Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (ili kraće USKOK) je posebno državno odvjetništvo zaduženo za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta u Hrvatskoj.

USKOK, kao specijalizirano tijelo, osnovano je 2001. godine Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao odraz potrebe da se fenomenu korupcije i organiziranog kriminala posveti posebna i sistemska pažnja u svim njegovim segmentima na planu edukacije, prevencije i suzbijanja. Hrvatska je na taj način ujedno ispunila i obveze preuzete usvajanjem međunarodnih dokumenata.

Sjedište ureda je u Zagrebu, a nadležan je za cijelu Hrvatsku. Radom ureda upravlja direktor, kojeg imenuje Glavni državni pravobranilac Republike Hrvatske, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pravosuđa te kolegija Državnog odvjetništva. Za direktora USKOK-a se može imenovati zamjenik Glavnog državnog odvjetnika, odnosno županijski državni odvjetnik ili njegov zamjenik, ako ispunjava uslove za imenovanje na mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika. Direktoru mandat traje 4 godine, a nakon isteka može biti ponovno imenovan. U obavljanju dužnosti, direktor ima prava i dužnosti kao državni pravobranilac. Dužnost direktora USKOK-a trenutno obavlja Dinko Cvitan.

Poslove državnog pravobranilaštva u USKOK-u obavlja direktor i zamjenici direktora. Njima u radu pomažu viši savjetnici, savjetnici i stručni suradnici.

Vanjski linkovi

uredi