Ion

(Preusmjereno sa Kation)

Ion je atom ili molekula koja je otpustila ili primila jedan ili više elektrona, dobijajući tako pozitivno ili negativno naelektrisanje. Negativno naelektrisani ion, u čijoj elektronskoj ljusci ima više elektrona od protona u jezgru, naziva se anion i privlači ga anoda. Analogno tome, pozitivno naelektrisani ion, koji ima manje elektrona od protona, naziva se kation te ga privlači katoda.

Shematski prikaz nitratnog iona (NO3-)

Ion koji se sastoji od jednog atoma zove se monoatomski; međutim, često se ion sastoji od dva ili više atoma, te se naziva poliatomski. Poliatomski ioni koji sadrže atom kisika, poput karbonatnih i sulfatnih iona, nazivaju se oksianioni. Ioni se označavaju na isti način kao i električki neutralni atomi i molekule, osim što je prisutna oznaka viška ili manjka električnog naboja, prikazana kao eksponent. Tako se, naprimjer, kation vodika označava sa H+, što znači da mu nedostaje jedan elektron da bi prešao u stabilan atom vodika. Na sličan način označavaju se i drugi ioni: sulfatni ion – SO4−2, hloridni ion Cl-, fosfatni ion PO43- itd.

Vrste iona

uredi
Kationi
Jednovalentni Dvovalentni Trovalentni
Kalij, K+ Kalcij, Ca2+ Željezo(III), Fe3+
Natrij, Na+ Magnezij, Mg2+ Aluminij, Al3+
Amonijak, NH4+ Željezo(II), Fe2+
Anioni
Jednovalentni Dvovalentni Oksidni Metalni
Fluorid, F- Oksid, O2- Karbonat, CO32- Hromat, CrO42-
Hlorid, Cl- Sulfid, S2- Sulfat, SO42- Permanganat, MnO4-
Bromid, Br- Fosfat, PO43- Kompleksni
Jodid, I- Nitrat, NO3- Heksacijanoferat(II), [FeII(CN)6]4-


  Nedovršeni članak Ion koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.