Psihijatrija (psiha - duša i iatrein - liječiti) jeste grana medicine koja se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, otkrivanjem i liječenjem psihičkih poremećaja. Kao posebna naučna disciplina ustanovljena je krajem 18. vijeka.

Historija uredi

Prva duševna bolnica otvorena je 1409. u Španiji. u 19. vijeku konstituisana je klasifikacija duševnih poremećaja, koju je izvršio Kraepelin. Ova klasifikacija je i danas u upotrebi. 1793. godine konvent daje Ph. Pinelu odobrenje da bolesnike u pariskoj bolnici oslobodi lanaca, a u periodu od 1800 do 1830 u Engleskoj sličnu akciju pokreće Tuke, a u SAD-u Rush. Ova tri autora su inicijatori moralnog tretmana psihijatrijskih pacijenata.

Podjela uredi

Primarna prevencija se bavi sprečavanjem nastanka i/ili razvoja psihičkih poremećaja. Sekundarna prevencija obuhvata otkrivanje, dijagnostikovanje i liječenje psihičkih poremećaja. Tercijarna prevencija se bavi rehabilitacijom sa težnjom ka vraćanju izgubljenih i razvijanju novih sposobnosti oboljelih omogućavanjući adaptaciju bolesnika u socijalnoj sredini.

Dolje navedena podjela je urađena na osnovu ustaljenih ili uobičajenih načina podjele na oblasti, slijedeći kako didaktičke tako i naučne potrebe. Ona naravno, nije potpuna i kompletna, ali koja će nadam se, zadovoljiti početne potrebe vikipedije. Poglavlje "Patologija psihijatrijskih bolesti" počiva na međunarodnoj klasifikaciji bolesti, deseta verzija (MKB 10 ili ICD-10).

Razumijevanje psihijatrijskih poremećaja podrazumijeva dobro poznavanje svih psihičkih funkcija i poremećaja koji su detaljno obrađeni u poglavljima "Psihičke funkcije i njihovi poremećaji" i predstavlja uvjet za dalje praćenje psihijatrijskih tema.

Također pogledajte uredi