Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

jedan od sedam korpusa u sastavu ARBiH

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom rata u BiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.

1. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine
Aktivnaformiran 1. septembra 1992.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
DioArmija Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedišteSarajevo
BitkeOpsada Sarajeva
Bitka za Žuč
Komandanti
Mustafa Hajrulahović Talijan (1. 9. 1992 – 18. 8. 1993)[1]
Vahid Karavelić (18. 8. 1993 – 16. 8. 1995)[1]
Nedžad Ajnadžić (od 16. 8. 1995)[1]
Druga verzija grba 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Prvi korpus je 1992. brojao 34.500 pripadnika da bi krajem rata 1995. taj broj iznosio 40.500.

Historija

uredi

Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa ušle su sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30.000 vojnika. Za komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan, zamjenik je bio Vahid Karavelić a načelnik štaba Enver Hadžihasanović.[2] Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:[2]

  • OG Sarajevo - sa bazom u Sarajevu,
  • OG Tarčin - sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu i Kiseljak
  • OG Visoko - sa sjedištem u Visokom koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Krajem juna 1993. godine, komandant korpusa Hajrulahović premješten je u Glavni štab Armije Republike Bosne i Hercegovine a novi komandant postao je dotadašnji zamjenik, Vahid Karavelić.[3] Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije Republike Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine formirane su 3 divizije. 12. divizija obuhvatala je područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija pokrivala je područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko).[2][4] U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.[3]

Jedinice 1. korpusa

uredi

Tokom postojanja 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, u njegovom sastavu su bile mnoge jedinice različitih operativno-taktičkih formacija, od ranga četa i bataljona do divizija. Mnoge od tih jedinica su tokom postojanja u više navrata mijenjale nazive, uglavnom usljed organizacionih potreba te su poznate i pod različitim nazivima.

Priznanja

uredi

Tri pripadnika Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (Enver Šehović, Safet Hadžić i Safet Zajko) su posthumno odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem Ordenom heroja oslobodilačkog rata, 472 pripadnika odlikovano je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebreni štit dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, 3 brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem slavna a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ a b c Smail Čekić i grupa autora (2017.). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0. line feed character u |publisher= na mjestu 52 (pomoć); Provjerite vrijednost datuma u parametru: |date= (pomoć)
  2. ^ a b c Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 3
  3. ^ a b Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 2
  4. ^ "Za Sarajevo, za Bosnu svoju - Od 13. novosarajevske do 111. viteške brdske brigade", Mesud Šadinlija 2010. str. 184