Er-Ra'd

13. sura Kur'ana

Sura Ar-Ra'd (Arapski: سورة الرعد, Suretu ar-Ra'd; bosanski: Grom) jest trinaesta sura Kur'ana. Sastoji se od 43 ajeta i ubraja se u medinske sure.

سورة الرعد
Er-Ra'd
Grom
Prva stranica sure El-Ra'd
KlasifikacijaMedinska
Džuz13.
Red. br. u Kur'anu13.
Br. ajeta u suri43
Br. sedždi-tilavet1 (15.ajet)

Mutešabih

uredi

Početak sure El-Ra'd, počinje sa četiri slova arapskog jezika, međusobno povezana: المِِر. Različita su mišljenja islamskih učenjaka u vezi značenja ovog ajeta. Ibn Kesir u svome tefsiru navodi 5 mišljenja od kojih navodi kao najjače da su to takozvani "Mutešabih" ajeti[1]. A poznati moderni mufessir Sejid Kutb u svom djelu "U okrilju Kur'ana" kaže da je u tim ajetima Allah otkrio srž građe Kur'ana, kao što atom tvori materiju, tako i spomenuta slova tvore Kur'an, nadalje kaže da je samim time ovaj ajet "Mudžiza" (čudo) Kur'ana.

Tematski prikaz

uredi

Prva četiri ajeta podstiču na posmatranje prirode koju je Allah stvorio: Svemir, Zemlju, prirodu i upućuje se na mudrost stvaranja plodova i samog čovjeka u parovima. U daljim ajetima se prijeti ljudima koji negiraju ponovno proživljenje na Sudnjem danu i onima koji traže "čudo" da bi povjerovali. Do 12. ajeta se govori o Božijem znanju koje "zna i vidljivi i nevidljivi svijet" (9. ajet), i ukazuje se na to da su uz čovjeka meleci koji bilježe čovjekova djela.

Ime sure

uredi

Sura je dobila ime po 12. i 13. ajetu u kojemu se kaže:

  • "O­n vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i o­n stvara teške oblake."
  • "I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet o­ni raspravljaju o Allahu, a O­n sve može."

Džehennem i Džennet

uredi

Nadalje se prijeti politeistima; onima koji "umjesto Njega kao zaštitnike prihvatili o­ne koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakavu štetu otkloniti", Paklenom vatrom koji se opisuje kao "grozna postelja". Odmah nakon toga, do 24. ajeta se vjernicima obećava Raj i opisuju se karakteristike tih ljudi:

  • Oni koji ne krše dato obećanje
  • Poštuju Božije odredbe
  • Plaše se obračuna na Sudnjem danu
  • Molitvu obavljaju
  • Udjeljuju javno i tajno
  • Na zlo koje im je učinjeno lijepim uzvraćaju

u 30. ajetu se obraća direktno Poslaniku Muhamedu i kazuje mu se o tome da je se i sa prijašnjim poslanicima ismijavalo, zatim se ponovo prijeti onim koji ne vjeruju a obećava Raj onima koji ispunjavaju Božije naredbe.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni (Mutešabih). Oni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju". (Kur'an, Ali Imran.7)

Vanjski linkovi

uredi