994. u Brama (Srebrenica) u činu kapetana i na dužnosti komandira čete
7. Omerović (Jašar) Safet[109] 8. april 1971. Voljevica Operativna grupa 8 1994.
8. Salkanović (Jusuf) Šemsudin[95] 23. oktobar 1962. Glogova Operativna grupa 8 1994. Preminuo 4. oktobra 2019. u Sarajevu[110]

BugojnoUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Beganović (Mehmed) Tahir[9] 19. juli 1960. Drvetine 307. brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 20. jula 1993. u Gredinama (Bugojno) na dužnosti komandira prateće čete 2. bataljona
2. Cetin (Mustafa) Raif[64] 16. mart 1965. Bugojno 307. brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 20. jula 1993. u Vrbanji (Bugojno) na dužnosti zamjenika komandira Izviđačke čete 1. bataljona
3. Čolić (Vehab) Vahid[111] 1. januar 1954. Skrte 307. brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 28. jula 1993. kod Livadica (Bugojno)
4. Dautbegović (Kasim) Nihad[112] 1. maj 1964. Bugojno 707. slavna brdska brigada 1995.
5. Duraković (Muhamed) Nedžad[18] 15. juli 1963. Bugojno 707. slavna brdska brigada 1995.
6. Kadunić (Dizdar) Muhamed[74] 29. januar 1957. Bugojno 708. slavna lahka brigada Posthumno 1995. Poginuo 5. oktobra 1995. u Ključu na dužnosti komandira odjeljenja
7. Kišija (Meho) Dervo[113] 1. juni 1943. Nuhići 307. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. januara 1993. u rejonu Bistrice (Gornji Vakuf)
8. Ljubuškić (Sulejman) Admir – Šutak[79] 10. mart 1966. Bugojno 307. slavna brdska brigada 1994. Poginuo 21. juna 1995. na Dobranjskom brdu (Visoko) u činu natkapetana i na dužnosti komandanta bataljona
9. Memić (Abdulah) Elvedin – Mečak[41] 29. juni 1970. Bugojno Općinski štab TO Bugojno Posthumno 1993. Poginuo 15. maja 1993. u okolici Busovače
10. Meškin (Dževad) Vahidin[114] 5. april 1971. Bugojno 707. slavna brdska brigada 1994.
11. Muratspahić (Bećir) Nermin[115] 7. april 1970. Bugojno 707. slavna brdska brigada 1995.
12. Škandro (Hamdija) Admir[116] 6. novembar 1972. Bugojno 707. slavna brdska brigada 1994.
13. Tupo (Tahir) Ramiz[117] 4. oktobar 1974. Karadže 7. inžinjerijski bataljon Posthumno 1996. Poginuo 7. oktobra 1995. u rejonu Prusca (Donji Vakuf) na dužnosti minera

BusovačaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Čičak (Šerif) Muradif[118] 24. februar 1966. Krvavičići 314. brdska brigada 1994.
2. Džafić (Vejsil) Hamza[119] 12. august 1950. Bukovci 2. viteška motorizovana brigada 1994.
3. Hajdarević (Hasan) Muhamed[120] 5. juli 1967. Busovača 333. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 15. juna 1993. u rejonu Busovačkih staja (Busovača) na dužnosti pomoćnika komandanta Odreda Busovača
4. Hodžić (Uzeir) Sead[24] 4. januar 1971. Busovača 7. muslimanska brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 14. novembra 1992. na Karauli (Travnik)
5. Imamović (Mulaim) Mulo[121] 22. novembar 1971. Putiš 303. brdska brigada 1995.
6. Kermo (Jakub) Nasih[30] 13. maj 1963. Busovača 7. viteška muslimanska oslobodilačka brigada 1995.
7. Merdan (Salih) Džemal[107] 6. august 1950. Busovača Komanda 3. korpusa 1995.
8. Pezer (Derviš) Mirnes[122] 30. april 1972. Busovača 7. viteška muslimanska oslobodilačka brigada Posthumno 1995. Poginuo 13. augusta 1995. na Poganoj ravni (Donji Vakuf)
9. Šišić (Hadžo) Šemsudin – Geza[123] 5. april 1968. Busovača 1. manevarski bataljon 3. korpusa 1995.

CazinUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Akmadžić (Jusuf) Mirsad[6] 26. mart 1956. Cazin 501. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. decembra 1993. na Skokovima (Cazin) na dužnosti pomoćnika komandanta brigade za logistiku
2. Alidžanović (Remzo) Suljo[124] 7. septembar 1974. Cazin 503. slavna brdska brigada 1995.
3. Alijagić (Mehmed) Mirsad – Miro[103] 21. august 1958. Podgredina 517. lahka brigada 1994.
4. Babić (Meho) Muhamed[125] 18. august 1959. Mutnik 501. slavna brdska brigada 1994.
5. Bajramović (Smail) Halil[126] 18. august 1971. Rujnica 510. oslobodilačka brigada 1994.
6. Bašagić (Mustafa) Esad – Eso[61] 25. juli 1965. Ćoralići 503. slavna brdska brigada 1994.
7. Beganović (Esad) Muhamed[9] 14. april 1966. Donja Lučka 5. inžinjerijski bataljon 1995.
8. Begić (Rahman) Esad[10] 11. januar 1959. Stijena 503. slavna brdska brigada 1994.
9. Civić (Vahid) Amir[64] 16. juni 1969. Donja Koprivna 503. slavna brdska brigada 1996.
10. Čajić (Hasan) Ismet[127] 2. oktobar 1973. Cazin 511. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 31. jula 1994. na Šverc brdu (Cazin)
11. Čizmić (Hase) Šefik[128] 11. januar 1974. Cazin 503. slavna brdska brigada 1994.
12. Čović (Šaban) Hasan – Cazinac[129] 29. oktobar 1967. Cazin 107. viteška motorizovana brigada 1994.
13. Čović (Selim) Mesud[15] 7. maj 1972. Prošići 517. oslobodilačka brigada 1995. Poginuo 23. jula 1995. u rejonu Krivaje (Cazin)
14. Duraković (Nurija) Senad[130] 29. mart 1964. Gornja Koprivna 503. slavna brdska brigada 1994.
15. Džehverović (Ibro) Ramiz[131] 5. oktobar 1974. Cazin 17. slavna krajiška brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 13. oktobra 1993. u Krušćici (Vitez)
16. Hadžalić (Hamdo) Mehmed – Pedo[132] 9. januar 1961. Cazin 5. bataljon Vojne policije 1994.
17. Halkić (Redžep) Nijaz – Grom[22] 7. juni 1971. Podgredina 517. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 5. decembra 1993. u Šturlićkoj Platnici (Cazin) na dužnosti zamjenika komandira čete
18. Hamulić (Mustafa) Dževad – Hamula[22] 2. maj 1966. Cazin 503. slavna brdska brigada 1994.
19. Haskić (Ramo) Šaban[72] 2. mart 1960. Mutnik 504. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 6. februara 1994. u rejonu Hasinog vrha (Bihać) na dužnosti komandira voda
20. Kapić (Mehmed) Hazim[133] 12. januar 1956. Kapići 503. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 13. jula 1994. u rejonu Hasinog vrha (Bihać) na dužnosti komandira voda
21. Keranović (Began) Ale[30] 1. juli 1966. Tržac 502. viteška brdska brigada 1995.
22. Kličić (Ibrahim) Muhamed – Hamo[134] 8. april 1971. Cazin 503. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 28. septembra 1995. u rejonu Lipnika (Sanski Most) u činu natporučnika i na dužnosti komandira voda
23. Lepuzanović (Mujaga) Mujo[135] 4. septembar 1971. Cazin 501. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 16. jula 1995. na Pehovu (Velika Kladuša) na dužnosti komandira desetine
24. Lulić (Šaban) Alija[136] 8. novembar 1967. Krivaja 503. slavna brdska brigada 1995.
25. Lulić (Šaban) Munir[136] 18. august 1970. Krivaja 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 4. jula 1994. u Donjoj Lučkoj (Cazin) kao radio-telegrafista
26. Ljubijankić (Jusuf) Abid[137] 15. oktobar 1969. Ljubijankići 5. bataljon Vojne policije 1996.
27. Ljubijankić (Hasan) Dževad – Maći[137] 15. mart 1966. Ljubijankići 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 7. jula 1994. u Donjoj Lučkoj (Cazin) na dužnosti komandira izviđačke desetine
28. Ljubijankić (Husein) Jusuf[79] 10. januar 1968. Ljubijankići 5. bataljon Vojne policije 1994.
29. Ljubijankić (Asim) Kasim – Čaruga[79] 31. januar 1958. Ljubijankići 502. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 9. maja 1994. u Aličajićima (Cazin) na dužnosti pomoćnika načelnika Štaba brigade za obavještajne poslove
30. Memić (Muhamed) Sakib – Memo[107] 10. august 1972. Stijena 115. motorizovana brigada Posthumno 1995. Poginuo 16. juna 1995. na Ablakovini (Sarajevo) u činu natporučnika i na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajne poslove
31. Mešić (Smail) Muhamed – Buco[138] 1. januar 1969. Ćoralići 101. muslimanska krajiška udarna brigada Posthumno 1994. Poginuo 8. februara 1993. na Hasinom vrhu (Bihać)
32. Mujić (Hasan) Husein – Deda[43] 11. novembar 1971. Cazin 517. lahka brigada 1994.
33. Nadarević (Murat) Esad[84] 4. august 1962. Tržac 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 27. maja 1994. u rejonu Hasinog vrha (Bihać)
34. Nadarević (Smail) Sejad – Sejo[84] 9. maj 1972. Glogovac 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. decembra 1993. u Ćehićima (Cazin) na dužnosti komandira desetine
35. Našić (Hasan) Senad – Tito[85] 1. april 1966. Mutnik 503. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. marta 1994. u rejonu Vrška (Bihać)
36. Nuhić (Agan) Asmir[44] 18. januar 1973. Podgredina 502. viteška brdska brigada 1995. Podlegao od posljedica ranjavanja 31. jula 1995. u RMC Bihać na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete
37. Nuhić (Smail) Redžo[44] 16. novembar 1961. Cazin 503. slavna brdska brigada 1995.
38. Okanović (Munib) Hasan – Briga[87] 12. septembar 1960. Ostrožac 517. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 26. oktobra 1993. u rejonu Johovice (Velika Kladuša)
39. Okić (Nezir) Nezir[139] 3. septembar 1967. Mutnik 503. slavna brdska brigada 1994.
40. Omanović (Sadik) Faruk – Fantom[139] 10. maj 1954. Cazin 503. slavna brdska brigada 1994.
41. Omerčević (Hasib) Salih[140] 4. decembar 1966. Gornja Koprivna Komanda 5. korpusa Zlatni ljiljan i Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima posthumno 1994. Poginuo 26. juna 1993. na Hasinom vrhu (Bihać)
42. Osmanagić (Bećir) Ibro[88] 23. januar 1967. Cazin 501. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 16. septembra 1995. u Velagićima (Ključ) na dužnosti komandira čete
43. Pajić (Hasan) Rasim[89] 14. oktobar 1972. Ćoralići 503. slavna brdska brigada 1994.
44. Pehlić (Arif) Rifet[91] 21. septembar 1961. Donja Koprivna 510. oslobodilačka brigada Posthumno 1994. Poginuo 10. februara 1994. na Hasinom vrhu (Bihać) na dužnosti komandira čete
45. Pivić (Hase) Emin[141] 12. novembar 1954. Skokovi 502. viteška brdska brigada 1996.
46. Pivić (Arif) Ibrahim – Baja[141] 1. oktobar 1956. Huskići 517. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. februara 1994. kod Krivaje (Cazin) na dužnosti zamjenika komandira Izviđačko-diverzantskog voda
47. Pjanić (Ibrahim) Indira[142] 4. januar 1972. Pjanići Općinski štab TO Cazin Posthumno 1994. Poginula 19. jula 1992. u Gornjim Spahićima (Bihać) kao bolničarka
48. Prošić (Rifet) Šerif[143] 27. maj 1972. Prošići 517. oslobodilačka brigada 1995.
49. Puškar (Mehmed) Šerif[144] 28. juni 1960. Cazin 1. cazinska brigada Posthumno 1994. Poginuo 16. novembra 1992. na Kameničkom vrhu (Bihać)
50. Silić (Esad) Husnija[145] 15. april 1965. Stijena 510. oslobodilačka brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. aprila 1994. u Mahmutovićima (Cazin) na dužnosti komandira voda
51. Šišić (Huso) Hašim[146] 4. april 1969. Šišići 510. oslobodilačka brigada 1994.
52. Tirić (Omer) Hase[147] 4. august 1965. Pjanići Specijalna jedinica za posebne namjene "Crni labudovi" 1992.
53. Topić (Muhamed) Amir[53] 28. mart 1965. Cazin 501. slavna brdska brigada 1994.
54. Tričić (Hasan) Meho[148] 2. januar 1973. Šturlić 517. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 3. augusta 1994. na Beširagića brdu (Cazin)
55. Velagić (Muho) Muharem[100] 2. novembar 1966. Gornja Koprivna 510. oslobodilačka brigada 1996.
56. Velagić (Zuhdija) Sejfo[101] 12. februar 1966. Cazin 503. slavna brdska brigada 1994.
57. Zolić (Hase) Rifat – Gero[102] 10. decembar 1952. Tržac Općinski štab TO Bihać Posthumno 1994. Poginuo 15. juna 1992. u okolici Jezera (Bihać) kao pripadnik Voda Vojne policije

ČajničeUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Ahmetović (Hrustem) Idriz[149] 6. mart 1945. Čajniče 9. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 8. juna 1992. u kasarni na Mrkovićima (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za sigurnost
2. Bašić (Vehbija) Husein[62] 15. oktobar 1956. Klak 808. oslobodilačka brigada 1996.
3. Bičo (Jusuf) Safet[150] 9. maj 1953. Dukatovići 127. viteška brdska brigada 1996.
4. Ćosibegović (Osman) Abaz[65] 24. januar 1967. Borajno 808. oslobodilačka brigada Posthumno 1996. Poginuo 21. juna 1995. na Vranovini (Goražde) na dužnosti pratioca komandanta brigade
5. Ćoso (Salko) Adil[151] 21. decembar 1954. Čajniče 2. viteška motorizovana brigada 1995.
6. Dizdarević (Vehid) Ferid[152] 5. juni 1958. Batovo 43. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 10. februara 1994. kod Kusjevrana (Čajniče) na dužnosti načelnika Štaba brigade
7. Djedović (Hrusto) Almir[17] 10. novembar 1972. Čajniče 101. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 8. decembra 1992. u Nedžarićima (Sarajevo)
8. Efendić (Hajrudin) Hadžo[67] 2. mart 1936. Zaborak 1992. Zlatnim ljiljanom odlikovan kao predsjednik Ratnog predsjedništva Općine Goražde; preminuo 2015.[153]
9. Habibović (Nedžib) Zahid[132] 2. maj 1955. Borajno 843. lahka brigada 1995.
10. Hasović (Šaćir) Vejsil[154] 18. maj 1956. Miljeno 43. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 9. februara 1994. na Kusjevranima (Čajniče)
11. Pašić (Ešef) Amir[90] 1. januar 1966. Čajniče 43. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 10. februara 1994. na Kusjevranima (Čajniče)
12. Trgo (Nezir) Osman[148] 12. april 1951. Čajniče 2. viteška motorizovana brigada 1994.

ČapljinaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Hasić (Ibro) Kemal[72] 20. juni 1958. Rečice 442. brdska brigada 1996.
2. Hasić (Ilijas) Vahidin[72] 9. juli 1972. Čapljina Komanda 4. korpusa 1996.
3. Korać (Huso) Vejsil[32] 12. august 1965. Bivolje Brdo 502. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 30. marta 1994. u Krivaji (Cazin) na dužnosti zamjenika komandanta brigade
4. Kudra (Enver) Amer[36] 2. novembar 1971. Čapljina 4. izviđačko-diverzantski bataljon Posthumno 1996. Poginuo 6. augusta 1995. na Siljevim dolovima (Kalinovik)
5. Mace (Ibro) Zijo[79] 28. januar 1956. Bivolje Brdo 41. slavna motorizovana brigada Poginuo 9. novembra 1993. na Cernici (Mostar) na dužnosti komandira voda
6. Merdan (Safet) Mustafa[107] 16. april 1968. Počitelj 4. mješoviti artiljerijski puk Posthumno 1994. Poginuo 8. juna 1993. u Bijelom Polju (Mostar) na dužnosti komandanta Mješovitog artiljerijskog diviziona
7. Peco (Ramo) Himzo[155] 26. mart 1969. Stanojevići 42. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 11. novembra 1994. u rejonu Podveležja (Mostar) na dužnosti komandira voda
8. Rahimić (Salko) Nijaz[156] 1. novembar 1966. Stanojevići 42. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 11. novembra 1994. na Kobiljači (Mostar) na dužnosti komandira čete
9. Šejtanić (Osman) Kemal[157] 1. mart 1964. Opličići 442. lahka brigada 1995.
10. Šuta (Bajro) Šefko[158] 20. april 1961. Rečice 42. brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 8. oktobra 1993. u Malom Polju (Mostar) na dužnosti načelnika artiljerije
11. Topić (Ibro) Džemal[53] 15. april 1960. Čapljina 442. lahka brigada 1996.
12. Turajlić (Hasan) Nedžad[117] 25. juli 1971. Opličići 42. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 11. novembra 1994. u Rabini (Nevesinje) na dužnosti komandira voda
13. Turajlić (Šefko) Tahir[117] 15. januar 1965. Opličići 42. brdska brigada Zlatni ljiljan posthumno 1993.
Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994.
Poginuo 20. septembra 1993. na Humu (Mostar) na dužnosti zamjenika komandanta

Donji VakufUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Balihodžić (Azem) Salko[159] 10. decembar 1951. Oborci 370. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 24. jula 1995. na Košćanskom platou (Donji Vakuf)
2. Hadžiavdić (Namik) Nedžad[160] 23. januar 1968. Prusac 370. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. marta 1994. u rejonu Male Šuljage (Donji Vakuf)
3. Kelić (Zahir) Esad – Bizon[161] 11. juli 1964. Prusac 770. slavna brdska brigada 1995.
4. Mustafica (Salih) Samir[82] 3. juni 1969. Ćehajići 770. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 5. juna 1994. na Košćanskom platou (Donji Vakuf) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
5. Omeragić (Ibrahim) Ismail[162] 9. mart 1965. Donji Vakuf 770. slavna brdska brigada 1994.
6. Palalić (Mehmed) Rasim[89] 1. januar 1966. Donji Vakuf 770. slavna brdska brigada 1994.
7. Rahmanović (Omer) Esad – Eso[163] 1. januar 1958. Balići 770. slavna brdska brigada 1995.
8. Ramljak (Mujo) Mesud – Ćesa[164] 24. septembar 1952. Donji Vakuf 770. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. novembra 1993. u rejonu Lazi (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete
9. Škandro (Muharem) Džemal[116] 10. novembar 1962. Prusac 770. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 16. marta 1994. u rejonu Male Šuljage (Donji Vakuf) na dužnosti komandira voda bestrzajnog topa 82 mm
10. Učambrlić (Tahir) Besim[165] 14. februar 1956. Prusac 77. vrbaska divizija 1995.

FočaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Alibašić (Mujo) Halim[7] 23. maj 1957. Ćurevo 14. divizija 1996. Vjerski službenik - imam
2. Andelija (Ahmet) Mujo[166] 11. januar 1969. Anđelije 182. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 28. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica)
3. Baručija (Kasim) Muhamed[60] 2. august 1959. Miljevina Izviđačko-diverzantska četa 1. korpusa Posthumno 1994. Poginuo 4. augusta 1992. na Stupu (Sarajevo)
4. Baručija (Hamid) Šemso[60] 4. maj 1960. Foča Komanda 1. korpusa 1994. Poginuo 11. oktobra 1994. na Moševićkom brdu (Ilijaš) u činu kapetana i na dužnosti referenta za planiranje i obuku inžinjerijskih jedinica
5. Bećirbašić (Mustafa) Rifet[167] 17. august 1960. Kozarevina 2. viteška motorizovana brigada 1994.
6. Begić (Džemail) Dževad – Đilda[9] 16. august 1965. Foča 2. motorizovana brigada Posthumno 1992. Poginuo 11. jula 1992. u Pofalićima (Sarajevo)
7. Beširević (Mušan) Vahid[12] 30. oktobar 1960. Foča 1. slavna motorizovana brigada 1994.
8. Bešović (Ejub) Mustafa – Musa[168] 14. juni 1965. Tjentište 148. viteška lahka brigada 1996.
9. Čaušević (Hadžan) Alija[169] 5. august 1961. Foča 102. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 5. augusta 1994. u Varešu na dužnosti komandira čete
10. Čavrk (Safet) Ermin[14] 13. septembar 1964. Foča 803. lahka brigada 1996.
11. Čavrk (Hamid) Husein[14] 17. septembar 1961. Foča 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 29. jula 1992. na Preljući (Foča)
12. Čelik (Rasim) Esad[118] 1. januar 1958. Čelikovo Polje 148. viteška lahka brigada 1996.
13. Čelik (Zećir) Taib – Tata[118] 27. februar 1950. Foča 148. lahka brigada 1996.
14. Čorbo (Alija) Safet[129] 8. januar 1968. Mješaji 148. viteška lahka brigada 1995.
15. Čustović (Hakija) Izet[15] 10. august 1944. Daničići Mobilna hirurška četa Ratne bolnice Igman 1994. Specijalista - doktor anesteziolog
16. Ćerimagić (Mehmed) Dževad[65] 29. juli 1967. Mješaji 148. viteška lahka brigada 1996.
17. Dedović (Šerif) Ibrahim[170] 23. januar 1953. Prijanovići 155. motorizovana brigada 1995.
18. Delić (Mujo) Nedžad[171] 21. septembar 1972. Foča 4. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 13. juna 1992. u Donjem Kotorcu (Ilidža) na dužnosti komandira Interventnog voda
19. Dudo (Hamdija) Hamid[66] 8. maj 1963. Kolun Gardijska brigada 1996.
20. Durić (Asim) Mehmed[130] 6. juli 1958. Foča 181. bošnjačka brdska brigada 1995. Poginuo 30. juna 1995. na Lučeviku (Treskavica) u činu natporučnika i na dužnosti zamjenika komandanta bataljona
21. Džafo (Džafer) Bajro[119] 9. novembar 1940. Foča Diverzantsko-izviđački odred "Fikro" 4. motorizovane brigade 1994.
22. Džamalija (Hamid) Enver[172] 10. juni 1963. Ćurevo 82. brdska brigada 1994.
23. Džamalija (Abid) Zijad[172] 9. mart 1967. Foča 310. brdska brigada 1994.
24. Džanko (Fehim) Midhat[131] 2. januar 1965. Puriši 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 26. marta 1994. na Humki (Goražde) na dužnosti komandira voda
25. Đuderija (Safet) Osman[173] 3. januar 1958. Susješno 182. viteška lahka brigada 1996.
26. Hadžiahmetović (Mujo) Hamed[174] 4. juli 1951. Huseinovići 1. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Podlegao od posljedica ranjavanja 1. februara 1993. u Ratnoj bolnici Goražde na dužnosti načelnika Štaba brigade
27. Hadžiahmetović (Uzeir) Muris[174] 26. januar 1969. Huseinovići 801. lahka brigada 1996.
28. Hajdarević (Suljo) Remzija – Džo[120] 19. novembar 1959. Tjentište 310. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. jula 1993. u Fojnici na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
29. Hanjalić (Zulfo) Dževad[175] 21. april 1962. Daničići 82. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 17. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica) na dužnosti komandanta bataljona
30. Hanjalić (Ahmet) Zijad – Zakareli[176] 1. oktobar 1962. Daničići 82. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 15. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica) na dužnosti načelnika artiljerije
31. Hodžić (Huso) Muradif – Kodža[177] 28. novembar 1959. Miljevina 182. lahka brigada 1994.
32. Hukara (Omer) Edin[26] 3. januar 1965. Foča 1. podrinjska brigada Posthumno 1996. Poginuo 14. septembra 1992. na Otesu (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta za moral
33. Humić (Salem) Hamid[26] 23. septembar 1968. Foča Četa Vojne policije 1. korpusa Posthumno 1994. Poginuo 26. oktobra 1993. u Sarajevu
34. Ibrahimović (Sakib) Oliver[178] 10. oktobar 1958. Foča 102. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 14. oktobra 1994. u Varešu na dužnosti komandira čete
35. Jež (Džafer) Began[73] 23. oktobar 1960. Foča 2. viteška motorizovana brigada 1994.
36. Karahodža (Nezir) Almir[29] 29. novembar 1970. Foča 1. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 7. juna 1993. kod Carevog guvna (Goražde)
37. Kavazović (Salko) Mirsad – Mito[179] 30. august 1958. Foča 127. viteška brdska brigada 1996.
38. Klino (Zulfo) Zahid[134] 3. februar 1959. Foča 2. viteška motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 6. januara 1994. na Mijatovića kosi (Sarajevo)
39. Kokić (Suljo) Safet[31] 9. maj 1967. Miljevina Četa Vojne policije 1. korpusa Posthumno 1994. Poginuo 17. septembra 1994. na Dobrinji (Sarajevo)
40. Konjo (Ramiz) Hadžan[76] 12. mart 1960. Foča 2. motorizovana brigada 1992.
41. Kopriva (Mujo) Ismet[32] 21. maj 1955. Trtoševo 1. slavna motorizovana brigada 1994.
42. Korjenić (Halil) Munib – Mungos[180] 12. april 1958. Donje Polje 82. lahka brigada Posthumno 1994. Poginuo 15. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica) na dužnosti komandira čete
43. Kovačević (Kasim) Šefik – Šefa[77] 1. mart 1962. Mješaji 82. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 30. augusta 1993. u Voljevcu (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
44. Kulašević (Ramiz) Fehim[37] 19. august 1957. Foča 1. drinska brigada Posthumno 1996. Poginuo 7. augusta 1993. kod Predola (Foča) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
45. Kurtović (Uzeir) Salko[181] 28. juni 1959. Foča 1. drinska udarna brigada 1996.
46. Mekić (Vejsil) Himzo[41] 11. decembar 1963. Miljevina 4. motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 9. septembra 1992. u Donjem Kotorcu (Ilidža) na dužnosti komandira voda
47. Muhović (Mujo) Dževad[182] 12. juli 1961. Kruševo 82. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 30. augusta 1993. u Voljevcu (Gornji Vakuf)
48. Mujić (Muhamed) Fikret[43] 26. januar 1974. Foča 140. bošnjačka brdska brigada 1996.
49. Muslić (Muharem) Muhamed – Ćuza[183] 14. juni 1958. Tođevac 148. viteška lahka brigada 1996.
50. Muslim (Nazif) Azim – Ćaza[83] 27. februar 1966. Marevo 1. fočanska brigada Posthumno 1996. Poginuo 30. jula 1993. na Proskoku (Bjelašnica)
51. Nezirević (Halil) Muzafer[58] 19. juli 1967. Miljevina 181. bošnjačka brdska brigada 1995.
52. Nikšić (Vehbija) Fahrudin[58] 28. april 1967. Jeleč 181. bošnjačka brdska brigada 1995.
53. Ožegović (Ahmet) Šefko – Šeks[184] 2. januar 1961. Tobijevci 181. bošnjačka brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 12. marta 1995. u rejonu Voluje jame (Treskavica) u činu natkapetana
54. Pačo (Abid) Sakib[184] 10. februar 1953. Perovići 82. brdska brigada 1994.
55. Petrović (Ljubomir) Samir[185] 19. septembar 1973. Foča 2. motorizovana brigada 1992.
56. Puška (Džanko) Zijad[144] 29. septembar 1961. Foča 10. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 19. marta 1993. na Stupu (Sarajevo) na dužnosti referenta za obuku jedinica i komandi
57. Sarač (Husnija) Uzeir[95] 15. septembar 1949. Jeleč 2. viteška motorizovana brigada 1994. Poginuo 19. jula 1995. na Humu (Treskavica)
58. Smajkan (Safet) Džemal[57] 20. oktobar 1957. Foča 111. viteška brdska brigada 1994.
59. Sokolović (Ibro) Aziz[186] 26. septembar 1961. Foča 2. viteška motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 5. februara 1993. na Sokolju (Sarajevo)
60. Šehović (Zahid) Enver[97] 15. januar 1967. Bujakovina 1. motorizovana brigada Zlatni ljiljan 1992.
Orden heroja oslobodilačkog rata posthumno 1994.
Poginuo 27. jula 1993. na Žuči (Sarajevo) na dužnosti komandanta brigade
61. Šehović (Ramiz) Sead[157] 18. juni 1970. Foča 1. slavna motorizovana brigada 1993.
62. Šorlija (Alija) Sead[187] 18. januar 1971. Foča 101. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 12. decembra 1992. na brdu Mojmilu (Sarajevo) na dužnosti komandira odjeljenja
63. Tataragić (Hasan) Dževada[188] 10. januar 1964. Foča Diverzantsko-izviđački odred "Fikro" 4. motorizovane brigade 1993. Medicinska sestra
64. Zukobašić (Nuhan) Hazim[189] 22. april 1969. Prisoje 4. izviđačko-diverzantski bataljon 1995.

FojnicaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Huskić (Ramiz) Nijaz[190] 14. august 1962. Bakovići 145. slavna lahka brigada Posthumno 1996. Poginuo 8. jula 1995. u Brutusima (Trnovo) na dužnosti komandira Lahke pješadijske čete
2. Jusupović (Munib) Mustafa – Mute[28] 27. novembar 1972. Smajlovići 310. brdska brigada 1994.
3. Klisura (Omer) Latif[134] 2. februar 1972. Fojnica 123. brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 20. augusta 1994. u rejonu Moševićkog brda (Ilijaš)
4. Klisura (Sabit) Rasim[134] 31. maj 1972. Fojnica 310. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. maja 1994. u Milovcu (Ilijaš)
5. Kučuk (Fadil) Ešref[36] 1. juni 1963. Fojnica 310. brdska brigada 1994.
6. Kurta (Ejub) Salko[78] 7. mart 1960. Voljevac 310. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 12. novembra 1993. na Oglavku (Fojnica) na dužnosti zamjenika komandanta bataljona
7. Memija (Ahmed) Kenan – Kena[107] 17. maj 1968. Fojnica 310. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 12. novembra 1993. na Jasikovici (Fojnica) na dužnosti komandira voda Vojne policije
8. Merdžanić (Mujo) Miralem – Zuka[191] 19. mart 1973. Merdžanići 7. viteška muslimanska oslobodilačka brigada 1995.
9. Omerčević (Ekrem) Mehmed[140] 7. decembar 1972. Ragale 310. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 1. novembra 1993. u Varešu na dužnosti zamjenika komandira Izviđačko-diverzantskog voda
10. Simitović (Hasan) Sead[145] 1. juni 1953. Fojnica 310. brdska brigada 1994.
11. Šarac (Šaćir) Jusuf – Šarka[192] 10. februar 1961. Marinići 310. brdska brigada 1994.

GackoUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Bajrović (Smajo) Nazif[193] 31. mart 1954. Gacko 1. motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 8. decembra 1992. na Žuči (Sarajevo)
2. Delalić (Osman) Ejub[170] 13. juni 1957. Gacko Općinski štab TO Vogošća Posthumno 1992. Poginuo 5. decembra 1992. na Humu (Sarajevo) na dužnosti komandanta OpŠTO
3. Džubur (Musa) Ćamil[194] 22. juni 1963. Gacko Samostalni bataljon "Šargan" Posthumno 1994. Poginuo 30. juna 1993. u Bijelom Polju (Mostar) na dužnosti komandira voda
4. Džubur (Zaim) Edhem – Eko[194] 25. mart 1954. Gacko 102. motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 15. juna 1992. na Stupu (Sarajevo) na dužnosti komandanta bataljona
5. Jugo (Esad) Almir[195] 19. decembar 1976. Gacko 120. lahka brigada "Crni labudovi" 1994.
6. Jugo (Husnija) Almir[195] 8. august 1969. Gacko Samostalni bataljon "Šargan" Posthumno 1994. Poginuo 20. septembra 1993. na Višnjici (Mostar) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda
7. Pašić (Fejzo) Fuad – Fučo[90] 10. decembar 1961. Kula 4. izviđačko-diverzantski bataljon Posthumno 1995. Poginuo 12. septembra 1994. na Vrapču (Konjic)
8. Salčin (Alija) Ramiz[196] 13. maj 1954. Gacko Općinski štab TO Novi Grad Zlatni ljiljan i Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994. Poginuo 22. augusta 1992. na Vojničkom Polju (Sarajevo) na dužnosti komandanta OpŠTO

GoraždeUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Adilović (Hilmo) Ismet[197] 6. januar 1972. Zorovići Četa Vojne policije 81. divizije Posthumno 1996. Podlegao od posljedica ranjavanja 28. juna 1995. u Goraždu na dužnosti komandira odjeljenja
2. Adilović (Adem) Zulfo[197] 13. februar 1960. Goražde 1. slavna motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 28. jula 1993. na Žuči (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajne poslove
3. Aganović (Salko) Vahid[198] 12. juli 1961. Vraneši 1. slavna motorizovana brigada 1994.
4. Ajanović (Adem) Šemsudin[199] 13. oktobar 1960. Vitkovići 309. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. novembra 1993. na Čauševcu (Zavidovići) na dužnosti načelnika Štaba brigade
5. Alihodžić (Ramiz) Edin[103] 14. februar 1974. Goražde 4. izviđačko-diverzantski bataljon Posthumno 1996. Poginuo 11. novembra 1994. u rejonu Rabine (Nevesinje)
6. Bajramović (Nazif) Džebrail[126] 18. maj 1973. Morinac 1. drinska udarna brigada 1996.
7. Bezdrob (Džafer) Enes[150] 28. septembar 1962. Goražde 31. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 29. oktobra 1992. u Donjoj Lijesci (Višegrad) na dužnosti zamjenika komandira Interventnog voda
8. Bičić (Mehmed) Hamdija[150] 16. januar 1945. Borovac 2. viteška motorizovana brigada 1994.
9. Bučo (Smajo) Emir[200] 23. juni 1974. Goražde Bataljon Vojne policije Štaba Vrhovne komande Posthumno 1994. Poginuo 26. decembra 1993. u Kasarni "Maršal Tito" (Sarajevo)
10. Bujak (Numo) Senad[201] 21. decembar 1965. Goražde 808. oslobodilačka brigada 1996.
11. Delić (Edhem) Sead[171] 13. septembar 1954. Goražde Komanda 2. korpusa Zlatni ljiljan 1995.
Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1998.
12. Drljević (Huso) Meho[202] 5. august 1941. Kopači 831. lahka brigada Posthumno 1996. Poginuo 16. juna 1995. na Sjenokosu (Goražde) na dužnostima komandanta bataljona i zamjenika komandanta i načelnika Štaba brigade
13. Ferhatović (Šaćir) Inas – Mađar[20] 14. april 1959. Krašići 1. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 30. oktobra 1992. na Dublju (Goražde) na dužnosti komandira čete
14. Gabela (Adem) Sead[203] 1. novembar 1961. Goražde 81. divizija 1996.
15. Habibović (Nazif) Hilmo[132] 16. februar 1949. Radmilovići 1. drinska udarna brigada 1997.
16. Hadžić (Abid) Derviš – Dedo[160] 1. decembar 1967. Paraun 801. lahka brigada 1995.
17. Hodo (Ahmet) Mirsad[204] 7. april 1960. Goražde 102. motorizovana brigada 1995.
18. Hodžić (Asim) Fuad[204] 1. februar 1968. Goražde 807. muslimanska brigada 1996.
19. Homoraš (Alija) Adem[24] 4. april 1957. Podmeljine 31. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Podlegao od posljedica ranjavanja 10. augusta 1992. u Goraždu
20. Imamović (Muharem) Mujo[121] 12. mart 1953. Kola 801. lahka brigada 1996.
21. Imamović (Huso) Zaim[1] 22. april 1961. Poratak 14. divizija Posthumno 1996. Poginuo 9. oktobra 1995. na Čelini (Treskavica) u činu brigadira i na dužnosti komandanta divizije
22. Korda (Junuz) Nezir[32] 3. novembar 1958. Kordići 808. oslobodilačka brigada 1995.
23. Kukavica (Faid) Omer[36] 22. juni 1972. Goražde 81. divizija Posthumno 1996. Poginuo 14. augusta 1995. na Lastavicama (Goražde)
24. Mašić (Šerif) Ifet[205] 10. januar 1961. Mašići 2. viteška motorizovana brigada 1994.
25. Mehović (Rašid) Alija[41] 3. juni 1967. Kopači 831. lahka brigada 1995. Poginuo 16. juna 1995. na Sjenokosu (Goražde) na dužnosti komandira voda
26. Mršo (Rasim) Bego[206] 26. mart 1964. Faočići 808. oslobodilačka brigada 1995. Poginuo 16. maja 1995. na Osanici (Goražde) na dužnosti komandira čete
27. Mršo (Ibrahim) Fadil[206] 15. novembar 1963. Faočići 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 9. oktobra 1992. u Prači (Pale) na dužnosti komandira čete
28. Mršo (Asim) Hakija[206] 7. januar 1963. Goražde Odred Vogošća 1992. Poginuo 26. decembra 1992. na Mujkića brdu (Sarajevo) na dužnosti komandira čete
29. Mršo (Hamed) Muhamed[206] 1. septembar 1969. Faočići 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 7. augusta 1993. kod Kokinog Sela (Goražde) na dužnosti komandira Haubičke baterije
30. Mršo (Rašid) Ramiz[206] 14. mart 1974. Faočići 1. drinska udarna brigada 1996.
31. Mujagić (Jusuf) Abid[42] 25. august 1967. Osječani 31. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 21. decembra 1992. u Zebinoj Šumi (Foča) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete
32. Muratspahić (Ibro) Mustafa[115] 15. april 1945. Vitkovići 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 20. decembra 1992. u Zebinoj Šumi (Foča) na dužnosti komandanta bataljona
33. Obuća (Hašim) Ćamil[87] 27. oktobar 1958. Goražde 807. muslimanska brigada 1996.
34. Odžaković (Mujo) Fadila – Žuta[87] 14. mart 1958. Goražde 1. motorizovana brigada Zlatni ljiljan posthumno 1992.
Orden zlatnog grba sa mačevima posthumno 1994.
Poginula 20. septembra 1992. na Žuči (Sarajevo)
35. Pijadžer (Ramiz) Mehmed[122] 10. mart 1953. Goražde 2. viteška motorizovana brigada 1994.
36. Pljevljak (Šaćir) Nazif[142] 24. mart 1969. Brus 1. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 11. juna 1993. na Crvenim stijenama (Goražde) na dužnosti komandira voda
37. Sakić (Mustafa) Nedžad[94] 25. januar 1970. Kolovarice 1. drinska udarna brigada Posthumno 1995. Poginuo 31. marta 1994. na Carevoj ravni (Goražde) na dužnosti komandanta bataljona
38. Sijerčić (Ferid) Selver[207] 16. august 1952. Goražde 81. divizija Posthumno 1995. Poginuo 22. augusta 1995. na Barama (Goražde) na dužnosti načelnika tehničke službe
39. Šeho (Ramiz) Muamir[97] 19. august 1968. Kolovarice 1. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 9. septembra 1994. na dužnosti pomoćnika komandanta za obavještajne poslove
40. Šehović (Mujo) Munib[157] 10. april 1964. Orahovice 155. motorizovana brigada 1995.
41. Škamo (Šaćir) Zijad[123] 2. novembar 1965. Zorovići 105. motorizovana brigada 1994.
42. Trgo (Ahmet) Ismet[148] 17. mart 1953. Žuželo 843. drinska udarna brigada Posthumno 1996. Poginuo 18. aprila 1994. na Obarku (Goražde) na dužnosti komandira voda
43. Turčalo (Murat) Abid[208] 8. maj 1946. Zorovići 81. divizija 1995.
44. Tutić (Ramiz) Džemal[165] 29. maj 1958. Žuželo 808. oslobodilačka brigada 1995.
45. Tutić (Ramiz) Feriz[165] 22. januar 1962. Zorovići 843. lahka brigada 1995.
46. Zorlak (Huso) Rašid[102] 17. april 1948. Zorlaci Komanda 1. korpusa 1993.

Gornji VakufUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Abazović (Jusuf) Vahid[5] 1. april 1968. Bistrica 317. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 11. maja 1995. u Bistrici (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete
2. Aganović (Muharem) Faruk – Jupi[197] 28. juli 1956. Dražev Dolac 307. brdska brigada Zlatni ljiljan 1993.
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem 1997.
3. Brica (Ibrahim) Nadir[209] 12. juli 1970. Gornji Vakuf 317. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 21. januara 1993. u Seocima (Gornji Vakuf)
4. Bušatlić (Alija) Hašim[210] 29. januar 1952. Zastinje 707. slavna brdska brigada 1996. Vjerski službenik - imam
5. Čaušević (Salih) Sead – Čaki[14] 11. maj 1972. Gornji Vakuf 717. slavna lahka brigada 1995.
6. Čišić (Šefik) Goran[128] 31. oktobar 1956. Trnovača Diverzantski bataljon 7. korpusa Posthumno 1995. Poginuo 20. decembra 1994. u rejonu Podripaca (Bugojno) u činu natkapetana i na dužnosti komandanta bataljona
7. Hajdarević (Nume) Ramiz[120] 26. februar 1963. Vrse 317. slavna brdska brigada 1995.
8. Kasumović (Abdulah) Fuad[211] 20. mart 1958. Gornji Vakuf 317. slavna brdska brigada 1993.
9. Milanović (Hamdija) Bedrudin[114] 30. juli 1955. Boljkovac 317. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 8. augusta 1993. u rejonu Crnog vrha (Gornji Vakuf) na dužnosti referenta za moral
10. Milanović (Avdo) Ilijaz[114] 25. juli 1952. Boljkovac 317. slavna brdska brigada Posthumno 1993. Vjerski službenik - imam; poginuo 27. augusta 1993. u rejonu Crni vrh - Metlika (Gornji Vakuf) na dužnosti operativca u bataljonu
11. Musa (Alija) Tahir[82] 1. maj 1969. Vrse 317. slavna brdska brigada 1995.
12. Omeragić (Ramo) Suad[162] 28. juli 1972. Zastinje 317. slavna brdska brigada 1995.
13. Prijić (Ibro) Halil[143] 29. januar 1971. Voljice 317. slavna brdska brigada 1996.
14. Prijić (Abid) Suad[143] 11. oktobar 1969. Voljice 317. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Podlegao od posljedica ranjavanja 16. augusta 1993. u Ratnoj bolnici Zenica na dužnosti komandira izviđačke desetine
15. Smajić (Rasim) Semin[57] 28. maj 1971. Bistrica 317. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 28. augusta 1993. na Stubliću (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete
16. Šehić (Asim) Sejid[97] 20. oktobar 1970. Voljice 317. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 27. septembra 1993. u Galičici (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete
17. Šljivo (Tahir) Enver[116] 16. oktobar 1962. Duša 317. slavna brdska brigada 1993. Poginuo 28. augusta 1993. u Ždrimcima (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira Protivoklopne čete
18. Tihak (Ferid) Mufid[147] 28. februar 1962. Boljkovac 317. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 8. februara 1994. na Škarinoj glavi (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete

Han-PijesakUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Bajić (Ramiz) Izudin[126] 16. januar 1972. Han-Pijesak 1. motorizovana brigada Posthumno 1996. Poginuo 4. augusta 1992. na Stupu (Sarajevo)
2. Čardaković (Sulejman) Ramiz[169] 8. maj 1954. Han-Pijesak 1. žepačka brdska brigada 1994.
3. Ćesko (Rasim) Sinan[65] 17. januar 1962. Han-Pijesak 285. lahka brigada 1994. Poginuo 23. jula 1995. u Vrataru (Rogatica)
4. Doljančić (Sabit) Mirsad[212] 25. oktobar 1964. Rubinići 244. brdska brigada 1995.
5. Halimanović (Rešid) Šefik[213] 7. septembar 1960. Han-Pijesak 7. brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 28. decembra 1992. na Mujkića brdu (Sarajevo) na dužnosti komandira voda
6. Hasanović (Husein) Ramiz[104] 27. decembar 1967. Han-Pijesak 285. brdska brigada 1994.
7. Ivojević (Emin) Abdulah[214] 18. septembar 1972. Podžeplje 285. lahka brigada Posthumno 1996. Poginuo 17. januara 1993. u Jezeru (Srebrenica)
8. Pinjić (Avdija) Hasan[141] 18. juni 1962. Kape 243. muslimansko-podrinjska brdska brigada 1996.
9. Zimić (Hasan) Nazif[215] 18. april 1964. Brložnik 285. lahka brigada 1994.

JablanicaUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Dlakić (Alija) Salem – Kuljo[212] 31. januar 1955. Lug 4. bataljon Vojne policije Posthumno 1994. Poginuo 30. juna 1993. na Bokševici (Jablanica) na dužnosti komandira čete
2. Džino (Mujo) Senad – Seno[194] 6. oktobar 1969. Gornje Paprasko 44. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 16. septembra 1993. u Hudutskom (Prozor) na dužnosti zamjenika komandanta
3. Gagula (Sulejman) Nijaz[216] 3. maj 1962. Rodići 444. brdska brigada 1996.
4. Hondžo (Salih) Adis[24] 4. maj 1958. Jablanica 41. slavna motorizovana brigada 1993.
5. Jusufović (Ibro) Uzeir[28] 26. mart 1965. Jablanica 101. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 30. maja 1993. na brdu Mojmilu (Sarajevo)
6. Klepo (Salko) Mithad[134] 9. januar 1968. Čehari 444. brdska brigada 1995.
7. Kovačević (Ibro) Avdo[33] 20. januar 1948. Rodići 444. brdska brigada 1994.
8. Manigoda (Risto) Srđan[217] 23. novembar 1957. Dobrigošće 44. brdska brigada 1994. Prebjegao u Vojsku Republike Srpske 1994.[218]
9. Muratović (Hašim) Alija[219] 14. decembar 1958. Žuglići 44. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 3. augusta 1993. na Pisviru (Jablanica) na dužnosti komandira izviđačko-diverzantske desetine
10. Selimović (Hasan) Mirsad – Srce[220] 22. novembar 1955. Šabančići 8. brdska brigada 1992.
11. Šukman (Alija) Sabahudin – Žorž[187] 15. februar 1968. Baćina 44. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 20. juna 1993. na Bokševici (Jablanica)
12. Zahirović (Izet) Hajrudin[221] 25. mart 1964. Doljani 41. slavna motorizovana brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. augusta 1993. u Zaliku (Mostar) na dužnosti komandira voda
13. Zebić (Omer) Enver – Berba[222] 17. decembar 1958. Lug 44. brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 24. novembra 1994. na Komiću (Konjic) u činu kapetana i na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete

JajceUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Cvijetić (Vojislav) Arman[127] 22. august 1972. Jajce 305. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 19. januara 1993. u Gornjem Vakufu
2. Čović (Tahir) Šaban[15] 24. maj 1956. Vinac 705. slavna brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 13. augusta 1995. u rejonu Pogane ravni (Donji Vakuf) u činu kapetana i na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajne poslove
3. Ćosić (Mustafa) Alija[65] 1. august 1960. Žaovine 705. slavna brdska brigada 1994.
4. Delić (Meho) Enver[170] 1. juli 1969. Grabanta Odred El-mudžahid 1995.
5. Dervišić (Agan) Bilal[54] 3. januar 1968. Jajce 7. muslimanska brdska brigada 1993.
6. Dervišić (Alija) Vahid[152] 22. januar 1968. Jajce 17. slavna krajiška brdska brigada 1993.
7. Emušić (Ramiz) Zijad – Ziko[68] 10. septembar 1970. Lendići 7. viteška muslimanska oslobodilačka brigada Posthumno 1996. Poginuo 15. juna 1995. na Ravnom Nabožiću (Ilijaš) u činu kapetana i na dužnosti komandira čete
8. Gromila (Safet) Abid[223] 1. oktobar 1958. Ipota 305. slavna brdska brigada 1993.
9. Hadžiabdić (Osman) Muharem[174] 15. decembar 1971. Jajce 317. slavna brdska brigada Posthumno 1995. Poginuo 30. juna 1995. u Podlugovima (Ilijaš) na dužnosti referenta za obavještajne poslove
10. Kliko (Mehmed) Emir[134] 20. oktobar 1967. Jajce 511. slavna brdska brigada 1994.
11. Kokić (Asim) Kemal[31] 2. novembar 1964. Kokići 312. brdska brigada 1996.
12. Mecavica (Mehmed) Elvir – Meca[224] 4. januar 1974. Jajce 7. slavna muslimanska brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 11. septembra 1994. na Vučjoj glavi (Teslić)
13. Muharemović (Hasan) Suad[225] 28. april 1962. Jajce 41. slavna brdska brigada 1994.
14. Mujak (Omer) Zaim[42] 3. novembar 1967. Jajce 305. slavna brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 24. januara 1994. na Zavišću (Gornji Vakuf) na dužnosti komandira čete
15. Redžić (Bajro) Enes[45] 27. juni 1971. Barevo Diverzantsko-izviđački bataljon 3. korpusa Posthumno 1993. Poginuo 16. oktobra 1993.
16. Turanović (Salih) Ekrem[208] 28. septembar 1968. Kuprešani 705. slavna brdska brigada 1994.
17. Ždralić (Safet) Ismet[4] 20. oktobar 1971. Kuprešani 705. slavna brdska brigada 1995.

KalinovikUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Bublin (Ramo) Jusuf[200] 2. januar 1956. Ljuta 4. motorizovana brigada Posthumno 1996. Poginuo 10. marta 1994. u Hrasnici (Ilidža) na dužnosti komandira čete
2. Bublin (Salko) Nedžad – Čupo[200] 7. maj 1973. Kalinovik 2. viteška motorizovana brigada 1994.
3. Bublin (Alija) Sead – Sejo[200] 15. maj 1970. Ljuta 1. bošnjačka brdska brigada Posthumno 1993. Poginuo 25. augusta 1992. na Jakomišlju (Kalinovik) na dužnosti komandanta odreda
4. Panjeta (Ćamil) Šaban[56] 10. februar 1960. Kalinovik 1. slavna motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 25. jula 1993. na Žuči (Sarajevo) na dužnosti komandira desetine veze
5. Radonja (Šaćir) Hamdo[156] 5. januar 1961. Kalinovik 1. motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 5. decembra 1992. na Žuči (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za sigurnost
6. Tucak (Zahir) Džemo[226] 3. januar 1956. Jezero 127. viteška motorizovana brigada 1996.
7. Tucak (Osman) Ramiz[226] 25. maj 1974. Jezero 450. lahka brigada 1996.

RudoUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Ćato (Osman) Sead – Glava[16] 27. novembar 1970. Rudo 143. lahka brigada 1995.
2. Dolovčić (Mehmed) Omer[212] 9. oktobar 1959. Rudo 2. viteška motorizovana brigada Posthumno 1993. Poginuo 27. januara 1993. na Sokolju (Sarajevo)
3. Fazlić (Ibrahim) Ibrica[19] 18. novembar 1941. Rudo Komanda 1. korpusa 1993.
4. Hadžić (Nezir) Safet[227] 28. august 1952. Strgačina Općinski štab TO Novi Grad Zlatni ljiljan posthumno 1992.
Orden heroja oslobodilačkog rata posthumno 1994.
Poginuo 18. aprila 1992. u Vogošći na dužnosti pomoćnika komandanta za moral
5. Islamagić (Ruždija) Ruždo[228] 1. januar 1961. Rudo 843. lahka brigada Posthumno 1995. Poginuo 13. aprila 1994. na Kolijevkama (Goražde) na dužnostima komandanta 3. bataljona i referenta za sigurnost u brigadi
6. Klačar (Halid) Fahrudin[113] 27. mart 1965. Grabovik Komanda za razvoj 808. oslobodilačke brigade 1996.
7. Lagumdžija (Jakub) Hajrudin[181] 21. septembar 1961. Rudo 851. lahka brigada 1995.
8. Peljto (Muhamed) Džemal[91] 6. novembar 1961. Oputnica 1. slavna višegradska brigada Posthumno 1995. Poginuo 23. maja 1993. u Dubcu (Rudo) na dužnostima komandira čete i zamjenika komandanta Limskog bataljona
9. Velić (Derviš) Nesib[101] 9. oktobar 1961. Rudo 1. brdska brigada Posthumno 1994. Poginuo 30. maja 1993. na Trebeviću na dužnosti komandira voda
10. Zajko (Salko) Safet[222] 1. mart 1959. Gaočići 2. viteška motorizovana brigada Zlatni ljiljan 1992.
Orden heroja oslobodilačkog rata posthumno 1994.
Poginuo 17. juna 1993. na Mijatovića kosi (Sarajevo) na dužnosti komandanta brigade

Vlasenica i MilićiUredi

Redni broj Ime i prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Vojna jedinica Vrijeme i način dodjele Napomena
1. Avdić (Tale) Murat[229] 28. juni 1964. Vlasenica 284. istočnobosanska lahka brigada 1995.
2. Gobeljić (Abdulah) Sakib[21] 1. decembar 1967. Gobelje 9. muslimanska oslobodilačka brigada Posthumno 1996. Poginuo 26. septembra 1995. na Ozrenu na dužnosti komandira desetine
3. Hadžić (Edhem) Safet[227] 7. august 1962. Skugrići 1. ceranski odred Posthumno 1997. Poginuo 12. februara 1993. u Cerskoj (Vlasenica) na dužnosti komandira čete
4. Hafizović (Mujo) Šaban[70] 15. juni 1967. Žutica 120. lahka brigada "Crni labudovi" 1994.
5. Nukić (Suljo) Sadija[230] 18. juni 1972. Cerska 243. muslimansko-podrinjska brdska brigada Posthumno 1996. Poginuo 28. januara 1994. u Ravnama (Kladanj)
6. Salihović (Smajkan) Šemsudin[231] 6. august 1964. Maćesi 28. divizija 1995.
7. Šiljković (Avdo) Amir[146] 2. januar 1972. Gobelje 1. muslimansko-podrinjska brdska brigada 1995.

LiteraturaUredi

 • Hasib Mušinbegović i drugi (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.

ReferenceUredi

 1. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 150.
 2. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 284.
 3. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 289.
 4. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 318.
 5. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 31.
 6. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 36.
 7. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 37.
 8. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 43.
 9. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 55.
 10. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 56.
 11. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 57.
 12. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 59.
 13. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 69.
 14. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 75.
 15. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 81.
 16. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 82.
 17. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 93.
 18. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 97.
 19. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 107.
 20. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 108.
 21. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 113.
 22. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 126.
 23. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 136.
 24. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 138.
 25. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 139.
 26. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 141.
 27. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 147.
 28. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 159.
 29. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 165.
 30. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 171.
 31. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 175.
 32. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 177.
 33. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 179.
 34. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 180.
 35. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 182.
 36. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 185.
 37. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 186.
 38. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 188.
 39. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 192.
 40. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 199.
 41. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 207.
 42. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 217.
 43. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 219.
 44. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 234.
 45. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 261.
 46. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 262.
 47. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 264.
 48. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 271.
 49. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 272.
 50. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 279.
 51. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 281.
 52. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 286.
 53. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 302.
 54. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 91.
 55. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 206.
 56. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 245.
 57. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 278.
 58. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 232.
 59. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 47.
 60. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 50.
 61. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 51.
 62. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 52.
 63. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 65.
 64. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 71.
 65. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 83.
 66. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 96.
 67. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 105.
 68. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 106.
 69. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 116.
 70. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 121.
 71. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 123.
 72. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 131.
 73. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 155.
 74. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 162.
 75. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 168.
 76. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 176.
 77. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 181.
 78. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 189.
 79. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 195.
 80. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 204.
 81. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 222.
 82. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 226.
 83. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 228.
 84. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 230.
 85. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 231.
 86. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 233.
 87. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 236.
 88. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 242.
 89. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 244.
 90. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 246.
 91. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 248.
 92. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 254.
 93. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 270.
 94. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 265.
 95. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 269.
 96. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 287.
 97. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 290.
 98. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 301.
 99. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 308.
 100. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 309.
 101. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 310.
 102. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 316.
 103. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 40.
 104. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 129.
 105. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 144.
 106. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 198.
 107. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 208.
 108. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 240.
 109. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 241.
 110. ^ "Preminuo "Zlatni ljiljan" Šemsudin Salkanović". Faktor. 4. 10. 2019.
 111. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 79.
 112. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 86.
 113. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 172.
 114. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 212.
 115. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 225.
 116. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 295.
 117. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 305.
 118. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 76.
 119. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 99.
 120. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 122.
 121. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 149.
 122. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 250.
 123. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 294.
 124. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 39.
 125. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 45.
 126. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 46.
 127. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 72.
 128. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 77.
 129. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 80.
 130. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 98.
 131. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 101.
 132. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 117.
 133. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 164.
 134. ^ a b c d e f Mušinbegović i dr. 2000, str. 173.
 135. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 191.
 136. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 193.
 137. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 194.
 138. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 211.
 139. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 237.
 140. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 239.
 141. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 251.
 142. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 252.
 143. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 256.
 144. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 257.
 145. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 275.
 146. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 293.
 147. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 300.
 148. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 303.
 149. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 34.
 150. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 61.
 151. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 84.
 152. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 92.
 153. ^ "Goraždani se oprostili od Hadže Efendića, čovjeka koji se usprotivio ulasku JNA u ovaj grad". Dnevni avaz. 28. 2. 2015.
 154. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 132.
 155. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 247.
 156. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 258.
 157. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 291.
 158. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 297.
 159. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 49.
 160. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 119.
 161. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 170.
 162. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 238.
 163. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 259.
 164. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 260.
 165. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 307.
 166. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 41.
 167. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 54.
 168. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 60.
 169. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 74.
 170. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 88.
 171. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 90.
 172. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 100.
 173. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 104.
 174. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 118.
 175. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 127.
 176. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 128.
 177. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 137.
 178. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 146.
 179. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 169.
 180. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 178.
 181. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 190.
 182. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 216.
 183. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 227.
 184. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 243.
 185. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 249.
 186. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 280.
 187. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 296.
 188. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 299.
 189. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 317.
 190. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 145.
 191. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 209.
 192. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 288.
 193. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 48.
 194. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 103.
 195. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 156.
 196. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 266.
 197. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 32.
 198. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 33.
 199. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 35.
 200. ^ a b c d Mušinbegović i dr. 2000, str. 67.
 201. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 68.
 202. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 95.
 203. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 110.
 204. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 135.
 205. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 201.
 206. ^ a b c d e Mušinbegović i dr. 2000, str. 214.
 207. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 274.
 208. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 306.
 209. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 66.
 210. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 70.
 211. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 167.
 212. ^ a b c Mušinbegović i dr. 2000, str. 94.
 213. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 125.
 214. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 152.
 215. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 315.
 216. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 111.
 217. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 200.
 218. ^ "Na strani dobra uprkos svemu". STAV. 17. 1. 2019.
 219. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 223.
 220. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 273.
 221. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 313.
 222. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 314.
 223. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 115.
 224. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 202.
 225. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 215.
 226. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 304.
 227. ^ a b Mušinbegović i dr. 2000, str. 120.
 228. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 151.
 229. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 44.
 230. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 235.
 231. ^ Mušinbegović i dr. 2000, str. 268.