Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2014.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2014. održani su 12. oktobra 2014. godine. Na izborima su birani članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici za Predstavnički dom Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednik Republike Srpske, Potpredsjednik Republike Srpske i predstavnici za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i predstavnici za Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine[1] Ovo su bili sedmi opći izbori u historiji Bosne i Hercegovine.

Raspisivanje izbora

uredi

Opći izbori u Bosni i Hercegovini, raspisani su odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, 15. maja 2014. godine, na osnovu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Brčko distrikta BiH" i na službenoj web stranici Izborne komisije.

Organizacija

uredi

Provedba izbora trebala bi stajati oko 8.800.000 KM, što je više za oko 400.000 KM. nego troškovi Općih izbora 2010. godine. Prijavna taksa za stranke koje žele istaknuti svoje kandidate za članove Predsjedništva BiH ili zastupnike u državnom parlamentu je 20.000 KM, kadidatura za entitetske parlament stoji 14.000 KM, a 10.000 KM za kantonalne skupštine. Takse za nezavisne kandidate je polovina od predviđenih taksi. Za potporu kandidata potrebno je priložiti listu sa potpisima od najmanje 3.000 potpisanika za kandidaturu za članove Predsjedništva BiH ili zastupnike u državnom parlamentu.[2]

Izbore organira Centralna izborna komisija, a proces organizacije satoji se iz slijedećih faza:

Prijava i ovjera političkih subjekata
 • Podnošenja prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata (16-30. maja 2014);
 • Ovjere političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na izborima (do 14. juna 2014.)
 • Podnošenja prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata (14-24. juna 2014);
 • Ovjere koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na izborima (do 1. jula 2014.)
Podnošenje kandidatskih i kompenzacijskih listi
 • Podnošenje kandidatskih listi (2-14. jula 2014);
 • Konačna ovjera kandidatskih listi (do 8. augusta 2014);
 • Podnošenje kompenzacijskih listi (do 13. augusta 2014);
 • Objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja (do 28. augusta 2014);
Utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima
 • Žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima (30-31. jula 2014);
Akreditiranje posmatrača
 • Podnošenje zahtjeva za akreditiranje međunarodnih posmatrača (16. maja - 5. oktobra 2014);
 • Podnošenje zahtjeva za akreditiranje posmatrača udruženja građana i političkih subjekata (16. maja - 27. septembra 2014);
Centralni birački spisak
 • Dostavljanje podataka o promjenama u evidencijama raseljenih lica, evidenciji državljana, koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine i određivanje biračke opcije za birače iz Brčko Distrikta (do 29. jula 2014);
 • Zaključivanje i potvrđivanje konačnog Centralnog biračkog spiska (do 28. augusta 2014);
 • Objavljivanje broja birača za svaku izbornu jedinicu (do 4. septembra 2014);
Biračka mjesta
 • Objavljivanje biračkih mjesta (do 8. augusta 2014);
 • Objavljivanje lokacija biračkih mjesta određenih za glasanje (do 27. septembra 2014);
Birački odbori
 • Imenovanje članova biračkih odbora (do 12. septembra 2014);
 • Obuka članova biračkih odbora (13. septembra - 10. oktobra 2014);
Izborna kampanja
 • Plaćeno političko oglašavanje (12. septembra - 11. oktobra 2014. do 7 sati)
 • Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mijenja (10. oktobra od 7 sati do zatvaranja biračkih mjesta);
 • Izborna šutnja (11. oktobra od 7 sati do zatvaranja biračkih mjesta);
Izborni rezultai
 • Javno izlaganje rezultata glasanja na biračkom mjestu (najkasnije 12 sati nakon zatvaranja biračkih mjesta)
 • Javno izlaganje objedinjenih izbornih rezultata glasanja na nivou općine (najkasnije 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta)
 • Objava preliminarnih nezvaničnih i nekompletnih rezultata Općih izbora 2014. (12. oktobra u 24 sata, 13. oktobra u 12 sata, 13. oktobra u 19 sati, od 14-18. oktobra svaka 24 sata, od 19. oktobra svakih 48 sati)
 • Potvrđivanje rezultata Općih izbora 2014. (najkasnije 11. novembra)

Izborni modus

uredi

Predsjedništvo BIH

uredi

Na izborima za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, biraju se tri člana, po jedan iz svakog konstituivnog naroda Bosne i Hercegovine. Birač upisan u Centralni birački spisak u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba. Izabran je bošnjački i hrvatski kandidat koji dobije najveći broj glasova među kandidatima iz istog konstitutivnog naroda. Člana Predsjedništva BiH, koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske, jednog Srbina, biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova. Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine.[3]

Izborne jedinice
uredi

Za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina je izborno podijeljena u dvije osnovne izborne jedinice: Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Predstavnički dom Bosne i Hercegovine

uredi

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastoji se od 42 člana, od kojih 28 neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a 14 neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak glasanje za teritoriju Republike Srpske. Mandat članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine traje četiri godine.[3]

Od 28 članova, koje neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, 21 bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, a sedam su kompenzacijski mandati izabrani sa teritorije Federacije.[3]

Od 14 članova, koje neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Republike Srpske, devet se bira iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, a pet su kompenzacijski mandati izabranih sa teritorije Republike Srpske kao cjeline.[3]

Izborne jedinice
uredi

Predstavnički dom Parlamenta F BiH

uredi

Na izborima za zastupnike Predstavnički dom Parlamenta Federacije neposredno se biraju 98 zastupnika, davanjem glasa za političku partiju ili koaliciju. Glasanje vrši samo na teritoriji Federacije BiH, a raspodjela mandata se vrši po proporcionalnom sistemu raspodjele. Mandat poslanika Predstavničkog doma Federacije BiH traje četiri godine. Najmanje četiri člana svakog konstitutivnog naroda mora biti zastupljeno u Predstavničkom domu. Od 98 mandata za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, direktno se bira 73 predstavnika,a 25 mjesta su kompenzacijski mandati.[4]

Izborne jedinice
uredi

Na izborima 2014. godine Federacija BiH je podijeljena na 12 izbornih jedinica, a izborne se jedinice preispituju svake četiri godine i određuje se broj mandata izbornoj jedinici, kako bi se osiguralo da su utvrđeni, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača upisanih u Centralni birački spisak.[3]

Narodna skupština Republike Srpske

uredi

Za Narodnu skupštinu Republike Srpske biraju se 83 narodna poslanika, koje neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju za Republiku Srpsku. Jedan dio poslanika (20)[4][5] se bira na osnovu kompenzacijskih mamdata, sa preduslovom, da partija ili lista osvoji najmanje 3% glasova od ukupnog broja glasova na području entiteta. Najmanje četiri člana svakog konstitutivnog naroda mora biti zastupljeno u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Izborne jedinice
uredi

Na izborima 2014. godine Republika Srpska je podijeljena na 9 izbornih jedinica, Izborne se jedinice preispituju svake četiri godine i određuje se broj mandata izbornoj jedinici, kako bi se osiguralo da su utvrđeni, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača upisanih u Centralni birački spisak.[3]

Predsjednik i Potpredsjednik Republike Srpske

uredi

Predsjednika i Potpredsjednika Republike Srpske, biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju u Republici Srpskoj. Bira se kandidat iz reda svakog konstitutivnog naroda, koji dobije najveći broj glasova. Između ta tri kandidata, po jedan iz svakog konstitutivnog naroda, za predsjednika se bira kandidat koji dobije najveći broj glasova, a dva kandidata koji se po broju osvojenih glasova nalaze na drugom i trećem mjestu biraju se za potpredsjednike. Birati se može samo jedan kandidat. Mandat predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske traje četiri godine.[3]

Izborne jedinice

Za izbor Predsjednika i Potpredsjednika Republike Srpske, Republika Srpska je jedna izborna jedinica.[3]

Skupštine kantona

uredi

Broj predstavnika u Skupštini kantona s određuje na osnovu broja birača upisanih u Centralni birački spisak. Birači glasaju za liste, a mandati se ddodjelju po proporcionalnom sistemu raspodjele. Po Izbornom zakonu BiH broj članova kantonalne skupštine je sljedeći:

Centralni birački spisak

uredi

U Centralnom biračkom spisku sa stanjem na dan 10. oktobra 2014, upisano je po svim izbornim jedinicama ukupno 3.278.908[4] glasača sa pravom glasa. Od toga je 3.216.177 redovnih birača sa mjestom boravka u Bosni i Hercegovini, 9.226 je odsutno, 11.366 je lično, a u inostranstvo je prijavljeno 42.139 birača. Glasanje će se odvijati na 5.401 biračkom mjestu.[4] Broj registrovanih glasača u Federaciji BiH bio je 2.037.076 a u Republici Srpskoj 1.241.832.[6]

Bosna i Hercegovina

Izbori u inostranstvu

uredi

Izborna komisija je 15. maja 2014. objavila listu diplomatsko-konzularnih predstavništva, na kojima će državljani Bosne i Hercegovine moći glasati. Tačan broj i raspored biračkih mjesta bit će određenim posebnim propisom. Državljani Bosne i Hercegovine, koji se ne prijave za glasanje lično u diplomatsko-konzularnom predstavništvu omogut će se glasanje poštom.

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH
Država Diplomatsko-konzularna predstavništvo Grad
  Austrija
Ambasada Bosne i Hercegovine u Beču Beč
Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Grazu Graz
  Australija Ambasada Bosne i Hercegovine u Canberri Canberra
  Belgija Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu za Belgiju i Luksemburg Brisel
  Crna Gora Ambasada Bosne i Hercegovine u Podgorici za Crnu Goru i Albaniju Podgorica
  Češka Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu za Češku i Slovačku Prag
  Danska Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu Kopenhagen
  Francuska Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu Pariz
  Grčka Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini Atina
  Holandija Ambasada Bosne i Hercegovine u Hagu Hag
  Hrvatska Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu Zagreb
  Italija
Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu Rim
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u MIlanu Milano
  Kanada Ambasada Bosne i Hercegovine u Otawi Otawa
  Mađarska Ambasada Bosne i Hercegovine u Budimpešti Budimpešta
  Makedonija Ambasada Bosne i Hercegovine u Skoplju za Makedoniju i Kosovo Skoplje
  Norveška Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu Oslo
  Njemačka
Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu Berlin
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Münchenu München
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Stuttgartu Stuttgart
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu Frankfurt
  Sjedinjene Američke Države
Ambasada Bosne i Hercegovine u Washingtonu, D.C. Washington D.C.
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Chicagu Chicago
  Slovenija Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani Ljubljana
  Srbija Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu Beograd
  Španija Ambasada Bosne i Hercegovine u Madridu Madrid
  Švicarska Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu Bern
  Švedska Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu Stockholm
  Turska Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu Istanbul
  Ujedinjeno Kraljevstvo Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku London

Kandidati

uredi

Na općim izborima u Bosni i Hercegovini učestvuju 98 politička subjekata (50 političkih partija, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata) sa ukupno 7.748 kandidata od kojih su 3.276 (42%) žene, a 4.472 (58%) muškarci.[4] Po izvještaju Centralne izborne komisije ovjerene su 732 kandidatske liste i 7.748 kandidata, uključujući i nezavisne kandidate.

Predsjedništvo BiH

uredi

Za Predsjedništvo BiH prijavljeno je sedamnaest kandidata:

Predsjednik Republike Srpske

uredi

Za Predsjednika i dva Potpredsjednika Republike Srpske kandidovano je pet kandidata: Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD, DNS i SP RS; Josip Jerković, član HDZ BiH; Ramiz Salkić (SDA); Enes Suljkanović (SDP BiH) i Ognjen Tadić predstavnik koalicije Savez za promjene (SDS i PDP).

Rezultati

uredi

Ukupan odziv birača na Općim izborima u Bosni i Hercegovini bio je 54,54 % (1.788.193 od 3.278.908), od toga je u Federaciji BiH izašlo na izbore 53,06 % (1.080.907 od 2.037.076), a u Republici Srpskoj 56,96 % (707.286 od 1.241.832) od ukupnog broja (3.278.908) prijavljenih glasača.[6][9]

Predsjedništvo

uredi

Izbor

uredi
Kandidat Konstitutivni
narod
Partija Broj
glasova
%[10]
Bakir Izetbegović Bošnjaci SDA 247.235 32,87
Dragan Čović Hrvati HDZ BiH 128.053 52,20
Mladen Ivanić Srbi Koalicija Savez za promjene (SDS i SNS RS)[11] 318.196 48,71

Parlament BiH

uredi

Federacija BiH

uredi
← 2010.Opći izbori za Parlament BiH 2014.2018. →
(Federacija BiH)
 %
30
20
10
0
27,87
(+8,47)
15,33
(n. k.)
14,44
(+2,28)
12,15
(+1,16)
9,45
(−16,62)
4,08
(−0,78)
3,65
(+0,90)
2,61
(−4,64)
10,42
(−6,10)
2010

2014

Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d HDZ BIH je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B;
f HDZ 1990 je na izborima 2010. nastupio u koaliciji sa HSP BiH;
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati[10]
SDA 274.057 27,87 9 7 2
Demokratska fronta 150.767 15,33 5 4 1
SBB BIH 142.003 14,44 4 3 1
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 119.468 12,15 4 4 -
SDP BIH 92.906 9,45 3 2 1
HDZ 1990 40.113 4,08 1 - 1
BPS 35.866 3,65 1 - 1
A-SDA 22.088 2,25 1 1 -

Republika Srpska

uredi
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati[10]
SNSD 249.314 38,46 6 5 1
SDS 211.603 32,64 5 4 1
Koalicija PDP-NDP 50.338 7,76 1 - 1
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[11] 37.072 5,72 1 - 1
SDA 31.658 4,88 1 - 1

Parlament FBiH

uredi

Predstavnički dom

uredi
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati[10]
SDA 275.728 27,79 29 21 8
SBB BIH 145.946 14,71 16 13 3
Demokratska fronta 125.058 12,90 14 10 4
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 118.375 11,93 13 11 2
SDP BIH 100.626 10,14 11 10 1
HDZ 1990 40.125 4,04 4 4 -
BPS 36.873 3,72 4 - 4
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 32.790 3,30 3 - 3
A-SDA 22.334 2,25 2 2 -
Naša stranka 15.248 1,54 1 1 -
Laburisti Bosne i Hercegovine 5.607 0,57 1 1 -

Dom naroda

uredi

Predsjednik RS

uredi
Kandidat Partija Broj glasova %[10]
Milorad Dodik
Predsjednik
SNSD 302.573 45,22
Ramiz Salkić
Potpredsjednik
Koalicija Domovina (Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDA, HSP BiH, SBB BiH, Demokratska fronta)[11] 24.950 3,73
Josip Jerković
Potpredsjednik
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH i HSP H-B) 6.562 0,98

Narodna skupština RS

uredi
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati
SNSD 213.645 32,24 29 24 5
SDS, Srpska radikalna stranka Republike Srpske i PUP RS 173.742 26,22 24 20 4
DNS 61.140 9,23 8 6 2
PDP 48.848 7,37 7 6 1
Domovina 34.952 5,27 5 3 2
NDP 33.966 5,13 5 3 2
SP RS 33.692 5,09 5 1 4

Skupštine kantona u FBiH

uredi
Stranka  
USK
 
PK
 
TK
 
ZDK
 
BPK
 
SBK
 
HNK
 
ZHK
 
KS
 
K10
Ukupno
SDA 10 3 13 11 6 8 7 - 10 2 70
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BIH i HSP H-B)[11] - 7 - 2 - 8 11 14 - 9 51
SBB BIH 3 1 5 8 5 4 3 - 7 - 36
SDP BIH 4 1 6 4 2 4 3 - 4 - 28
Demokratska fronta 4 - 4 5 2 3 2 - 7 - 27
HDZ 1990 - 7 - - - 2 3 4 - 4 20
A-SDA[c] 6 - - 2 - - - - - - 8
Stranka za Bosnu i Hercegovinu - - 3 2 2 - - - - - 7
BPS - - 2 1 1 - 1 - 2 - 7
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine); Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića[d][e][11] - 1 - - - 1 - 2 - 2 6
NSRzB - - 2 - - - - 1 - 2 5
Naša stranka - - - - - - - - 3 - 3
SNSD - - - - - - - - - 3 3
Laburisti Bosne i Hercegovine 2 - - - - - - - - - 2
Hrvatska nezavisna lista - - - - - - - - - 2 2
Stranka za bolje Goražde - - - - 2 - - - - - 2
Bosanska stranka - - - - - - - - 2 - 2
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine i Demokratska narodna zajednica)[11] 1 - - - - - - - - - 1
Posavska stranka - 1 - - - - - - - - 1
Hrvatska stranka prava dr. Ante Stračević BiH - - - - - - - 1 - - 1
Novi pokret Bosne i Hercegovine - - - - 1 - - - - - 1
Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine - - - - 1 - - - - - 1
Liberalna stranka Bosne i Hercegovine - - - - 1 - - - - - 1
Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića - - - - - 1 - - - - 1
Hrvatski savez HKDU - HRAST - - - - - - - 1 - - 1

Napomene

uredi
 1. ^ Birači sa područja entiteta Federacija BiH, mogu glasati za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda
 2. ^ Birači sa područja entiteta Republika Srpska, mogu glasati za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda
 3. ^ A-SDA je u izborima za Kantonalnu skupštinu Unsko-sanskog kantona nastupila u koaliciji sa Kladuškom strankom privrednog prosperiteta.[11]
 4. ^ Na izborima za Kantonalnu skupštinu Srednjobosanskoh kantona, HSS Stjepana Radića je samostalno nastupila.
 5. ^ Na izborima za Kantonalnu skupštinu Kantona br. 10, HSP BIH je nastupila u koaliciji sa HSS Stjepana Radića

Reference

uredi
 1. ^ Opći izbori u nedelju 12. oktobra 2014 (bs)(hr)(sr)(en).
 2. ^ "Opći izbori u BiH raspisani za 12. listopada". Arhivirano s originala, 12. 9. 2014. Pristupljeno 17. 5. 2014.
 3. ^ a b c d e f g h Izborni zakon Bosne i Hercegovine
 4. ^ a b c d e f Osnovne informacije o Općim izborima
 5. ^ Greška kod citiranja: Nevaljana oznaka <ref>; nije naveden tekst za reference s imenom IZRS
 6. ^ a b c d e f g h i j Odluka o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 28. augusta 2014. godine u 24:00
 7. ^ a b c "Kandidati za Predsjedništvo BiH: Bošnjaci će imati najveći izbor na glasačkom listiću radiosarajevo.ba". Arhivirano s originala, 12. 9. 2014. Pristupljeno 10. 8. 2014.
 8. ^ Zvanične kandidatske liste
 9. ^ Odziv birača na biračkim mjestima za izbore 2014 do 19:00 sati
 10. ^ a b c d e Rezultati općih izbora na stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 11. ^ a b c d e f g Koalicijske liste

Vanjski linkovi

uredi