Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
No edit summary
Izdavačke aktivnosti definirane su Zakonom i Statutom koji obuhvataju periodična (serijska) i povremena izdanja. Akademija, kao izdavač ili suizdavač objavljuje određeni broj naučnih i umjetničkih radova. Detaljan pregled svih izdanja ANUBIH je dostupan po zahtjevu.
 
'''RADOVI''' '''-''' (Časopisi i Periodična izdanja naučnih radova ocijenjenih i prihvaćenih od strane odjeljenja)
 
'''DIJALOG -''' - (Časopis za filozofska i društvena pitanja); ISSN 0350-6177
 
'''SARAJEVO JOURNAL OF MATHEMATICS -''' - (Ranije Radovi Matematički) - Publikacije međunarodnog karaktera namijenjene publiciranju originalnih naučnih radova iz različitih polja matematičkih znanosti; ISSN 1840-0655
 
'''ACTA MEDICA ACADEMICA''' - (Ranije Radovi) - Časopis Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; ISSN 1840-1484 (Printed edition); ISSN 1840-2879 (Online edition)
 
''''''HERBOLOGIJA -'''' -'' Međunarodni časopis o proučavanju i suzbijanju korova (Izdavači: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Herbološko društvo BiH); ISSN 1840-0809
 
'''DJELA''' - (Povremena izdanja naučnih djela ocijenjenih i prihvaćenih od strane odjeljenja)
 
'''GODIŠNJAK -''' - (Periodično izdanje centra za balkanološka ispitivanja)
 
'''POSEBNA IZDANJA -''' - (Povremena izdanja predstavljena na naučnim i kulturnim manifestacijama ANUBIH)
 
'''GRAĐA''' - (Povremena izdanja podataka sistematskog istraživanja spremnih za dalju naučnu elaboraciju)
 
'''LJETOPIS -''' - (Godišnja publikacija o aktivnostima ANUBIH i njenih članova)
 
'''VANSERIJSKA IZDANJA'''
 
'''DJELA'''
 
== Članovi ==
 
=== Radni sastav članstva ANUBiH ===
'''ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA'''
 
# Akademik Ivan Cvitković
# Akademik Muris Čičić
# Akademik Slavo Kukić
# Akademik Mirko Pejanović
# Akademik Miodrag Simović
# Dopisni član Fikret Čaušević
 
'''ODJELJENJE HUMANISTIČKIH NAUKA'''
 
# Akademik Esad Duraković
# Akademik Muhamed Filipović
# Akademik Serafin Hrkać
# Akademik Dževad Juzbašić
# Akademik Juraj Martinović
# Akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić
# Akademik Abdulah Šarčević
# Dopisni član Mile Babić
# Dopisni član Blagoje Govedarica
# Dopisni član Senahid Halilović
# Dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić
 
'''ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA'''
 
# Akademik Muhidin Hamamdžić
# Akademkinja Mirsada Hukić
# Akademik Slobodan Loga
# Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević
# Akademkinja Ljerka Ostojić
# Akademik Husref Tahirović
# Akademik Berislav Topić
# Akademik Enver Zerem
 
'''ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA'''
 
# Akademik Vladimir Beus
# Akademik Dejan Milošević
# Akademik Taib Šarić
# Akademik Mladen Trkovnik
# Akademkinja Mirjana Vukovič
# Dopisni član Rifat Hadžiselimović
# Dopisni član Hazim Hrvatović
 
'''ODJELJENJE TEHNIČKIH NAUKA'''
 
# Akademik Ejup Ganić
# Akademik Kemal Hanjalić
# Akademik Enver Mandžić
# Akademkinja Branislava Peruničić
# Akademik Asif Šabanović
# Dopisn član Isak Karabegović
# Dopisni član Izet Smajević
 
'''ODJELJENJE UMJETNOSTI'''
 
# Akademik Dževad Hozo
# Akademik Dževad Karahasan
# Akademik Veselko Koroman
# Akademik Abdulah Sidran
# Akademik Zlatko Ugljen
# Akademik Petar - Perica Vidić
# Dopisni član Slobodan Blagojević
# Dopisni član Radivoje Mandić
 
===Počasni članovi===
13

izmjena