Metilen

čvor stranica na Wikimediji

Metilen je funkcionalna grupa nazvana prema metanu, kada dva ugljikova valentna elektrona ne formiraju vezu. Opšta formula je R2C: pri čemu je R organski radikal. Metilen grupa se pojavljuje u sljedećim slučajevima:

Metilen hlorid

Metilen grupa u ugljikovodoničnom lancu ili prstenu doprinosi lipofilnosti molekule.