Zemljina kora je površinski dio Zemlje, koji zajedno s gornjim dijelom plašta sačinjava litosferu.

Zemljina kora

Razlikuju se 2 tipa: kontinentalna i okeanska kora.

Kontinentalna kora

Stare konsolidirane mase ili kratoni (štitovi i platforme) čine dijelove kontinentalne kore. Ona se sastoji pretežno od granita, a naziva se i SIAL po glavnim elementima siliciju i aluminijumu. Prosječne je debljine 40 km, a najviše do 70 km.

Okeanska kora

Okeanska kora izgrađuje čvrstu podlogu okeana. Sastoji se većinom od bazalta. Naziva se i SIMA po glavnim elementima siliciju i magneziju. Debljine je svega 10 do 12 km.

Granična zona između kore i litosfere je Mohorovičićev diskontinuitet.

Vanjski linkovi