Usporedna tabela biblijskih i kur'anskih imena u bosanskom jeziku

U bosanskom jeziku se vjerska imena i pojmovi koriste u skladu s kur'anskom i biblijskom tradicijom, zavisno od islamskog odnosno kršćanskog konteksta. Naprimjer, ime Isus Krist se upotrebljava kada je u pitanju kršćanski kontekst, a Isa a.s. kada je u pitanju islamski, iako se radi o istoj historijskoj osobi. Isti slučaj je i sa geografskim imenima npr. zemlja midijanska naspram Medjen. U prijevodu Novog Zavjeta s grčkog jezika na bosanski u izdanju "Doma štampe" Zenica, navedena je usporedna tabela najčešće upotrebljavanih vlastitih i drugih imena:

U grčkom izvorniku U prijevodu Svetog Pisma U Kur'anu (prijevod: Besim Korkut)
Abraam Abraham Ibrahim
Adam Adam Adem
Arabia Arabija Arabija
Aaron Aron Harun
Baal Baal Bal
Babylon Babilon Babilon
Beniamin Benjamin Benjamin
Dabid David Davud
Eber Eber Hud
Aigyptos Egipat Misir
Elisaios Elizej Eljese'a
Aithiops Etiopljanin Abisinac
Euanggelion Evanđelje Indžil
Gabriel Gabriel Džibril
Gog Gog Jedžudž
Sina gora Sinaj

Sinajska gora
gora Sinajska

Sinaj
Enoh Henok Idris
Elias Ilija Il'jas
Iesous Isus Isa
Ioannes (ho Baptistes) Ivan (Krstitelj) Jahja
Isaak Izak Ishak
Israel Izrael Isra'il
Iakob Jakov Jakub
Ierousalem Jerusalem Jerusalim
Iob Job Ejjub
Ionas Jona Junus

Zunnun

Iosef Josip Jusuf
Hanaan

Hanaanaios

Kanaan, kanaanski Kinane
Kore Korah Karun
Hristos Krist Mesih
Lot Lot Lut
Magog Magog Medžudž
Maria Marija Merjema
Messias Mesija Mesih
Mihael Mihael Mikal
Mouses Mojsije Musa
Noe Noa Nuh
Syria Sirija Sirija

Šam

Sodoma

ge Sodomon

Sodoma

zemlja sodomska

Sodoma
Satanas sotona Ifrit
Thara Terah Azer
Zaharias Zaharija Zekerijja
ho nomos Zakon (Tora)

Stari Zavjet

Tevrat
Madian zemlja midijanska

(Midijan)

Medjen