Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

m
nema sažetka izmjene
mNo edit summary
Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 20. 6. 2017. godine, za trogodišnji mandatni period (1. 7. 2017 – 1. 7. 2020. godine) izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i po jedan član Predsjedništva iz svakog odjeljenja. Na Skupštini je također potvrđen izbor sekretara odjeljenja koji su ranije izabrani na sjednicama odjeljenja ANUBiH.
 
Na osnovu rezultata tajnog glasanja za članove Predsjedništva ANUBiH izabrani su:
 
# Akademik Miloš Trifković – predsjednik ANUBiH
# Akademkinja Adila Pašalić Kreso – potpredsjednica ANUBiH
# Akademik Zijo Pašić – generalni sekretar ANUBiH
 
# Akademkinja Branislava Peruničić – član Predsjedništva iz Odjeljenja tehničkih nauka
# <u>Akademik Vladimir Premec – član Predsjedništva iz Odjeljenja humanističkih nauka</u> (preminuo 2018. godine)
# Dopisni član Miodrag Simović – član Predsjedništva iz Odjeljenja društvenih nauka
# <u>Akademik Ivan Štraus – član Predsjedništva iz Odjeljenja umjetnosti</u> (preminu 2018. godine)
# Akademik Husref Tahirović – član Predsjedništva iz Odjeljenja medicinskih nauka
# Dopisna članica Mirjana Vuković – član Predsjedništva iz Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka
 
Za sekretare odjeljenja ANUBiH potvrđeni su:
 
# Akademik Ivan Cvitković – sekretar Odjeljenja društvenih nauka 
# Akademik Esad Duraković – sekretar Odjeljenja humanističkih nauka
# Akademik Muhidin Hamamdžić – sekretar Odjeljenja medicinskih nauka
# Akademik Enver Mandžić – sekretar Odjeljenja tehničkih nauka
# Akademik  Abdulah Sidran – sekretar Odjeljenja umjetnosti
# Akademik Taib Šarić – sekretar Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka
 
===Odjeljenja===
Odjeljenja ANUBIH su nosioci osnovne naučne odnosno umjetničke djelatnosti. Odjeljenja osnivaju odbore i komisije, čiji je zadatak da organizuju realizaciju Akademijinih naučnih projekata i programa i da neposredno učestvuju u realizaciji programa nekih međuakademskih odbora.
 
'''Odbori Predsjedništva ANUBiH su:'''
 
*Odbor za biblioteku i dokumentaciju
*Komisija za naučno-tehnološke osnove rekonstrukcije i razvoja BiH
'''Organizacione jedinice Akademije su:'''
 
'''Centri'''
 
* Odbor za ekonomske nauke
 
* Odbor za pedagoške nauke
* Odbor za političke nauke
 
* Austrijska akademija nauka
 
* Bugarska akademija nauka
* Crnogorska akademija nauka i umjtnosti
* Mađarska akademija nauka
* Makedonska akademija nauka i umjetnosti
*  Ruska akademija nauka
* Slovenska akademija znanosti i umjetnosti
* Turska akademija nauka
*  European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)
* Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)
* Global Network of Science Academies (IAP)
* International Council for Science (ICSU)
* International Union of Academies (IUA)
 
==Članovi==
{{Glavni|Spisak akademika ANUBIH}}
 
===Predsjednici ANUBiH od osnivanja do danas===
 
* Vaso Butozan (1966 - 1968)
* Branislav Đurđev (1968 - 1971)
* Edhem Čamo (1971 1977)
* Alojz Benac (1977 - 1981)
* Svetozar Zimonjić (1981 - 1990)
* Seid Huković (1990 - 1999)
* Božidar Matić (1999 - 2014)
* Miloš Trifković (od 2014)
 
===Redovni članovi===
 
* Akademik Miloš Trifković
* Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić
* Akademkinja Adila Pašalić-Kreso
* Akademik Zijo Pašić
* Akademik Ivan Cvitković
* Akademik Muris Čičić
* Akademik Slavo Kukić
* Akademik Mirko Pejanović
* Akademik Miodrag Simović
* Akademik Esad Duraković
* Akademik Muhamed Filipović
* Akademik Serafin Hrkać
* Akademik Dževad Juzbašić
* Akademik Juraj Martinović
* Akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić
* Akademik Abdulah Šarčević
* Akademik Muhidin Hamamdžić
* Akademkinja Mirsada Hukić
* Akademik Slobodan Loga
* Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević
* Akademkinja Ljerka Ostojić
* Akademik Husref Tahirović
* Akademik Berislav Topić
* Akademik Enver Zerem
* Akademik Vladimir Beus
* Akademik Dejan Milošević
* Akademik Taib Šarić
* Akademik Mladen Trkovnik
* Akademkinja Mirjana Vuković
* Akademik Ejup Ganić
* Akademik Kemal Hanjalić
* Akademik Enver Mandžić
* Akademkinja Branislava Peruničić
* Akademik Asif Šabanović
* Akademik Dževad Hozo
* Akademik Dževad Karahasan
* Akademik Veselko Koroman
* Akademik Abdulah Sidran
* Akademik Zlatko Ugljen
* Akademik Petar - Perica Vidić
{{Div col|cols=3}}{{Div col end}}
 
===Dopisni članovi===
 
* Dopisni član Fikret Čaušević
* Dopisni član Mile Babić
* Dopisni član Blagoje Govedarica
* Dopisni član Senahid Halilović
* Dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić
* Dopisni član Rifat Hadžiselimović
* Dopisni član Hazim Hrvatović
* Dopisn član Isak Karabegović
* Dopisni član Izet Smajević
* Dopisni član Slobodan Blagojević
* Dopisni član Radivoje Mandić
{{Proširiti sekciju}}
 
===Domaći članovi===
 
* Naim Afgan
* Filip Čulo
* Adnan Čustović
* Slobodan Dimitrijević
* Svjetlana Fajfer
* Adnan Ibrahimbegović
* Mehmed Kantardžić
* Desanka Kovačević-Kojić
* Mithad Kozličić
* Mustafa Kulenović
* Asim Kurjak
* Franjo Likar
* Siniša Malešević
* Ivan Markešić
* Gordan Srkalović
* Edin Šarčević
* Safet Zec
{{Proširiti sekciju}}
 
=== Inostrani članovi ===
 
* Mohamed Mufak Alarnaut
* Ferdo Bašić
* Stane Bernik
* Jagoda Buić
* Branko Despot
* Robert Donia
* Mato Srećko Džaja
* Momir Đurović
* Georgi Filipovski
* Ivo Goldstein
* Zijad Haznadar
* Miro Jakovljević
* Gordan Karaman
* Radoslav Katičić
* Vera Kržišnik-Bukić
* Svein Mønnesland
* Marko Mušič
* Boris Paton
* Renzo Piano
* Ljubiša Rakić
* Boris Sket
* Joseph Straus
* Vadim I. Utkin
 
===Preminuli članovi===
 
===='''Redovni članovi - akademici (1951 - 2019.)'''====
 
* Babić Anto (1899 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka
* Bać Josip (1902 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Bajraktarević Mahmut (1909 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Barić Henrik (1888 - 1957) / Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka
* Begić Midhat (1911 - 1983) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Benac Alojz (1914 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka
* Berberović Ljubomir (1933 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Brkić Ibro (1901 - 1989) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Brkić Sead (1927 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Butozan Vaso (1902 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ciglar Marko (1911 - 1998) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čamo Edhem (1909 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čavka Vladimir (1900-1984) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čović Borivoj (1927 - 1995) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ćemerlić Hamdija (1905-1990) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ćirić Milivoje (1923 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Ćosić Dragomir (1896-1977) / Odjeljenje privredno-terhničkih nauka
* Deželić, Mladen (1900-1989) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka
* Dimitrijević Vojo (1910 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Doleček Vlatko (1939-2016) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Đurđev Branislav (1908 - 1993) / Odjeljenje društvenih nauka
* Filipović Milenko (1902 - 1969) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Filipović Nedim (1915 - 1984) / Odjeljenje društvenih nauka
* Finci Jahiel (1911 - 1977) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Fukarek Pavle (1912 - 1983) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Gaon Jakob (1914 - 1995) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Grin Ernest (1899 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Grujić-Vasić Jela (1923 - 2009) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hadžibeganović Avdo (1921 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hadžiomerović Hasan (1924-1989) / Odjeljenje društvenih nauka
* Hadžiselimović Hajrudin (1914 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hahamović Julije(1897 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Huković Seid (1925 - 2001) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Humo Hamza (1895 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Jeremić Risto (1869 - 1952) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ježić Josip (1899 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Jovanović Radoslav (1906 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kadić Muhamed (1906 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kapetanović Kemal (1921 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Karamehmedović Muhamed(1924 - 2008) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Konjhodžić Faruk (1936 - 2007) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kostić Milivoje (1883 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kovačević Blagoje (1900 - 1959) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kreševljaković Hamdija (1888 - 1959) / Odjeljenje društvenih nauka
* Krneta Slavica (1927 - 2010)  / Odjeljenje društvenih nauka
* Krsmanović Dušan (1908 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kućanski Boško (1931 - 2016) / Odjeljenje umjetnosti
* Kulenović Tvrtko (1935-2019)/Odjeljenje humanističkih nauka
* Lekić Alija (1940 - 2009) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Lešić Zdenko (1934-2018) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Lovrenović Stjepan (1908 - 1988) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ljolje Krunoslav (1928 - 2003) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Maksimović Dušan (1915 - 1978) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Mandić Petar (1927 - 1999) / Odjeljenje društvenih nauka
* Maravić Manojlo (1919 - 2000) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Marković Tihomil (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Matić Božidar (1937 - 2016) /Odjeljenje tehničkih nauka
* Milin Radivoj(1912 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Milošević Vlado (1901 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Misirlić Bekir (1931 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Mujezinović Ismet (1907 - 1984) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Nazečić Salko (1904 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Neidhardt Juraj (1901 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Nikulin Aleksandar (1926 - 2005) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Oljača Mladen (1926 - 1994) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Ožegović Ladislav (1921 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Premec Vladimir (1939 - 2018) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Pujić, Zdravko (1932 - 2005) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Ramić Affan (1932 - 2015) / Odjeljenje umjetnosti
* Redžić Enver (1915 - 2009) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Redžić Husref (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Redžić Sulejman (1954 - 2013) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Rezaković Džemal (1920 - 2004) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Riđanović Muhamed (1930 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Rihtman Cvjetko (1902 - 1989) / Odjeljenje za umjetnost
* Sarač Dževad (1932 - 2018) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Sarajlić Izet (1930 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Sarvan Milivoje (1896 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Selimović Meša (1910 - 1982) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Serdarević Hišam (1917 - 1986) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sergejevski Dimitrije (1886 - 1965) / Odjeljenje društvenih nauka
* Sijarić Ćamil (1913 - 1989) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Soklić Ivan (1917 - 2004) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Spaić Vojislav (1910 - 1986) / Odjeljenje društvenih nauka
* Stanković Dragomir (1919 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Stern Pavao (1913 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sućeska Avdo (1927 - 2001) / Odjeljenje društvenih nauka
* Sušić Derviš(1925 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šamić Midhat (1907 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šeremet Ivo (1900 - 1991) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šimić Srećko (1929 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Šoljan Tonko (1907 - 1980) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka
* Štraus Ivan (1928 - 2018) / Odjeljenje umjetnosti
* Tanović Arif (1925 - 2010) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Tihi, Boris (1938 - 2017) / Odjeljenje društvenih nauka
* Todorović Mica (1900 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Trubelja Fabijan (1927 - 2007) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Trumić Aleksandar (1908 - 1988) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Uhlik Rade (1899 - 1991) / Odjeljenje društvenih nauka
* Usčuplić Midhat (1933 - 2011) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
 
* Vajzović Fikret (1928 - 2017) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Varadin Miroslav (1917 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Vlahinić Mihovil (1926-2015) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
*  Vuković Jovan (1905 - 1979) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Vuković Tihomir (1933 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
*  Zaimović Mehmed (1938 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost
*  Zdanovski Nikola (1895 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Zec Nedo (1899 - 1971) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Zimonjić Svetozar (1928 - 1999) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Žarković Grujica (1915 - 2010) / Odjeljenje medicinskih nauka
 
==== '''Dopisni članovi (1951 - 2019.)''' ====
 
* Džinić Miralem (1918 - 1984) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Đurović Dušan (1901 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Focht Ivan (1927 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka
* Gregorič Teodor (1911 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Hromadžić Ahmet (1923 - 2003) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
 
* Ibrišimović Nedžad (1940 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost
* Janković Živorad (1924 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Jokanović Vlado (1898 - 1968) / Odjeljenje istorijsko filoloških nauka
* Kamarić Mustafa (1906 - 1973) / Odjeljenje društvenih nauka
* Kapidžić Hamdija (1904 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka
* Kecmanović Dušan (1942-2014) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kecmanović Ilija (1902 - 1975) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Komadina Vojin (1933 - 1997) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Kovač Nikola (1936 - 2007) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Leovac Slavko(1929 - 2000) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Lešić Josip(1929 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Lovrenović Dubravko (1956 - 2017) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Malić Dragomir (1913 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Martić Branislav (1923 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Mikulec Stjepan (1916 - 1978) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Milanković Bogdan (1884 - 1966) / Odjeljenje istorijskih i filoloških nauka
* Milić Svetislav (1923 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Pšorn Vladimir (1921 – 1993) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ramović Mehmed (1924 - 1997) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Rukavina Jakov (1905 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sarajlić Ešref (1923 - 1980) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Šunjić Marko (1927 - 1998) / Odjeljenje društvenih nauka
* Vasić Milan (1928 - 2003) / Odjeljenje društvenih nauka
* Verbič Branislav (1937 - 2011) / Odjeljenje tehničkih nauka
{{Proširiti sekciju}}
 
===Počasni članovi===
 
* [[Josip Broz Tito]], izabran 19. novembra 1969. godine
* [[Ivo Andrić]], izabran 23. decembra 1969. godine
* [[Rodoljub Čolaković]], izabran 23. decembra 1969. godine
* [[Edvard Kardelj]], izabran 29. aprila 1971. godine
* [[Adil Zulfikarpašić]], izabran 14. maja 2002. godine
 
== Izvori:Reference ==
 
*www.anubih.ba
*Jubilej ANUBiH 50/65 (ND BiH/ANUBiH)
*Spomenice ANUBiH
{{refspisak|2}}
 
== Vanjski linkovi ==
* {{Službeni website|http://www.anubih.ba}} www.anubih.ba
 
{{Teme o BiH}}
73.705

izmjena