Maseni broj je zbir broja protona i neutrona u jezgru atoma. Označava se superskriptom ispred simbola elementa (dok se atomski broj označava subskriptom) npr.:

U ovom primjeru je atomski broj 6 (što znači da u jezgri ima 6 protona), a maseni broj 12 (što znači da je prisutno i 6 neutrona).

Za atom:

atomski broj je 6 (u jezgri se nalazi 6 protona), a maseni broj je 13 (prisutno je 7 neutrona). Ovo su primjeri izotopa (atoma sa istim atomskim, a različitim masenim brojevima).

Također pogledajte

uredi