Fizikalna konstanta

spisak na Wikimediji
(Preusmjereno sa Fizikalne konstante)

Ovo je lista najvačnijih konstanti koje se upotrijebljavaju u fizici. U prvoj koloni se nalaze nazivi tih konstanti, koji su obično dobili ime po naučnicima koji su ih izračunali. U drugoj koloni se nalazi oznaka za tu konstantu, a u trećoj njena vrijednost koja je stalna i nepromjenjiva (zbog toga se zove konstanta).

Naziv konstante Oznaka Vrijednost konstante
Brzina svjetlosti u vakuumu
c
2,99792458 × 108 m·s−1
dielektričnost vakuuma
ε0
8,854 × 10−12 C2·N−1·m−2
permeabilnost vakuuma
μ0
4π × 10−7 T·m·A−1
impedancija vakuuma
Z0
376,73 Ω
Coulombova konstanta
k
9 × 109 N·m2·C−2
opća (Newtonova) gravitacijska konstanta
G
6,67 × 10−11 N·m2·kg−2
Planckova konstanta
h
6,626 × 10−34 J·s
Planckova dužina
lP
1,616 × 10−35 m
Planckova masa
mP
2,176 × 10−8 kg
Planckova temperatura
TP
1,417 × 1032 K
Planckovo vrijeme
tP
5,391 × 10−44 kg
masa protona
mp
1,6726 × 10−27 kg

938,27 MeV·C−2

masa neutrona
mn
1,675 × 10−27 kg

939,57 MeV·C−2

masa elektrona
me
9,109 × 10−31 kg

0,511 MeV·C−2

Comptonova dužina
λC
2,43 × 10−12 m
masa alfa čestice
mα
6,64 × 10−27 kg
Bohrov radijus
r
5,29 × 10−11 m
Rydbergova konstanta
R
1,1 × 107 m−1
elementarni naboj
Qe
1,6 × 10−19 C
unificirana jedinica atomske mase
u
1,66 × 10−27 kg
Avogadrova konstanta
NA
6,022 × 1023 mol−1
molarni volumen plina
Vm
2,24 × 10−2 m3·mol−1
Boltzmanova konstanta
k
1,38 × 10−23 J·K−1
Faradayeva konstanta
F
9,649 × 104 C·mol−1
plinska konstanta
R
8,314 J·K−1·mol−1
Stefan-Boltzmanova konstanta
σ
5,67 × 10−8 W·m−2·K−4
Wienova konstanta
C
2,9 × 10−3 m·K
standardni atmosferski pritisak
P0
101325 Pa
standardna temperatura
T0
273,15 K
apsolutna nula
θ0
-273,15 °C
brzina zvuka u zraku pri 20 °C
v
340 m·s−1
ubrzanje Zemljine sile teže
g
9,81 m·s−2
poluprečnik Zemlje
rZ
6,371 × 106 m
masa Zemlje
mZ
5,97 × 1024 kg