Četnici

Srpski fašistički, ultranacionalistički i teroristički pokret
(Preusmjereno sa Četnik)

Četnici, velikosrpski reksistički nacionalistički pokret, nastao prvobitno u Makedoniji za vrijeme raspada Osmanlijskog carstva, u vremenu od prijelaza 19. vijeka do Balkanskih ratova 1912-1913. U korijenu riječi "četnik (sg.) - četnici (pl.)" leže riječi: četa i četovanje, kao oblik i način grupne i organizirane borbe. Sam izraz prvobitno nije imao nikakve veze sa srpskim nacionalnim pokretom.

Četnička zastava

Četa je staroslavenski naziv za grupu ratnika poznat u svim slavenskim jezicima, izuzev češkog jezika. Četa označava organiziranu jedinicu ratnika u oslobodilačkim i secesinostičkim ratovima 19. vijeka na Balkanu, koja je sastavljena od manje grupe dobrovoljaca naoružanih puškama i oružjem za blisku borbu.

Počeci četništva

Priča o četnicima na području bivše Jugoslavije počinje 1903. godine. Beogradski ljekar Milorad Gođevac formira prvu četu, koja se odmah potom prebacuje u Makedoniju kao teroristička jedinica u borbi protiv Osmanlija, u krajevima sa mješanim pravoslavnim i muslimanskim stanovništvom pod osmanlijskom vlašću. Zvanični cilj je zaštita Srba od bugarskih komita, koji su prema zvaničnoj srbiji prisiljavali srpsko stanovništvo da se izjasne kao Bugari. Pravoslavno slavensko stanovništvo na području današnje Makedonije zvanična Srbija je vidjela kao srbe i nazivala ih je južnim srbima. Važno je dodati da većina slavena sebe nije vidjela niti kao bugare niti kao srbe već kao pravoslavce (danas makedonci). Paralela se može povući sa bošnjacima u Bosni koji su također kasnili sa nacionalnom sviješću u odnosu na druge južno slavenske narode kao Bugari, Srbi i Hrvati.

Četnici su se borili pod komandama vojvoda. Nosili su narodna šumadijska odijela/nošnje ili jednostavna odijela od grubog sukna, redenike sa municijom preko grudi, dok su oko pojasa visili pištolj, bombe-fišeklije i dvosjekli nož. Kapa je najčešće bila šubara sa krstom. Njihove brutalne i krvoločne akcije u borbi protiv Osmanlija i Bugara u vremenu od 1903. do 1908. godine uticale su da ih Vrhovna komanda srpske vojske upotrijebi u izvršavanju najtežih zadataka u Balkanskim ratovima 1912. i 1913., te u Prvom svjetskom ratu.

Četnici između dva svjetska rata

Poslije Prvog svjetskog rata četnik je član srpske, nacionalno orijentisane paravojne organizacije, koja se bori za čistunstvo tzv. srpskih zemalja. Cilj pokreta je istrijebljenje ili nasilna konverzacija Bošnjaka, Albanaca, Makedonaca, Hrvata i ostalih naroda na području balkana.

Četnici u Drugom svjetskom ratu

U Drugom svjetskom ratu četnik je pripadnik zločinačkih srpskih oružanih monarhističkih odreda, od kojih je većina bila pod komandom ratnog zločinca Draže Mihailovića. Sama jezgra četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu je nastala od grupe oficira, podoficira i vojnika Jugoslavenske kraljevske vojske (skoro isključivo Srba) koji su odbili da se predaju na položajima u blizini Doboja sredinom aprila 1941. godine. [1]

Četnici u ratovima 1991-1995

Četnički zločini

Četnici su dosljedno slijedili program Velike Srbije. Kao što je ranije navedeno cilj ovog programa je bio istrebljenje ili nasilna srbizacija Bošnjaka, Albanaca, Hrvata i Makedonaca sa prostora tzv. srpskih zemalja. Pod izgovorom ustaških i njemačkih zločina, četnici su počinili pogrome nad Bošnjacima istočne Bosne i Sandžaka, kao i zločine nad Hrvatima.

Reference

  1. ^ Tomađević, Jozo (1979.): Četnici u Drugom svjetskom ratu 1941 - 1945, Zagreb, Sveučilišna naklada Liber - Zagreb: str. 118

Vanjski linkovi