Farmakologija (Grčki: pharmakos, pharmacon (φάρμακον) - lijek, logos (λόγος) - nauka) je nauka o međudjelovanju lijeka i organizma.

Ugrubo, možemo je podijeliti na:

  1. farmakokinetiku
  2. farmakodinamiku

Poddiscipline su:

Farmakologija nije isto što i farmacija, iako se ova dva termina vrlo često miješaju.

Historija uredi

Prvi put se kao naučna disciplina pominje u 19. vijeku. U početku, farmakologija se isključivo bavila proučavanjem djelovanja uglavnom biljnih ekstrakta. Naime, prvi farmakolozi su se bavili najviše biljnim lijekovima (strihinin, digitalis) od kojih se mnogi i danas koriste. Početkom 20. vijeka dolazi do revolucije u farmakologiji odkrićima koja su imala ogroman značaj. Pojavljuju se novisintetski lijekovi. Paul Ehrlich je odkrio da se neka jedinjenja arsena mogu koristiti u tretmanu sifilisa, Gerhard Domagk odkriva prve antibakterijske lijekove, sulfanomide, potom razvoj penicilina u drugom svjetskom ratu i mnoga drua otkrića. Danas je farmkologija moderna i razvijena nauka, sa velikim brojem poddisciplina, a farmakološka industrija predstavlja jedan od unosnijih poslova.

Također pogledajte uredi