Toplotna energija

Pod pojmom termalne energije podrazumijeva se toplotna (unutrašnja) energija koju posjeduju tijela velikih masa, a koja se može iskoristiti za dobijanje korisnog rada (bolje rečeno električne energije).

Postoji više varijanti:

  • Geotermalna energija za proizvodnju električne energije ili zagrijavanje prostora (geotermalna toplana)
  • Okeanska termoelektrana

Okeanska termoelektrana uredi

 
Šema okeanske termoelektrane

Ove elektrane se rade kao platforme ili plutajući objekti, a koriste unutrašnju energiju okeanske vode. Kako je temperatura na površini oko 25-27°C, a na dubinama od 0-4°C, to se ova naizgled mala razlika u temperaturi može pretvoriti u ogromne količine energije, zahvaljujući velikim količinama vode koje se pumpaju kroz postrojenje. Centrala koristi tri pumpe protoka oko 250 tona vode u sekundi, a kao fluid za konverziju toplotne energije u kinetičku se koriste lakoisparljivi materijali (oko 20°C). Iako je stepen iskorištenja mali, od 3-7%, pri navedenim parametrima snaga koja se može ostvariti na ovaj način ide do 100 MW.