Veber

jedinica za magnetni tok

Veber (Wb) jest jedinica za magnetni tok. Dobila je ime po njemačkom fizičaru Wilhelmu Eduardu Weberu.

Veber se može objasniti pomoću Faradayevog zakona kao magnetni tok koji prolazi kroz vrh kruga. Ako tok bude na 1 Wb/s daje elektromotornu snagu od jednog volta.

U SI sistemu veber iznosi kg·m2·s−2·A−1. To je jednako volt-sekundi (V·s).

Veber je snažna jedinica jednaka 1 T m2 = maxwella.

sistem vebera Uredi

Prefiks Ime Simbol Prefiks Ime Simbol
100 veber Wb      
101 dekaveber daWb 10−1 deciveber dWb
102 hektoveber hWb 10−2 centiveber cWb
103 kiloveber kWb 10−3 milliveber mWb
106 megaveber MWb 10−6 mikroveber µWb
109 gigaveber GWb 10−9 nanoveber nWb
1012 teraveber TWb 10−12 pikoveber pWb
1015 petaveber PWb 10−15 femtoveber fWb
1018 eksaveber EWb 10−18 atoveber aWb
1021 zetaveber ZWb 10−21 zeptoveber zWb
1024 jotaveber YWb 10−24 joktoveber yWb