Kanaboid

Kanabinoidi su klasa spojeva koja obuhvata fitokanabinoide (kisik-sadržavajuće C21 aromatske ugljikovodike u biljci kanabis) i hemijske spojeve koji oponašaju dejstvo fitokanabinoida ili imaju sličnu strukturu (npr. endokanabinoidi, u nervnom i imunskom sistemu životinja, koji aktiviraju kanabinoidne receptore).[1] Najpoznatiji kanabinoid je delta-9-tetrahidrokanabinol (∆9THC, THC- primarni psihoaktivni spoj kanabisa).[2][3]

Sintetski kanabinoidi obuhvataju mnoštvo odvojenih klasa hemijskih spojeva: klasični kanabinoidi koji su strukturno srodni sa THC-om, neklasični kanabinoidi kao što su aminoalkilindoli, 1,5-diarilpirazoli, kvinolini i arilsulfonamidi, kao i eikosanoidi srodni sa endokanabinoidima.[2]

Kanabinoidni receptoriUredi

Prije 1980-ih pretpostavljalo se da kanabinoidi proizvode njihove fiziološke i efekte na ponašanje putem nespecifične interakcije sa ćelijskim membranama, umjesto specifičnim interakcija sa za membranu vezanim receptorima. Otkriće prvih kanabinoidnih receptora tokom 1980-ih doprinijelo je rješenju te debate. Ti receptori su široko zastupljeni kod životinja, a nađeni su kod sisara, ptica, riba i reptila. Di sada su poznata dva tipa kanabinoidnih receptora, zvanih CB1 i CB2, a[1] smatra se da postoje još nekoliko kanabinoidnih receptora.[4]

FitokanabinoidiUredi

Tip Skelet Ciklizacija
Tip kanabigerola
CBG
   
Kanabihromenski tip
CBC
   
Kanabidiolni tip
CBD
   
Tetrahidrokanabinolni-
i kanabinolni tip
THC, CBN
Hemijska struktura kanabinoida tipa CBN.  
Kanabielsoinski tip
CBE
   
iso-
Tetrahidrokanabinolni-
tip
izo-THC
   
Kanabiciklolni tip
CBL
   
Kanabicitranski tip
CBT
   
Glavne klase prirodnih kanabinoida

Fitokanabinoidi, prirodni kanabinoidi, biljni kanabinoidi i klasični kanabinoidi su klasa kanabinoida za koju se poznato da se prirodno javlja u znatnim količinama u biljci kanabis. Koncentrirani su u viskoznim smolama (rezinima), koje nastaje u žljezdanim strukturama poznatim kao trihomi. Pored kanabinoida, smolom su bogati i terpeni, koji su u znatnoj meri odgovorni za miris biljke kanabisa.

Fitokanabinoidi su skoro nerastvorivii u vodi, ali su rastvorivi u lipidima, alkoholima, i drugim nepolarnim organskim rastvaračima. Međutim, kao i fenoli, oni formiraju u većoj mjeri u vodi rastvorljive fenolatne soli u jako alkalinim uvjetima.

Svi prirodni kanabinoidi su izvedeni dekarboksilacijom njihovih odgovarajućih 2-karboksilnih kiselina (2-COOH-) (ovaj proces je kataliziran toplotom, svjetlošću ili alkalnom sredinom).

TipoviUredi

Iz biljke konoplje izolovano je više od 85 kanabinoida [5] Glavne klase prirodnih kanabinoida prikazana su u tabeli sa desne strane. Sve klase su izvedene iz kanabigerolnog tipa spojeva i razlikuju se uglavnom u načinu ciklizacije tog prekursora.

Tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) i kanabinol (CBN) su najzastupljeniji i najbolje istraženi prirodni kanabinoidi. Drugi uobičajeni kanabinoidi su:

TetrahidrokanabinolUredi

Tetrahidrokanabinol (THC) je primarna psihoaktivna komponenta biljke. Olakšava umjerenu bol (analgetik) i ima neurozaštitna svojstva. THC ima približnono jednak afinitet za receptore CB1 i CB2.[6]

Delta-9-tetrahidrokanabinol9-THC, THC) i delta-8-tetrahidrokanabinol (Δ8THC), oponašaju dejstvo anandamida, neurotransmitera koji se prirodno proizvodi u tijelu. Molekule THC-a proizvode upotrebno stanje kanabisa vezivanjem za CB1 kanabinoidne receptore mozga.

KanabidiolUredi

Kanabidiol (CBD) nije jako psihoaktivan sam po sebi, a smatralo se da nema uticaja na psihoaktivnost THC-a.[7] Međutim, nedavne studije su pokazale da su pušači kanabisa sa visokim CBD/THC odnosom manje skloni da dožive šizofreniji slične simptome.[8] Ti nalazi podržani su psihološkim testovima, u kojima participanti doživljavaju manje intenzivne psihozolike efekte kad se THC intravenozno primjenjuje sa CBD-om (mjereno putem PANSS-ovog testa).[9] Kanabidiol nema afiniteta za receptore CB1 i CB2, ali deluje kao indirektni antagonist kanabinoidnih agonista.[10] Nedavno je utvrđeno da je on antagonist mogućeg novog kanabinoidnog receptora, GPR55, GPCR koji je eksprimiran u nucleus caudatus i putamenu.[11] Za kanabidiol je također pokazano da djeluje kao agonist receptora 5-HT1A,[12] na koji način deluje kao antidepresant,[13][14] anksiolitik,[14][15] i neurozaštitnik.[16][17]

KanabinolUredi

Kanabinol (CBN) je primarni proizvod degradacije THC-a, i obično ga ima malo u svježim biljkama. Sadržaj CBN-a povećava se sa degradacijom THC-a tokom skladištenja i sa izlaganjem svjetlosti i zraku. Veoma blago je psihoaktivan. Njegov afinitet za receptor CB2 veći je nego za receptor CB1.[18]

EndokanabinoidiUredi

 
Anandamid, jedan od endogenih liganda receptora CB1 i CB2

Endokanabinoidi su supstance proizvedene u tijelu koje aktiviraju kanabinoidne receptore. Nakon otkrića prvog kanabinoidnog receptora (1988.), započeta je potragu za endogenim ligandima tog receptora.

Tipovi endokanabinoidnih ligandaUredi

Prirodni kanabinoidiUredi

Kanabigerolni tip CBG)
 

Kanabigerol
(E)-CBG-C5

 

Kanabigerol
monometil etar
(E)-CBGM-C5 A

 

Kanabinerolna kiselina A
(Z)-CBGA-C5 A

 

Kanabigerovarin
(E)-CBGV-C3

 

Kanabigerolna kiselina A
(E)-CBGA-C5 A

 

Kanabigerolna kiselina A
monometil eter
(E)-CBGAM-C5 A

 

Kanabigerovarinska kiselina A
(E)-CBGVA-C3 A

Kanabihromenski tip (CBC)
 

(±)-Kanabihromen
CBC-C5

 

(±)-Kanabihromenska kiselina A
CBCA-C5 A

 

(±)-Kanabivarihromen,
(±)-Kanabihromevarin
CBCV-C3

 

(±)-Kanabihromevarinska
kiselina A
CBCVA-C3 A

Kanabidiolni tip (CBD)
 

(−)-Kanabidiol
CBD-C5

 

Kanabidiol
monometil etar
CBDM-C5

 

Kanabidiol-C4
CBD-C4

 

(−)-Kanabidivarin
CBDV-C3

 

Kanabidiorkol
CBD-C1

 

Kanabidiolna kiselina
CBDA-C5

 

Kanabidivarinska kiselina
CBDVA-C3

Kanabinodiolni tip (CBND)
 

Kanabinodiol
CBND-C5

 

Kanabinodivarin
CBND-C3

Tetrahidrokanabinolni tip (THC)
 

Δ9-Tetrahidrokanabinol
Δ9-THC-C5

 

Δ9-Tetrahidrokanabinol-C4
Δ9-THC-C4

 

Δ9-Tetrahidrokanabivarin
Δ9-THCV-C3

 

Δ9-Tetrahidrokanabiorkol
Δ9-THCO-C1

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina A
Δ9-THCA-C5 A

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina B
Δ9-THCA-C5 B

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina C4
A i/ili B
Δ9-THCA-C4 A and/or B

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabivarinska kiselina A
Δ9-THCVA-C3 A

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabiorkolna kiselina
A i/ili B
Δ9-THCOA-C1 A i/ili B

 

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Δ8-Tetrahidrokanabinol
Δ8-THC-C5

 

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Tetrahidrokanabinolna
kiselina A
Δ8-THCA-C5 A

 

(−)-(6aS,10aR)-Δ9-
Tetrahidrokanabinol
(−)-cis9-THC-C5

Kanabinolni tip (CBN)
 

Kanabinol
CBN-C5

 

Kanabinol-C4
CBN-C4

 

Kanabivarin
CBN-C3

 

Kanabinol-C2
CBN-C2

 

Kanabiorkol
CBN-C1

 

Kanabinolna kiselina A
CBNA-C5 A

 

Kanabinol metil etar
CBNM-C5

Kanabitriolni tip (CBT)
 

(−)-(9R,10R)-trans-
Kanabitriol
(−)-trans-CBT-C5

 

(+)-(9S,10S)-Kanabitriol
(+)-trans-CBT-C5

 

(±)-(9R,10S/9S,10R)-
Kanabitriol
(±)-cis-CBT-C5

 

(−)-(9R,10R)-trans-
10-O-Etil-kanabitriol
(−)-trans-CBT-OEt-C5

 

(±)-(9R,10R/9S,10S)-
Kanabitriol-C3
(±)-trans-CBT-C3

 

8,9-Dihydroxy-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
8,9-Di-OH-CBT-C5

 

Kanabidiolna kiselina A
kanabitriolni estar
CBDA-C5 9-OH-CBT-C5 estar

 

(−)-(6aR,9S,10S,10aR)-
9,10-Dihidroksi-
heksahidrokanabinol,
Kanabiripsol
Kanabiripsol-C5

 

(−)-6a,7,10a-Trihidroksi-
Δ9-tetrahidrokanabinol
(−)-Kanabitetrol

 

10-Okso-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
-{OTHC

Kanabielsoinski tip (CBE)
 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoin
CBE-C5

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoin
CBE-C3

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina A
CBEA-C5 A

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C5 B

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C3 B

 

Kanabiglendol-C3
OH-izo-HHCV-C3

 

Dehidrokanabifuran
DCBF-C5

 

Kanabifuran
CBF-C5

Izokanabinoidi
 

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabinol

 

(±)-Δ7-1,2-cis-
(1R,3R,6S/1S,3S,6R)-
Isotetrahydro-
cannabivarin

 

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabivarin

Kanabiciklolni tip (CBL)
 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklol
CBL-C5

 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklolna kiselina A
CBLA-C5 A

 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklovarin
CBLV-C3

Kanabicitranski tip (CBT)
 

Kanabicitran
CBT-C5

Kanabihromanonski tip (CBCN)
 

Kanabihromanon
CBCN-C5

 

Kanabihromanon-C3
CBCN-C3

 

Kanabikoumaronon
CBCON-C5

ReferenceUredi

 1. ^ a b Pacher P, Batkai S, Kunos G (2006). "The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy". Pharmacol Rev. 58 (3): 389–462. doi:10.1124/pr.58.3.2. PMC 2241751. PMID 16968947.
 2. ^ a b Lambert DM, Fowler CJ (2005). "The endocannabinoid system: drug targets, lead compounds, and potential therapeutic applications". J. Med. Chem. 48 (16): 5059–87. doi:10.1021/jm058183t. PMID 16078824.
 3. ^ Pertwee, Roger, ured. (2005). Cannabinoids. Springer-Verlag. str. 2. ISBN 978-3-540-22565-2.
 4. ^ Begg M, Pacher P, Bátkai S, Osei-Hyiaman D, Offertáler L, Mo FM, Liu J, Kunos G (2005). "Evidence for novel cannabinoid receptors". Pharmacol. Ther. 106 (2): 133–45. doi:10.1016/j.pharmthera.2004.11.005. PMID 15866316.
 5. ^ El-Alfy, Abir T. et. al. "Antidepressant-like effect of [Delta]9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L." Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2010 Jun;95(4). ISSN 0091-3057}}
 6. ^ Huffman, JW (2000). "The search for selective ligands for the CB2 receptor". Curr. Pharm. Des. 6 (13): 1323–37. doi:10.2174/1381612003399347. PMID 10903395.
 7. ^ "Behavioural Pharmacology - Abstract: Volume 16(5-6) September 2005 p 487-496 Neurophysiological and subjective profile of marijuana with varying concentrations of cannabinoids". 04. 2020. Pristupljeno 24. 6. 2007. Nepoznati parametar |fix-attempted= zanemaren (pomoć); Nepoznati parametar |bot= zanemaren (pomoć); Provjerite vrijednost datuma u parametru: |date= (pomoć)
 8. ^ Morgan CJ, Curran HV (2008). "Effects of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis". The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 192 (4): 306–7. doi:10.1192/bjp.bp.107.046649. PMID 18378995.
 9. ^ "Should I Smoke Dope?". Pristupljeno 24. 5. 2008.
 10. ^ Mechoulam, R.; M. Peters; Murillo-Rodriguez (21. 8. 2007). "Cannabidiol - recent advances". Chemistry & Biodiversity. 4 (8): 1678–1692. doi:10.1002/cbdv.200790147. PMID 17712814.[mrtav link]|date=04. 2019 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
 11. ^ Ryberg E; Larsson N; Sjögren S; et al. (2007). "The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor". British Journal of Pharmacology. 152 (7): 1092–101. doi:10.1038/sj.bjp.0707460. PMC 2095107. PMID 17876302.
 12. ^ Russo EB, Burnett A, Hall B, Parker KK (2005). "Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors". Neurochemical Research. 30 (8). doi:10.1007/s11064-005-6978-1. PMID 16258853. ISBN 1106400569781 pogrešan ISBN.
 13. ^ Zanelati T, Biojone C, Moreira F, Guimarães F, Joca S (2009). "Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT receptors". British Journal of Pharmacology. 159 (1): 122–8. doi:10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x. PMC 2823358. PMID 20002102.
 14. ^ a b Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Corrêa FM, Guimarães FS (2009). "5-HT1A receptors are involved in the cannabidiol-induced attenuation of behavioural and cardiovascular responses to acute restraint stress in rats". British Journal of Pharmacology. 156 (1): 181–8. doi:10.1111/j.1476-5381.2008.00046.x. PMC 2697769. PMID 19133999.
 15. ^ Campos AC, Guimarães FS (2008). "Involvement of 5HT1A receptors in the anxiolytic-like effects of cannabidiol injected into the dorsolateral periaqueductal gray of rats". Psychopharmacology. 199 (2). doi:10.1007/s00213-008-1168-x. PMID 18446323. ISBN 2130081168 pogrešan ISBN.
 16. ^ Mishima K; Hayakawa K; Abe K; et al. (2005). "Cannabidiol prevents cerebral infarction via a serotonergic 5-hydroxytryptamine1A receptor-dependent mechanism". Stroke; a Journal of Cerebral Circulation. 36 (5): 1077–82. doi:10.1161/01.STR.0000163083.59201.34. PMID 15845890.[mrtav link]|date=09. 2018 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
 17. ^ Hayakawa K; Mishima K; Nozako M; et al. (2007). "Repeated treatment with cannabidiol but not Delta9-tetrahydrocannabinol has a neuroprotective effect without the development of tolerance". Neuropharmacology. 52 (4): 1079–87. doi:10.1016/j.neuropharm.2006.11.005. PMID 17320118.[trajno mrtav link]
 18. ^ Mahadevan A, Siegel C, Martin BR, Abood ME, Beletskaya I, Razdan RK (2000). "Novel cannabinol probes for CB1 and CB2 cannabinoid receptors". Journal of medicinal chemistry. 43 (20): 3778–85. doi:10.1021/jm0001572. PMID 11020293.

Dopunska literaturaUredi

Vanjski linkoviUredi

Šablon:Kanabinoidi

{Farmakomodulacija}} Šablon:Modulatori kanala potencijalnog prolaznog receptora