Rad je djelovanje sile na putu. Znači, izvršeni rad je proizvod sile i puta na kojem djeluje ta sila. Oznaka u fizici za rad je W (work) ili A. Formula za izračunavanje rada je:

, gdje je F sila tijela, a s pređeni put na kojem djeluje ta sila.

Tijelo vršenjem rada oslobađa energiju i prenosi je na drugo tijelo.

Jedinica za rad je džul (po engleskom fizičaru Jamesu Prescottu Jouleu). Pošto je jedinica za pređeni put 1 m, a jedinica za silu 1 njutn (N) ili kilogrammetar po sekundi, imamo formulu za rad: . Znači, da je formula za rad i za energiju ista.

Sila koja djeluje ne mora biti konstantna. Ona, u općem slučaju, može biti funkcija koordinata i vremena, a tada se rad može dobiti integriranjem te funkcije. Važno je napomenuti da je F(s) komponenta sile koja djeluje u smjeru gibanja tijela.