Grupa periodnog sistema elemenata

Grupa periodnog sistema elemenata je vertikalna kolona u periodnom sistemu elemenata. Postoji 18 grupa, a označavaju se na tri načina. Dva načina (evropski i američki) označavaju grupe rimskim brojevima i slovom (A ili B), a treći, kojeg preporučuje IUPAC označava grupe arapskim brojevima:

Grupe periodnog sistema elemenata su (u zagradama je naveden stari sistem označavanja: evropski i američki):