101. brdska brigada

101. brdska brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

101. brdska brigada
Aktivan 28. septembar 1992. – 13. oktobar 1995.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Sarajevo

14. pješadijska brigada Novi Grad formirana je po naredbi Predsjedništva 27. maja 1992. Imala je nezvanični naziv "Plavi grom", koji je korišten i u zvaničnoj prepisci. Od ljudstva iz Podrinja, 4. juna osnovana je 1. podrinjska brigada. Spajanjem ovih dviju brigada, 28. septembra nastala je 101. brdska brigada. Bila je direktno potčinjena Štabu Vrhovne komande. 19. januara 1993. u sastav brigade ušao je 4. brdski bataljon, formiran od 1. i 2. protivdiverzantskog odreda Općinskog štaba odbrane Novi Grad. U sastav 1. korpusa brigada je ušla 23. januara 1993.

22. oktobra 1992. pri Okružnom štabu odbrane Sarajevo formirana je 6. brdska brigada od odreda Hrasno brdo i "Ivan Krndelj" i manjih jedinica. U sastav 1. korpusa ušla je 25. januara 1993.

Reorganizacijom sarajevskih jedinica, 19. februara 1993. formirana je 6. motorizovana brigada, u čiji sastav su ušle 101. brigada (bez Bataljona Vojničko polje), 6. brigada i samohodna baterija 122 mm iz rasformirane Mješovite artiljerijsko-raketne brigade. 14. marta preimenovana je u 101. motorizovanu brigadu. 7. juna 1993. u sastav brigade ulazi 1. samostalni motorizovani bataljon.

Nakon formiranja 12. divizije u januaru 1995, brigada je preimenovana u 101. brdsku brigadu. 13. oktobra 1995, pri masovnoj demobilizaciji i reorganizaciji jedinica 12. divizije, ujedinjena je sa 155. brdskom brigadom u 125. brdsku brigadu.

Od ljeta 1993. brigada je učestvovala u borbenim djejstvima izvan Sarajeva. Od 1994. jedan bataljon je kontinuirano izvršavao aktivnosti u zoni odgovornosti Operativne grupe 3 Vareš, odnosno 16. divizije.

Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovana su dva pripadnika 1. podrinjske brigade i 18 pripadnika 101. brdske brigade.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.