Privredno vijeće Jugoslavije

Privredno vijeće je bilo jedan od pet domova Savezne skupštine SFRJ od 1963. do 1974, kao vijeće delegata radnih ljudi u radnim zajednicama.[1] Postojalo je i na nivou socijalističkih republika.[2] Ostala vijeća bila su: Savezno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno vijeće i Organizacijsko-političko vijeće.

Vijeće je imalo 120 zastupnika, a birale su ih općinske skupštine. Poslaničke kandidate su predlagali radni ljudi u radnim zajednicama odgovarajuće oblasti rada.[3] Pravo da bude biran za člana Privrednog veća imao je svaki radni čovjek ili član organa upravljanja radne organizacije odnosno radne zajednice u odgovarajućoj oblasti rada, član organa upravljanja udruženja radnih organizacija i funkcioner sindikata, u odgovarajućoj oblasti rada. Poslanik je postajao kandidat koji je zakonom određenom većinom izabran u općinskoj skupštini odnosno u općinskim skupštinama.[4]

Sve nadležnosti koje je imala Savezna skupština SFRJ, vršilo je Savezno vijeće, kao vijeće delegata građana u općinama i republikama, zajedno s drugim nadležnim vijećem, kao vijećem delegata radnih ljudi u radnim zajednicama. Savezno vijeće je ravnopravno s Privrednim vijećem: pretresalo pitanja od interesa za radne zajednice iz oblasti privrede, kao i druga pitanja iz područja privrede i financija; donosilo zakone i druge akte u tim područjima; donosilo društvene planove SFRJ.[5]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Članak 165. Ustava Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1963)
  2. ^ Članak 172. Ustava Socijalističke republike Srbije (1963)
  3. ^ Članovi 166. i 167. Ustava SFRJ (1963)
  4. ^ Članovi 168. i 169. Ustava SFRJ (1963)
  5. ^ Članovi 173. i 174. Ustava SFRJ (1963)