Šumski požar

Šumski požar je nekontrolisano, stihijsko kretanja vatre po šumskoj površini. Pripada u prirodne katastrofe. Razlikuje se po vrsti, načinu postanka i štetama. Za nastanak požara potrebna je određena temperatura, tlak i kisik, ako se jedno od toga ukloni, požar prestaje.

Šumski požar

Uzroci šumskih požaraUredi

Štete od šumskih požaraUredi

 • stradanje ljudi
 • uništavanje drveća
 • erozija šumskog tla, oštećivanje fizičkih svojstava tla, smanjenje količine humusa i proizvodne sposobnosti tla
 • narušavanje estetske vrijednosti okoliša
 • štete od uginuća šumskih životinja
 • uništavanje stambenih i privrednih objekata
 
Šumski požar u američkoj državi Wyoming

Vrste šumskih požaraUredi

 • Podzemni požar ili požar tla nastaje kada se zapali listinac u tlu ili podzemne naslage treseta. Takva vatra polako napreduje i tinja. Čini najmanje štete i najlakše se gasi.
 • Prizemni požar nastaje kada se zapali: pokrov tla, humus, lišće, iglice, mahovina, suha trava, suho drvo, panjevi. To je najčešći oblik šumskih požara, brzo se širi, ima obilje plamena i vrućine.
 • Ovršni požar ili požar krošanja razvije se iz prizemnog požara, ako zahvati grane stabala mladih sastojina. Može biti leteći požar krošanja ili prizemni požar. Nastaje u sušno doba godine. Najčešće gore iglice. Da bi se mogao širiti, potreban je prizemni požar i vjetar. Najopasniji je i najteže se suzbija. Vrtlozi vjetra, mogu ga prenijeti i više desetaka metara dalje, ostavljajući ponekad iza sebe i veće neizgorijele površine.
 • Požar pojedinačnih stabala nastaje od udara munje, čest je u prašumama, gdje ima mnogo suhih grana.

Potencijalno gorivo za šumske požareUredi

 • živa stabla
 • postojno grmlje
 • pokrov tla
 • biljke travnatog karaktera
 • mahovina
 • suha stabla
 • drvni otpaci

Borba protiv šumskih požaraUredi

 • preventivno djelovanje
 • pravovremeno otkrivanje
 • dojava
 • intervencija

U preventivno djelovanje pripada zabrana loženja vatre u šumi od 1. marta do 15. novembra, plan zaštite, nabava i razmještaj opreme, obuka, motriteljsko - dojavna služba, vatrogasne ophodnje, izgradnja sistema veza, sadnja vrsta drveća koje su teže zapaljive npr. bukva i grab.

Također pogledajteUredi