Hello world program

Hello world je prvi program koji se pravi na evropskim fakultetima. To je najčešće jedan od prvih programa koje naprave programeri početnici u cilju upoznavanja sa osnovama programerskih vještina.

Ovaj program obično ispisuje poruku ("Hello world", tj. "Pozdrav svijete") na osnovni izlaz (output) pri izvršavanju.

Implementacija u raznim programskim jezicima

uredi
with TEXT_IO;
procedure HELLO is
begin
 TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello world!");
end HELLO;
'Hello world!'
PRINT "Hello World!"
#include <stdio.h>

int main()
{
 printf("Hello, world!\n");
 return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 cout << "Hello, world!" << endl;
 return 0;
}
using System;

class HelloWorld
{
 static void Main()
 {
  Console.WriteLine("Hello World");
  Console.ReadLine();
 }
}
    IDENTIFICATION DIVISION.
     Program-Id. Hello-World.
    *
    ENVIRONMENT DIVISION.
    *
    DATA DIVISION.
    *
    PROCEDURE DIVISION.
    Para1.
      DISPLAY "Hello, world.".
    *
      Stop Run.
C   Hello World u Fortran-u

   PROGRAM HELLO
   WRITE (*,100)
   STOP
 100 FORMAT (' Hello World! ' /)
   END
// datoteka HelloWorld.java
public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello World");
 }
}
 program Hello (output);
 
 begin
   writeln ('Hello, world!');
 end.
 print "Hello, world!\n";

ili

 package Hello;
 sub new() { bless {} }
 sub Hello() { print "Hello, World! \n" }
 package main;
 my $hello == new Hello;
 $hello->Hello();
print("Hello, world!")
 $ include "seed7_05.s7i";
 
 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

Vanjski linkovi

uredi