Kompanija je osnovni privredni subjekt (organizacija), koji se osniva radi sticanja dobiti. Ciljna funkcija kompanije je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme kompanija. Kompanijama koja obavljaju djelatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne funkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluga iz obavljanja ove djelatnosti. Nije isključeno da se kompanija osnivaju radi uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira na to što Zakon o kompanijama izričito ne predviđa. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina, obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.

Kompanija organizuju proizvodnju, nude na tržištima određene količine roba (gotovih proizvoda), nastojeći maksimiziranje svojih dobitaka. Kada odlučuju o proizvodnji ponudi, kompanija nastoje da svoje proizvode (usluge) prodaju po takvim cijenama, kako bi pokrili cijene koštanja (odnos ukupnih troškova proizvodnje i prometa po jedinici proizvoda) i ostvarili određeni iznos dobiti (na primjer, u vrijednosti 10% cijene koštanja). Kompanija se uzdržavaju od smanjivanja cijena, jer to mogu uraditi i konkurenti. Time mogu više izgubiti nego dobiti. Ovakvo ponašanje kompanija svojstveno je privredama sa izraženom konkurencijom i bez značajnih inflatornih i monoplističkih tendencija.

Osnovna obilježja kompanija su:

uredi
  • Kompanija ima svoju ekonomiju;
  • Ekonomiju ostvaruje u okruženju sa kojim je u permanentnoj komunikaciji
  • Kompanija je složen, dinamički, ekonomski sistem
  • Kompanija je poslovno-finansijski entitet, te se kao takav rukovodi, pre svega, poslovno-finansijskim ciljevima
  • Procesima i pojavama u kompaniji upravlja kompetentan menadžment.

Vanjski linkovi

uredi