Monarhizam je politički koncept vlasti zasnovan na upravljanju nekom teritorijom od strane monarha, tj. obično jednog suverenog vladara do kraja njegovog života ili abdikacije, tj. dobrovoljnog odricanja od vlasti u ime novog monarha koji ne mora biti u srodstvu s odstupajućim monarhom.

Za razliku od monarhizma, koji je uopćen pojam za vlast bilo kojeg suverena, rojalizam podrazumijeva postojanje isključivog prava jedne dinastije na vlast nad određenom teritorijom, tj. bez pravno valjanih rivalskih (istovremenih) pretenzija drugih dinastija na istu teritoriju ili neki njen dio. U rojalističkom okviru monarhističke vlasti nasljednik je, po pravilu, iz iste dinastije kao i prethodni monarh.