Dekan (latinski decanus: desetar), upravnik Fakulteta.

U helenskoj i kasnorimskoj vojsci dekan je vodnik odreda od deset vojnika. Danas se uzima da je to osoba koja po starosti ili izboru zauzima prvo mjesto u nekom zboru, na primjer, u diplomatskom zboru, ili u crkvenoj organizaciji kod katolika. Dekan na fakultetu je direktor, starješina, a najpreciznije kazano - upravnik fakulteta.

Dekan je biran iz članstva nastavnika (docenata i profesora) da za određeno vrijeme predvodi Fakultet. Dekan mora biti profesor. Dekan predstavlja fakultet, predsjedava sjednicama fakultetske uprave, Nastavno-naučnog vijeća i drugih tijela Fakulteta, brine se o primjeni Statuta Fakulteta, prisustvuje univerzitetskim sastancima i ceremonijama proglašavanja doktorata. Najbliži dekanovi saradnici su prodekani koji se zasebno brinu za finansije, studentska pitanja, međunarodnu saradnju i naučni rad.

Dekan na fakultetu ima na raspolaganju određene službe koje omogućavaju funkcioniranje fakulteta (Biblioteka, Studentska služba, Pravna služba, Službu za kvalitet nastave, Sekretar Fakulteta i druge referente i službe koje brinu za uspješno funkcionisanje i obezbjeđenje radnog i nastavnog procesa. Kompletna uprava i administracija naziva se dekanat. Na Univerzitetu u Sarajevu dekan Fakulteta bira se na jedan mandat u trajanju od dvije godine i ima mogućnost jednog reizbora.