Psihijatrija

Psihijatrija (psiha - duša i iatrein - liječiti) jeste grana medicine koja se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, otkrivanjem i liječenjem psihičkih poremećaja. Kao posebna naučna disciplina ustanovljena je krajem 18. vijeka.

HistorijaUredi

Prva duševna bolnica otvorena je 1409. u Španiji. u 19. vijeku konstituisana je klasifikacija duševnih poremećaja, koju je izvršio Kraepelin. Ova klasifikacija je i danas u upotrebi. 1793. godine konvent daje Ph. Pinelu odobrenje da bolesnike u pariskoj bolnici oslobodi lanaca, a u periodu od 1800 do 1830 u Engleskoj sličnu akciju pokreće Tuke, a u SAD-u Rush. Ova tri autora su inicijatori moralnog tretmana psihijatrijskih pacijenata.

PodjelaUredi

Primarna prevencija se bavi sprečavanjem nastanka i/ili razvoja psihičkih poremećaja. Sekundarna prevencija obuhvata otkrivanje, dijagnostikovanje i liječenje psihičkih poremećaja. Tercijarna prevencija se bavi rehabilitacijom sa težnjom ka vraćanju izgubljenih i razvijanju novih sposobnosti oboljelih omogućavanjući adaptaciju bolesnika u socijalnoj sredini.

Dolje navedena podjela je urađena na osnovu ustaljenih ili uobičajenih načina podjele na oblasti, slijedeći kako didaktičke tako i naučne potrebe. Ona naravno, nije potpuna i kompletna, ali koja će nadam se, zadovoljiti početne potrebe vikipedije. Poglavlje "Patologija psihijatrijskih bolesti" počiva na međunarodnoj klasifikaciji bolesti, deseta verzija (MKB 10 ili ICD-10).

Razumijevanje psihijatrijskih poremećaja podrazumijeva dobro poznavanje svih psihičkih funkcija i poremećaja koji su detaljno obrađeni u poglavljima "Psihičke funkcije i njihovi poremećaji" i predstavlja uvjet za dalje praćenje psihijatrijskih tema.

 • Patologija psihičkih bolesti
  • Organski, uključujući simptomatski, duševni poremećaji (F00-F09)
  • Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja izazvani zloupotrebom psihoaktivnih sredstava (F10-F19)
  • Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji (F20-F29)
  • Poremećaji afekta (F30-F39)
  • Neurotički, stresni i somatoformni poremećaji|Neurotski sa stresom povezani i somatoformni poremećaji (F40-F49)
  • Bihevioralni sindromi povezani s fiziološkim poremećajima i fizičkim faktorima (F50-F59)
  • Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih (F60-F69)
  • Duševna zaostalost – mentalna retardacija (F70-F79)
  • Poremećaji psihološkog razvoja (F80-F89)
  • Bihevioralni i emocionalni poremećaji koji obično počinju u ranom djetinjstvu i adolescenciji (F90-F98)
  • Neoznačeni duševni poremećaj (F99)
 • Tretman psihijatrijskih bolesti
 • Stres
 • Epilepsija
 • Samoubistvo
 • Urgentna psihijatrija
 • Gerijatrijska psihijatrija
 • Sudska psihijatrija
 • Etika i pravni aspekti u psihijatriji
 • Psihičke bolesti i kriminalitet
 • Ocjena radne sposobnosti psihičkih bolesnika
 • Psihosocijalna podrška osobama od neizlječivih bolesti, u masovnim nesrećama i katastrofama
 • Psihijatrija i antipsihijatrija

Također pogledajteUredi