Vokalski sistem bosanskog jezika

Bosanski jezik poznaje pet vokala: a, e, i, o, u.Pri njihovom izgovoru važnu ulogu imaju jezik i nepce, tj. položaj jezika u odnosu na tvrdo i mehko nepce te uzdignutost jezika prema nepcu.

Podjela vokala s obzirom na položaj jezika prema tvrdom i mehkom nepcu:Uredi

  1. Vokali prednjeg reda (jezik se pomjera prema tvrdom nepcu): e, i
  2. Vokali zadnjeg reda (jezik se povlači prema mehkom nepcu): o, u
  3. Vokali srednjeg reda (jezik ne radi nikakve kretnje): a

Podjela vokala s obzirom na podignutost jezika prema nepcu:Uredi

  1. Visoki vokali (jezik najviše dignut prema nepcu): i, u
  2. Srednji vokali (jezik je negdje na sredini između gornje i donje vilice): e, o
  3. Niski vokali (jezik je najudaljeniji od nepca): a

Vokali se mogu samostalno i neprekidano izgovarati, jer nemaju prepreku.Zahvaljujući tim osobinama vokali tvore slog (samostalno ili uz pratnju konsonanta, npr.: ma-ma, ba-bo, na-na, de-do).

Ponekad i konsonant r može dobiti vokalska svojstva, npr. u riječima: sr-ce, br-zo, prst.Tada r postaje nosilac sloga pa se naziva slogotvorno ili samoglasno r.