Fenoli su grupa organskih spojeva čija je opšta formula Ar-OH, gdje je Ar- fenil, supstituirana fenil ili neka druga aril grupa. Razlika između fenola i alkohola je u tome što je OH-grupa u fenolima vezana za aromatski prsten. Najjednostavniji spoj i predstavnik je fenol.

Struktura fenola

Fizičke osobine uredi

Jednostavni fenoli su tečnosti ili čvrste supstance i imaju nisku tačku topljenja. Tačka ključanja im je dosta visoka, zbog stvaranja vodikovih veza.

Hemijske osobine uredi

Kiselost fenola uredi

Fenoli su dosta kiseli spojevi, pa se po tome razlikuju od alkohola. Reakcijom sa vodenim rastvorima baza, nastaju soli fenola. Soli fenola su rastvorljive u vodi, a nerastvorljive u organskim rastvaračima. U zavisnosti od pH, postoji ravnoteža između fenol i fenolat (fenoksid) iona.

 
Nastajanje fenoksid iona

Reakcije uredi

Osim kiselosti, važna osobina fenola je mogućnost reakcija elektrofilne supstitucije. Zbog velike reaktivnosti, fenoli podliježu i drugim reakcijama: dobijanje etera, estera, supstitucija u prstenu (nitriranje, sulfoniranje, halogeniranje, Friedel-Craftsovo alkiliranje, itd.)

Dobijanje fenola uredi

Jedan od procesa dobijanja fenola polazi od kumena (izopropil benzena). Kumen se oksidacijom sa zrakom prevodi u kumen hidroperoksid, koji sa rastvorom kiseline daje fenol i aceton.

 
Dobijanje fenola

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi