Džul

Džul (znak J) je mjerna jedinica SI za rad, energiju i toplotu.

Džul
Sistem jedinica Izvedene SI jedinice
Jedinica za energiju
Simbol J 
Imenovana po James Prescott Joule
Pretvaranje jedinica
1 J u ...... jednako je ...
   Osnovne SI jedinice    1 kg·m2/s2
   CGS jedinice    1×107 erg
   kilovat-sati    2,78×10−7 kW·h
   kilokalorije    2,39×10−4 kcal
   BTU    9,48×10−4 BTU
   elektronvolti    6,24×1018 eV

Definiše se kao rad obavljen (energija utrošena) djelovanjem sile od jednog njutna na putu dužine jednog metra.

1 J = 1 N · 1 m = 1 kg · m2 · s-2

Odnos između mehaničkog rada i topline utvrdio je James Prescott Joule, prema kojem je jedinica i nazvana.

Također pogledajteUredi