Pedagoški fakultet u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Bihaću.

Historija uredi

Nastao je na temelju Pedagoške akademije koja je osnovana odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, broj: 02-011-621/93 od 18. oktobra 1993. godine, a na osnovu Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoške akademije u Bihaću. Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine, broj: 03-612-952/93 od 12. 09. 1994. godine, Pedagoška akademija u Bihaću počela je sa radom u šk. 1993/94. godini. Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-1-67/98 od 17. juna 1998. godine, usvojen je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-1-71/98 od 17. juna 1998. godine, imenovana je Komisija matičara za osnivanje Pedgoškog fakulteta u Bihaću.

Skupština Unsko-sanskog kantona, po razmatranju Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoškog fakulteta u Bihaću, na 19. sjednici održanoj dana 9. jula 1998. godine, donijela Odluku o usvajanju izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na 19. sjednici održanoj dana 9. jula 1998. godine, donijela je odluku o osnivanju Pedagoškog fakulteta u Bihaću kao javne visokoškolska ustanova koja organizuje i izvodi fakultetske studije, te naučno-istraživački rad.

Organizacija uredi

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ima brojne grupe i odsjeke na kojima se, u realizaciji nastavnog procesa:

Novi nastavni planovi i programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i kreditnim sistemom (ECTS- European credit transfer system), koji omogućava mobilnost studenata tokom studija kao i ekvivalenciju diplome nakon završetka.