Prizma

Prizma je poliedar kome su dvije strane dva podudarna i paralelna mnogougla. Ti podudarni i paraleni mnogouglovi nazivaju se baze prizme.Baze prizme leže u dvije paralelne ravni. Ako su svi bočni bridovi normalni na bazu onda je prizma uspravna. Ona je pravilna ako su joj baze pravilni mnogougaonici.

Heksagonalna prizma

Ako su baze paralelogrami onda se prizma naziva paralelopiped i ima šest strana. Specijalni slučajevi paralelopipeda su

Visina h prizme je dužina normale koja je spuštena iz bilo koje tačke jedne baze na ravan druge baze.

FormuleUredi

ZapreminaUredi

Zapremina prizme računa se po formuli

  Za kocku ona glasi V = a3

A za trostranu glasi V=aV3/2*H

Za kvadar V= abc ( c = h)

PovršinaUredi

P = 2 B + M B = a * a M je omotač Za kocku ona glasi P = 6 a2.

Za kvadar P= 2 (ab + ac + bc)