Molarna masa (M) je masa jednog mola supstance (hemijskog elementa ili hemijskog spoja). Karakteristična je za svaku čistu supstancu i izražava se u jedinici gram po molu (g/mol ili gmol-1). Generalno, odnos mase supstance m (gram) i količine supstance n (mol) jednak je molarnoj masi (M):

Molarna masa (M), izražena u g/mol, brojčano jednaka relativnoj atomskoj masi (Ar), odnosno relativnoj molekulskoj masi (Mr) koje su bezdimenzionalne veličine.

Izračunavanje uredi

Molarna masa hemijskog spoja je jednaka sumi molarnih masa hemijskih elemenata od kojih je spoj građen, pomnoženih sa stehiometrijskim koeficijentima, npr za vodu:  

Također pogledajte uredi