Jasminka Babić-Avdispahić

Jasminka Babić-Avdispahić (1954), filozof i prevodilac filozofske literature.

Jasminka Babić-Alispahić
Rođenje (1954-01-02) 2. januar 1954 (70 godina)
Skoplje, FNRJ
ZanimanjeFilozof i prevodilac filozofske literature
Supružnik/ciMuharem Avdispahić

Završila je studij filozofije i opšte književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1976. Na istom fakultetu odbranila je magistarski rad pod nazivom: Jezički redukcionizam analitičke etike (1982) i doktorsku disertaciju pod nazivom: Problem odnosa slobode i razuma u metaetičkoj teoriji R. M. Harea (1985). Radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Izabrana je 1978. za asistenta, 1986. za docenta, 1991. za vanrednog, a 1998. za redovnog profesora. U više navrata šef je Odsjeka za filozofiju i sociologiju. Predaje predmete Etika, Politička filozofija i Rodne teorije. Djelovala je kao predavač na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Pedagoškoj akademiji, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakulteta islamskih nauka, Pravnom fakultetu, na postdiplomskom studiju Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, na Islamskom fakultetu Univerziteta u Zenici i na Odsjeku za filozofiju Ohio State University. Boravila je na istraživačkim i studijskim usavršavanjima na Univerzitetu u Stuttgartu, Oxfordu, Cambridgeu, Londonu, Mannheimu, Frankfurtu, Beču, Princetonu, Ohio State University. Učestvovala na međunarodnim naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i Italiji. Jedna je od organizatorica regionalnog skupa Rod i nauka.

Jasminka Babić-Avdispahić predvodila je naučne i stručne projekte: Contractualisam: For and Against. Democratic State, Recognition and Identities; Feminizam i transformativna kritička teorija; Evropski identitet u modernom dobu.

Njen naučni interes vezan je za oblasti Etika, politička filozofija i rodni studiji sa temama: univerzalizampartikularizam, modernapostmoderna etika, liberalizamkomunitarizam, multikulturalizam i politika identiteta - različitosti, radikalna i deliberativna demokratija, civilno društvo i građanstvo, feministička etika i feministička politička teorija, posebno primijenjena etika (bioetika, ekoetika, profesionalna etika). Objavila je veći broj radova u naučnim časopisima (Dijalog, Pregled, Forum Bosnae, Patchwork). Prevodila je filozofsku literaturu sa engleskog i njemačkog jezika.

Članica je redakcija časopisa Dijalog i Patchwork, redakcije biblioteke Etos Izdavačkog preduzeća “Svjetlost”, Polid i Acta Humaniora Izdavačkog preduzeća “Veselin Masleša”, Rodni studiji CIPS Sarajevo; članica Savjeta časopisa International Third World Studies Journal and Review (SAD), te glavna urednica u evropskoj redakciji časopisa . Direktorica postdiplomskog programa rodnih studija u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu od 2008. i Gender ekspertica u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH od 2005. Članica je PEN-a BiH i Bioetičkog društva BiH.

Njen suprug je Muharem Avdispahić, profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, prorektor i rektor Univerziteta u Sarajevu.

Posebna izdanja uredi

  • Etičko-politički diskurs, Međunarodni centar za mir, Dialogos, Sarajevo 1995, 78 str.
  • Etička teorija R. M. Harea. Univerzalni preskriptivizam i utilitarizam, Univerzitetska knjiga, Sarajevo 1997, 150 str.
  • Izazovi feminizma (u koautorstvu sa N. Moranjak-Bamburać, M. Katnić-Bakaršić i J. Bakšić-Muftić), Međunarodni forum Bosna, Sarajevo 2004, 273 str.
  • Etika, demokracija i građanstvo, Svjetlost, Sarajevo 2005, 140 str.

Prevedene knjige uredi

  • Charles Taylor, Politika priznavanja, Međunarodni centar za mir, Sarajevo 1995, 78 str.

Literatura uredi

  • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 81-83.