Vremenska dilatacija

Vremenska dilatacija je posljedica Lorentzovih transformacija, a pojavljuje se kad posmatrač posmatra sat koji se kreće u odnosu na njega i vidi da je on sporiji nego kad miruje.

Fizikalna situacija

uredi

 

Na slici lijevo je dat primjer tzv. svjetlosnog sata u mirovanju: to je sat koji se sastoji od dva ogledala od kojih se odbija zraka svjetlosti. Ako je udaljenost među ogledalima d, onda je period svjetlosnog sata

 


Ako se svjetlosni sat kreće brzinom V udesno (vidi sliku desno), onda je njegov period  

gdje je d' put koji zraka svjetlosti prijeđe između dvije refleksije,

 

Faktor   je udaljenost za koju se sat pomaknuo udesno između dvije refleksije. Tada je period svjetlosnog sata koji se kreće

 

Rješenje za   je

 

gdje je   Lorentzov faktor.


Očito posmatrač vidi da je sat koji se kreće u odnosu na njega uvijek sporiji nego kad miruje. Zbog toga se ova pojava zove vremenska dilatacija.