Laboratorijsko posuđe

Za izradu laboratorijskog posuđa, koje se koristi u hemiji, najčešće se koristi borosilikatno staklo, tzv. Pyrex. U nekim slučajevima se koristi i posuđe od polietilena i polipropilena (npr. za držanje fluoridne kiseline, koja nagriza staklo, ili pri analizi silicija, da bi se spriječile greške u rezultatu). Prilikom nekih postupaka razlaganja uzoraka potrebno je koristiti posuđe od platine.

Osnovno laboratorijsko posuđe

uredi
 
Porculanski avan sa tučkom

Na sljedećoj slici su prikazani:

 • Laboratorijska čaša (1)
 • Erlenmajerova tikvica (2)
 • Menzura (3)
 • Vakuum-boca (4)

 

Erlenmajerova tikvica ima takav oblik, da se zidovi prema vrhu sužavaju, što omogućava da se pri zagrijavanju sadržaj kondenzira i vraća u tikvicu. Takav oblik pogoduje i vršenju titracije. Menzura služi za grubo odmjeravanje zapremine tečnosti. Vakuum-boca se koristi prilikom filtriranja.


 
Propipeta služi za uvlačenje rastvora u pipetu

Na sljedećoj slici su prikazani:

 • Buchnerov lijevak (1)
 • Kvalitativni lijevak (2)
 • Kvantitativni lijevak (3)
 • Lijevak za odvajanje (4)

 

Buchnerov lijevak je najčešće od porculana, služi za filtriranje zajedno sa vakuum-bocom. Lijevak za odvajanje služi za razdvajanje dvije tečnosti koje se ne miješaju (npr. hloroform i voda).

 
Eksikator služi za držanje supstanci prilikom sušenja da bi se zaštitile od vlage. Sadrži silikagel sa plavim kobalt (II)-hloridom, koji prelaskom u hidratisanu formu dobije ružičastu boju. Kada se boja skoro potpuno promijeni u ružičastu potrebno ga je zamijeniti.


Na sljedećoj slici su prikazani:

 • Ispiralica za gasove (1)
 • Odmjerni sud (ili normalni sud) (2)
 • Bireta (3)
 • Pipeta (4)
 • Vodeno hladilo (Liebigovo) (5)

 

Ispiralica za gasove služi npr. za odvajanje vlage (u ispiralicu se sipa sulfatna kiselina, koja kao dehidratacijsko sredstvo, vezuje vodu). Odmjerni sud služi za pripremu rastvora poznate koncentracije. Bireta služi za dodavanje reagensa pri titraciji. Pipeta služi za precizno odmjeravanje zapremine. Vodeno hladilo služi za kondenzaciju prilikom destilacije ili drugih postupaka.

Laboratorijska oprema

uredi

Rad sa isparljivim i otrovnim supstancama obavlja se u digestoru:

 

Miješanje rastvora se obavlja pomoću magnetne mješalice:

 

Vanjski linkovi

uredi
 1. Lab Equipment