Konjugovan kompleksan broj

U matematici, konjugovan kompleksan broj je broj kome je promijenjen znak imaginarnog dijela, tj. konjugat broja gdje je broj . Često se koristi i oznaka .

Geometrijski prikaz (Argandov dijagram) broja i njegove konjugacije u kompleksnoj ravni. Konjugovan kompleksan broj se pronalazi reflektovanjem broja preko realne ose.

Primjer: , i .

Ako posmatramo kompleksni broj kao tačku u ravni, konjugat kompleksnog broja bio bi predstavljen njegovim odrazom od x-ose (pošto se na y-osi nalazi imaginarni dio).

Svojstva uredi

Svojstva se odnose na sve kompleksne brojeve ako nije drugačije rečeno.

 
 
  ako je w različit od 0

  ako je z realan broj
 
 
  ako je z različit od 0

Ako je   polinom sa realnim koeficijentima, i ako je  , tada je i  , tj. korijeni polinoma sa realnim koeficijentima se pojavljuju kao konjugovani kompleksni brojevi ako nisu na realnoj pravoj.