Bisfenol A

Bisfenol A (skraćeno BPA) je organski spoj sa dvije fenolne funkcionalne grupe. Sadržan je u plastikama i plastičnim aditivima kao dvofunkcionalni gradivni blok. Koristi se u proizvodnji polikarbonata.

Bisfenol A
Bisphenol A skeletal.png
Općenito
Hemijski spoj Bisfenol A
Druga imena BPA
Molekularna formula C15H16O2
CAS registarski broj 80-05-7
Kratki opis Bijeli do svijetlo smeđi prah
Osobine1
Molarna masa 228.29 g/mol
Agregatno stanje čvrsto
Gustoća 1.20 g/cm3
Tačka topljenja 158-159°C
Tačka ključanja 220°C na 4 mmHg
Rastvorljivost 120-300 ppm na 21.5°C
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

SintezaUredi

Bisfenol A se dobija kondenzacijom acetona (od čega potiče sufiks A u nazivu) sa dva molarna ekvivalenta fenola. Ovu reakciju kataliziraju kiseline npr. hloridna kiselina (HCl). Obično se dodaje fenol u višku, kako bi se osigurala potpuna kondenzacija:

 

Veliki broj ketona podliježe analognoj reakciji kondenzacije. Reakcija je efikasna i jedini nusprodukt je voda.