Vuk Vukoslavić

Vuk Vukoslavić, bosanski velikaš iz roda Hrvatinića, sin Vukoslava Hrvatinića. U povelji bana Stjepana II datiranoj 1351. godinom, vidi se da je Vuk 1325. učestvovao na banovoj strani u borbama protiv kneza Nelipca, koji je bio zaposjeo banov grad Visući na Cetini. Vuk je Nelipcu oteo Triljski Brod, što je pomoglo Stjepanu II Kotromaniću da vrati izgubljeni grad. Vuk se ponovo istakao 1329. godine kada je Bosna bila u otvorenom ratu sa Srbijom, a ban s vojskom prodro u Polimlje. Tada je Vuk banu Stjepanu II spasio život ustupivši mu svoga konja. Vuk je stekao zasluge i 1350. kada je car Dušan provalio s vojskom u Bosnu i zauzeo banov grad Novi, koji je potom ban povratio uz Vukovu pomoć. Za te zasluge ban je 1351. Vuku i njegovu bratu Pavlu potvrdio baštinske zemlje u župama Banici i Vrbanji. Poslije se Vuk više ne spominje.