Profesor (latinski professor: javni učitelj, skraćeno prof.), titula srednjoškolskog i univerzitetskog nastavnika. U starom Rimu to je bio učitelj retorike i gramatike. Ova titula se upotrebljavala i u srednjem vijeku, ali tada su se profesori na univerzitetima češće titulirali sa titulama doktora i magistara. Danas je titula profesor naziv za srednjoškolskog nastavnika s fakultetskom diplomom, te za univerzitetskog nastavnika (vanredni i redovni profesor) za što je potreban doktorat nauka i veći broj priznatih naučnih radova. U mnogim zemljama profesorima se nazivaju samo univerzitetski nastavnici. Univerzitetski nastavnici koji djeluju i posliije odlaska u penziju nazivaju se profesori emeritusi.