Rastvor

homogena smjesa sastavljena od samo jedne faze
(Preusmjereno sa Otopina)

Rastvor je homogena smjesa sastavljena od dvije ili više supstanci. Supstance, koje čine rastvor, zovu se komponente rastvora. Supstanca koja je u višku zove se rastvarač ili otapalo, dok se ostale komponente zovu otopljene ili rastvorene supstance. Otapalo može biti smjesa dvije ili više supstanci. Najčešći rastvarač je voda, ali rastvarač može biti u bilo kojem agregatnom stanju (plin, tečnost ili čvrsta supstanca).

Vodeni rastvor kalij permanganata

Koncentracija rastvora

uredi

Koncentracija rastvora je omjer količine rastvorene supstance prema količini rastvarača. Može se izraziti na više načina: masena koncentracija, molarna koncentracija, maseni udio, količinski udio, molalitet, itd.

Također pogledajte

uredi