Fenol

Fenol je otrovna, bijela, kristalna supstanca, čija je formula C6H5OH. Spada u aromatske spojeve sa hidroksil grupom vezanom na benzenov prsten.

Fenol
Phenol-2.svg
Općenito
Hemijski spoj Fenol
Molekularna formula C6H5OH
CAS registarski broj 108-95-2
Kratki opis bijela kristalna supstanca
Osobine1
Molarna masa 94,11 g/mol
Agregatno stanje čvrsto
Gustoća 1,07 g/cm3
Tačka topljenja 40,5 °C
Tačka ključanja 181,7 °C
Rastvorljivost 8,3 g/100 ml
Dipolni moment 1,7 D
Rizičnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
3
0
COR
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

FenoliUredi

Pojam fenoli se također odnosi na ostale organske komponente koje imaju direktno vezanu hidroksil grupu (-OH) an aromatski prsten.

OsobineUredi

Fenol ima rastvorljivost u vodi 8,3 g/100 ml i njegov rastvor pokazuje slabu kiselost, zbog otpuštanja H+ iona. U poređenju sa alifatskim alkoholima, fenol ima znatno veću kiselost, a također reaguje sa natrijum hidroksidom za razliku od alifatskih alkohola.