Tranzicija

čvor stranica na Wikimediji

Tranzicija (latinski: transire preći, prelaziti) je pojam kojim se u druŝtvenim naukama označavaju:

  1. društveno-ekonomske promjene: prelazak feudalizma u kapitalizam, prelazak monarhije u republiku;
  2. reformske promjene (prelazak iz Druge republike u Treću republiku, tranzicija katoličanstva u protestantizam...);
  3. prelaz u razne faze društvenog poretkaš (iz državnog kapitalizma u liberalni kapitalizam, iz državnog socijalizma u samoupravni socijalizam, iz liberalnog kapitalizma u globalni monopolizam centara financijske i privredne moći, prelaz kolonijalizma u neokolonijalizam);
  4. obnova prethodnih poredaka (restauracija monarhije, restauracija feudalizma, restauracija kapitalizma (tzv. tranzicijske zemlje, zemlje koje su u prelazu iz planske privrede u "tržišnu privredu", pretvorbi društvenog ili državnog vlasništva u privatno, tj. iz socijalizma u kapitalizam);
  5. pokušaj da se uz pomoć znanja i modernizacije premosti vjekovni civilizacijski jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja u relativnom kratkom vremenskom roku od jednog do nekoliko decenija;
  6. demografska tranzicija, promjene u reprodukciji stanovništva u pojedinim zemljama ili regionima,

U prirodnm naukama (fizika, hemija, biologija, medicina...) pod tranzicijom se podrazumijevaju razne vrste prelaza iz jednog oblika u drugi, npr. tockasta mutacija u genetici, tranzicija planeta, vibronska tranzicija, tranzicija klime, spolna tranzicija, tranzicija u arheologiji...

U sportuu: taktički prelazi u kolektivnim sportovima .