Dragoljub Dragojlović

Dragoljub Dragojlović (13. decembar 1928, Rađevo Selo kod Valjeva), filolog i historičar.

D. Dragojlović je osnovnu i srednju školu završio u Valjevu. Završio je studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 1965. na temu o srpskim verzijama Fiziologa. Od 1969. do penzionisanja 1983. radio je u Balkanološkom institutu SANU u Beogradu.

Njegova osnovna naučna djelatnost bazirana je na izučavanju bogumilstva kao općebalkanskog problema. Objavio je veći broj radova među kojima i tri knjige posvećene bogumilstvu. Među njima je jedna posvećena Crkvi bosanskoj.


Izvod iz bibliografije uredi

 • Bogumilstvo na Balkanu i Maloj Aziji I, Bogumilski rodonačalnici, Beograd 1974.
 • Bogumilstvo na Balkanu i Maloj Aziji II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, Beograd 1982
 • Krstjani i jeretička Crkva bosanska, Beograd 1987.
 • Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi, Novi Sad 1997.
 • Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna građa (koautor Vera Antić), Skopje 1978.


Ostali radovi

 • Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979, 75-92.
 • Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980, 19-28.
 • Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981, 27-38.
 • Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasleđe, Književna istorija XIII/52, Beograd 1981, 603-610.
 • Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983, 73-84.
 • Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka, Književna istorija XV/59, Beograd 1983, 339-346.
 • Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I), Književna istorija XVI/61, Beograd 1983, 87-128.
 • Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II), Književna istorija XVI/62, Beograd 1983, 213-258.
 • Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III), Književna istorija XVI/63, Beograd 1984, 49-57.
 • Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984, 55-67.
 • Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti, “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Zbornik radova”, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1984, 75-80.
 • Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986, 43-55.
 • Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasleđe, MANU, Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot, Skopje 1986, 39-46.
 • Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989, 16-17.
 • Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993, 99-110.

Vanjski linkovi uredi