Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 8 - Drugi jezici