Metodologija pravnih nauka

Metodologija prava se tradicionalno bavi:

a) pravnom praksom

b) pravnom naukom


Predmet metodologije prava jeste naučna spoznaja prava u njegovom totalitetu. Moguće je odrediti pojam «pravo» na taj način što bi se opisao specifičan i nužan sadržaj iskustva pravnika praktičara (advokati, suci itd.)

Metode u pravu jesu sve teorijske postavke i tehnički postupci koji omogućuju spoznaju i praktičnu obradu (specifičnog i nužnog) predmeta iskustva pravnika.


Potrebno je napustiti sva redukcionistička rješenja u metodologiji prava, tj. sva svođenja pravne norme na pojedine specijalne metode društvnih nauka, a posebno na dogmatsku i na tzv. normativnu metodu.

Postoji pet osnovnih metoda u pravnoj nauci:

a) sociološka – ispitivanje pravnih odnosa u stvarnosti i njihovu međuuvjetovanost sa pravnim vrijednostima i normama

b) aksiološka – upotreba pravnih vrijednosti kao principa ocjenjivanja pravnih odnosa i normi

c) lingvistička – usmjeravanje na ispitivanje sadržaja i oblika pravnih normi i drugih misaono jezičkih tvorevina kojima se kontrolišu pravni odnosi (važi sa ove ispod)

d) dogmatska

e) logička

LiteraturaUredi

prof. dr. Fuad Saltaga, Metodologija društvenih i pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2005.