152. brdska brigada

152. brdska brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

152. brdska brigada
Aktivan 27. maj 1992. – 13. oktobar 1995.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Sarajevo

Formirana je 27. maja 1992. po naređenju Predsjedništva kao 12. pješadijska brigada "Hadži Lojo". Ime je dobila po Salihu Vilajetoviću, jednom od sarajevskih predvodnika otpora austro-ugarskoj okupaciji 1878. U njen sastav ušlo je šest odreda iz TO Starog Grada: Odred Vratnik, Odred Sedrenik, Odred Gazin Han, Odred Kovači, Odred Medrese i Romanijski odred. U transformacijama koje su nastupile nakon nastanka 1. korpusa 12. brigada rasformirana je, a od njenog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava stvorena je 2. brdska brigada.

U februaru 1993. broj brigada u Sarajevu trebao se smanjiti na osam motorizovanih brigada, a 2. brdska brigada trebala je uz 1. i 10. brdsku brigadu ući u sastav 7. motorizovane brigade. Međutim, 7. motorizovana brigada nije formirana, a 2. brdska brigada ojačana je 4. protivdiverzantskim odredom Gazin Han i 2. protivdiverzantskim odredom Vratnik iz Općinskog štaba odbrane Stari Grad. Ulaskom u 12. diviziju preimenovana je u 152. brdsku brigadu. 13. oktobra 1995. došlo je do spajanja brigada iz Starog Grada (152. i 115. brdske brigade) u 121. brdsku brigadu.

Od ljeta 1993. brigada je učestvovala u borbama izvan Sarajeva. Od marta 1994. jedan bataljon brigade djelovao je u kontinuitetu u zoni odgovornosti Operativne grupe 1, odnosno 14. divizije.

Šest pripadnika brigade odlikovano je Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.