Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Imperfekt (lat. imperfectus = nesvršen) je prošlo nesvršeno vrijeme glagola u bosanskom jeziku (kao i u hrvatskom, srpskom i drugim jezicima). Tvori se od nesvršenih glagola, od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka:

  • -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu
  • -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu
  • -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu

Glasovne promjene u imperfektu uredi

Kod nekih se glagola provodi sibilarizacija:

  • peći - pecijah, strići - strizijah, teći - tecijah

Kod onih glagola kojima osnova završava na suglasnik i imperfekt tvore nastavkom -jah, provodi se jotacija:

  • nositi - nošah, vidjeti - viđah, dolaziti - dolažah, trubiti - trubljah

Imperfekt pomoćnih glagola uredi


Imperfekt pomoćnih glagola biti i htjeti:

lice jednina množina
1. bijah bijasmo
2. bijaše bijaste
3. bijaše bijahu
lice jednina množina
1. bjeh bjesmo
2. bješe bjeste
3. bješe bjehu
lice jednina množina
1. htijah htijasmo
2. htijaše htijaste
3. htijaše htijahu
lice jednina množina
1. hoćah hoćasmo
2. hoćaše hoćaste
3. hoćaše hoćahu

Primjeri glagola u imperfektu uredi


Nastavci -ah, -jah i -ijah:

lice jednina množina
1. pisah pisasmo
2. pisaše pisaste
3. pisaše pisahu
lice jednina množina
1. čujah čujasmo
2. čujaše čujaste
3. čujaše čujahu
lice jednina množina
1. pecijah pecijasmo
2. pecijaše pecijaste
3. pecijaše pecijahu

Upotreba uredi

  • Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme i kao takvo može se tvoriti samo od nesvršenih glagola. Treba se koristiti u izražavanju radnje koja je trajala neko vrijeme u prošlosti:
Orwell priopćavaše o španskom građanskom ratu iz prve ruke.
  • U svakodnevnom govoru čest je nedostatak razumijevanja razlika imperfekta i aorista, pogotovo zbog vrlo sličnih tvorbenih nastavaka:
Mi prestasmo učestvovati u nastavi. (aorist)
Mi prestajasmo učestvovati u nastavi. (imperfekt)
U prvom je primjeru izražena radnja koja se završila u određenom trenutku u prošlosti, te koristimo svršeni vid glagola i aorist (prestasmo); suprotno tomu, drugi primjer opisuje radnju koja se dulje odvijala određeno vrijeme u prošlosti (prestajasmo)
  • Imperfekt u svakodnevnom govoru posjeduje arhaičan prizvuk te se skoro bez izuzetka zamjenjuje perfektom:
Orwell je priopćavao o španskom građanskom ratu iz prve ruke.

Vanjski linkovi uredi