Bezdimenziona veličina

(Preusmjereno sa Bezdimenzionalna veličina)

U dimenzionalnoj analizi, bezdimenzionalna veličina (ili preciznije, veličina sa dimenzijom 1) je veličina bez ikakvih fizikalnih jedinica, te je zbog toga čisti broj. Takav je broj tipično definisan kao proivod ili omjer veličina koje imaju jedinice, na taskav način da se sve te jedinice na kraju pokrate jedna sa drugom.

Spisak bezdimenzionalnih veličina

uredi

Postoji beskonačno bezdimenzionalnih veličina, te se one često nazivaju i brojevi. Neki od tih, koji se koriste često, dobili su imena, kao što piše u slijedećoj tabeli:

Naziv Polje primijene
Abbeov broj optika (disperzija u optičkim materijalima)
Albedo klimatologija, astronomija (reflektivnost površina ili tijela)
Arhimedov broj kretanja fluida zbog razlika u gustoći
Bagnoldov broj strujanje granula, pijeska, i td. [1]
Biotov broj površinska napram volumske provodljivosti čvrstih tijela
Bodensteinov broj
Bondov broj kapilarni napon uzrokovan potiskom [2]
Brinkmanov broj prijenos toplote kondukcijom sa zida do viskoznog fluida
Brownell Katzov broj kombinacija kapilarnog broja i Bondovog broja
Kapilarni broj strujanje fluida zbog površinskog napona
Koeficijent statičkog trenja trenje krutih tijela u mirovanju
Koeficijent kinetičkog trenja trenje krutih tijela u translatornom kretanju
Colburnov j faktor bezdimenzionalni koeficijent prijenosa toplote
Cjenovna elastičnost (ekonomija) mjeri reakciju ponude i potražnje na promjenu cijena
Courant-Friedrich-Levyjev broj numerička rješenja hiperboličke parcijalne diferencijalne jednačine[3]
Courtinov broj obrtni moment rotirajućih fluida
Damköhlerovi brojevi vremenske skale realkcije napram transportnog fenomena
Darcyjev faktor trenja strujanje fluida
Deanov broj vrtlozi kod zakrivljenih vodova
Deborahov broj reologija ili viskoelastični fluidi
Decibel omjer dva intenziteta zvuka
Koeficijent habanja otpor strujanju
e matematika
Eckertov broj konvektivni prijenos toplote
Ekmanov broj geofizika (frikcione (viskozne) sile)
Eötvösov broj određivanje oblika mjehurića/kapi
Euler broj hidrodinamika (sila pritiska napram inercijalnih sila)
Fanningov faktor trenja strujanje fluida u cijevima [4]
Feigenbaumove konstante teorija haosa [5]
Komstanta fine strukture kvantna elektrodinamika
Foppl–von Karmanov broj izvijanje tanke stijenke
Fourierov broj prijenos toplote
Fresnelov broj difrakcija na pukotini [6]
Froudeov broj ponašanje talasa i površina
Gain elektronika
Galileiov broj viskozno strujanje uslijed gravitacije
Graetzov broj protok toplote
Grashofov broj slobodna konvekcija
Hattaov broj adsorption enhancement due to chemical reaction
Hagenov broj prisilna konvekcija
Karlovitzov broj turbulentno sagorijevanje
Knudsenov broj aproskimacija kontinuuma kod fluida
Kt/V medicina
Laplaceov broj
Lewisov broj omjer difuzivnosti mase i termalne difuzivnosti
Lockhart-Martinellijev parametar strujanje mokrih plinova [7]
Koeficijent uzgona uzgon dobijen kod aeroprofila krila pri datom napadnog ugla krila
Machov broj dinamika plinova
Magnetni Reynoldsov broj magnetohidrodinamika
Manningov koeficijent hrapavosti strujanje u otvorenom kanalu (po uticajem gravitacije)
Marangonijev broj Marangonijevo strujanje zbog termalnih devijacija površinskog napona
Mortonov broj određivanje oblika mjehurića/kapi
Nusseltov broj prijenos toplote sa umjetnom konvekcijom
Ohnesorgeov broj atomizacija tečnosti, Marangonijevo strujanje
Pécletov broj adekcija–problemi sa difuzijom
Peelov broj adhezija mikrostruktura sa substratima [8]
Pi matematika (odnos obima kruga sa njegovim prečnikom)
Poissonov omjer elastičnost (opterećenje u transferzalnom i longitudinalnom pravcu)
Faktor snage elektronika (stvarna naspram prividne snage)
Prandtlov broj umjetna i slobodna konvekcija
Koeficijent pritiska pritisak koji se ostvaruje u tački aeroprofila
Radijan mjerenje uglova
Rayleighov broj potisak i viskozne sile u slobodnoj konvekciji
Indeks prelamanja electromagnetism, optika
Reynoldsov broj ponašanje strujanja (inercija vs. viskoznost)
Relativna gustoća hidrometar
Richardsonov broj efekt potiska na stabilnost toka [9]
Rockwellova skala mehanička tvrdoća
Rossbyjev broj inercijalne sile u geofizici
Schmidtov broj dinamika fluida (prijenos mase i difuzija) [10]
Sherwoodov broj prijenos mase uz umjetnu konvekciju
Sommerfeldov broj granična lubrikacija [11] Arhivirano 16. 3. 2016. na Wayback Machine
Stantonov broj prijenos toplote uz umjetnu konvekciju
Stefanov broj prijenos toplote tokom promjene faze
Stokesov broj dinamika elementarnih čestica
Deformacija nauka o materijalima, elastičnost
Strouhalov broj neprkidno i pulcirajuće strujanje [12]
Taylorov broj strujanja rotirajućih fluida
van 't Hoffov factor kvantitativna analiza (Kf i Kb)
Weaverov broj brzine plamena brzina laminarnog sagorijevanja u vezi sa plinom hidrogenom [13] Arhivirano 3. 11. 2017. na Wayback Machine
Weberov broj višefazna strujanja sa strogo zakrivljenim površinama
Weissenbergov broj viskoelastična strujanja [14]
Womersleyjev broj neprkidno i pulcirajuće strujanje [15]

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi